Kränkning av yttrandefriheten vid Skånes universitetssjukhus

Efter en kritisk debattartikel i Sydsvenskan den 11 november hotade divisionschefen vid Skånes universitetssjukhus (SUS) sina underchefer med degradering – enligt flera av de drabbade. Divisionschefen säger att han endast ifrågasatte deras chefskap. Hans agerande har kritiserats av yttrandefrihetsexperten Nils Funcke, och är enligt Sydsvenskan (2012-11-23) anmält som brott mot grundlagen oklart till vilken myndighet.

Enligt samma artikel i Sydsvenska ska divisionschefen ha handlat på sjukhuschefens uppdrag. Enligt den senare ”finns en gräns [för hur kritisk en mellanchef får vara], även om jag vill betona att den inte passerats i det här fallet”. SUS:s kommunikationschef ska enligt Sydsvenskan ha sagt att ”problem, kritik, synpunkter av alla slag … sugas upp – och lösas – internt”.

Historiskt har universitetssjukvården bedrivits av personal inom den medicinska fakulteten inom ramen för Lunds universitet. Numera är SUS rent organisatoriskt en fristående enhet. Dock bedriver medicinska fakulteten forskning och utbildning i nära samverkan med universitetssjukvården i Region Skåne, enligt fakultetens hemsida. Där står också att ”Universitetet och hälso- och sjukvården strävar gemensamt mot att ta fram nya metoder för att bekämpa och förebygga sjukdomar. Grundforskningens rön omsätts av kliniska forskare till praktisk sjukvård och kliniska observationer blir i sin tur nya utmaningar för grundforskningen”. SUS är av dessa skäl att betrakta som en akademisk miljö där det i statlig regi bedrivs forskning och utbildning. Denna aktivitet är oskiljaktig från sjukhusets huvuduppgift: att behandla patienter. Därför gäller internationella och europeiska överenskommelser för den akademiska friheten även vid SUS. Yttrandefriheten ingår enligt dessa överenskommelser i den akademiska friheten, inklusive rätten att fritt kritisera den institutionen inom vilken man verkar. De högre cheferna på SUS har alltså genom att hota med repressalier kränkt mellanchefernas akademiska frihet.

Enligt svensk grundlag har anställda inom offentlig sektor meddelarfrihet, det vill säga rätt att kontakta media och berätta om missförhållande utan att behöva inblanda den egna organisationens ledning. Det finns ingen gräns för hur kritisk man får vara (så länge kritiken inte utgör förtal eller förolämpning så som dessa begrepp definieras i svensk lag [brottsbalken kap. 5]). Lagen ställer inga krav på att saken först ska ha diskuterats internt inom organisationen. Den anställde har vidare rätten att vara anonym vid kontakten med media och för arbetsgivaren råder efterforskningsförbud angående uppgiftlämnarens identitet. Vi delar expertbedömningen att divisionschefen genom att hota med repressalier kränkt mellanchefernas meddelarfrihet och därmed brutit mot svensk grundlag. Sjukhuschefens inlägg i debatten betraktar vi som föga klargörande utan snarare som kontraproduktiva.

Länkar:

http://www.med.lu.se/om_fakulteten/samverkan_med_sjukvaarden

http://www.sydsvenskan.se/skane/sus-chefer-pa-sus-laxas-upp/

http://www.sydsvenskan.se/skane/lakare-uppmanas-anmala-hog-chef/

http://www.sydsvenskan.se/skane/chefen-ingen-anledning-vara-radda/