Anställningsskandalen vid GU: ARW polisanmäler internt ”friade” chefer

Ett tiotal chefer vid GU har på sannolik grund begått tjänstefel. Det framgår av två oberoende sakkunnigutlåtanden som GU:s internrevisor begärt in på eget initiativ. Men interrevisionens slutsats blev istället att bara en chef ska anmälas för åtal. ARW hjälper nu GU att gå till botten med problemen genom att polisanmäla de internt ”friade” cheferna.

I vårt senaste ärende uttryckte vi missnöje med det faktum att internrevisorn Jan Sandvall inte rekommenderar åtalsanmälan av de tiotalet befattningshavare som pekats ut som ansvariga för en stor mängd felaktiga anställningar vid Göteborgs universitet. Endast en chef måste enligt Sandvall anmälas till åtal.

Det rör sig dels om brott mot anställningsförordningens krav på utlysning av samtliga tjänster, dels om ”förtida inlasning”, dvs. brott mot LAS. Regelbrotten har gjort det möjligt att kringgå lagens krav på att det är förtjänst och skicklighet som ska avgöra vem som får statlig tjänst (se 4 § lagen om offentlig anställning).

Men som ARW kunde avslöja gick Sandvall emot två oberoende sakkunnigutlåtanden som han själv begärt in. Båda utlåtandena måste förstås så att de rekommenderar åtalsanmälan av samtliga involverade befattningshavare.

Eftersom Sandvall verkar ovillig, oförmögen eller förhindrad att gå till botten med problemen vid universitetet väljer ARW att hjälpa till. Vi polisanmälde därför 2016-05-04 de befattningshavare som Sandvalls undersökning friar. Anmälan inklusive bilagor kan laddas ned här.

En högskola är skyldig att åtalsanmäla en medarbetare om man finner att det föreligger skälig misstanke om brott. Sandvall vidgår i sina rapporter att fel har begåtts, men menar att villkoren för tjänstefel bara uppfyllts i ett fall, nämligen då en befattningshavare handlat mot bättre vetande. I övriga fall menar Sandvall att cheferna varit del av en rättsvidrig kultur och är utan skuld.

Sandvalls bedömning skiljer sig emellertid avsevärt från de utlåtanden av juridisk expertis som Sandvall begärt in på eget initiativ. Experterna påpekar att det föreligger skyldighet för den som fattar anställningsbeslut att känna till vilka regler som gäller. De skriver också att det är ”högst troligt” att det i de aktuella fallen rör sig om omfattande tjänstefel.

Varför Sandvall valt att mot bättre vetande inta en annan ståndpunkt kan man bara spekulera om. Det förefaller i alla händelser som om Göteborgs universitet varken har viljan eller förmågan att verkligen reda ut den systematiska rättsosäkerheten vid humanistisk fakultet.

Problemen vid Göteborgs universitet är knappast en isolerad företeelse utan det troliga är att liknande brott mot anställningsreglerna även sker vid andra högskolor. Inte minst av det skälet är det viktigt att det statueras exempel så att det åter går att lita på att det är skicklighet och inget annat som gäller när tjänster tillsätts inom högskolan.

EJO/MZ