Chilenska akademiker tar hjälp av Academic Rights Watch: ny organisation ska bevaka akademisk frihet i Latinamerika

Efter att ha kontaktats av chilenska akademiker har Academic Rights Watch inlett ett samarbete för att främja den akademiska friheten i landet. Samarbetet syftar till att påverka det pågående arbetet med en ny chilensk konstitution i positiv akademisk riktning. Planen är att det också ska leda till bildandet av en ny organisation som ska bevaka den akademiska friheten i Chile och andra länder i regionen.

Fortsätt läsa

Krönika av Lotta Knutsson Bråkenhielm: blev rektor efter regelvidrig professorskallelse – nu gör hon Skövde till genushögskola

Muriel Beser Hugosson blev rektor vid Högskolan i Skövde kort efter att ha regelvidrigt kallats som KTH-professor av rektor och överordnad chef Sigbritt Karlsson, huvudsakligen på s.k. mångfaldsmeriter. Nu inför Skövde under Hugossons ledning ”en normmedveten utbildning och en könsneutral studiemiljö med mindre könsbundna studieval” där det även ingår ”stöd i genusfrågor och normkritiskt tänkande”.

Fortsätt läsa

LU försvarar ansökningsförbud för individuell forskare: spelar ner ny lag om akademisk frihet i yttrande till UKÄ – ”innebär ingen förändring”

En lektor vid Lunds universitet förbjöds söka externa medel av sin prefekt. Trots att Sverige sedan 2021 har en lag om akademisk frihet har detta inte vägts in i behandlingen av lektorn. I sitt yttrande till UKÄ i detta principiellt viktiga ärende menar LU:s ledning att den nya lagen inte påverkar dess möjligheter att bestämma över individuella forskare. Detta trots att lagen enligt regeringens proposition ”fokuserar främst på den akademiska friheten mellan individ och lärosäte”.

Fortsätt läsa

Doktoranden bakom snygghetsstudien JO-anmäler LU: anklagar ordförande i etiknämnd för jäv

I en aktuell JO-anmälan av Lunds universitet anklagar doktoranden bakom den s.k. snygghetsstudien den interna etiknämnden för massiva regelbrott vid hanteringen av två anmälningar för avvikelse från god forskningssed. Samtliga regelbrott är till doktorandens nackdel och har uppenbarligen syftat till att få studien fälld. En förklaring som framkastas är att ordföranden i nämnden varit jävig. Men ARW uppmärksammar här även andra omständigheter som rubbat förtroendet för etiknämndens arbete.

Fortsätt läsa

Tystade och avskedade kvinnliga forskare: nu får tidigare lundarektorn kungens medalj – ”förtjänstfulla insatser inom svenskt universitetsväsende”

Under Torbjörn von Schantz ledning fick Lunds universitet JO-kritik för att ha inskränkt en kvinnlig professors yttrandefrihet. Professorn fick ingen hjälp när hon vände sig till von Schantz utan blev återförvisad till de kränkande cheferna. Von Schantz såg därefter till att en ung kvinnlig forskare avskedades för påstådd oredlighet och sedan, trots domstolsbeslut, inte fick tillbaka tjänsten. Han fortsatte att anklaga henne för oredlighet i medierna, men undgick en förtalsdom. I dagarna belönades Torbjörn von Schantz med konungens medalj för sina insatser inom universitetsväsendet.

Fortsätt läsa

Systematiska brister i kollegialitet när GU valde ny rektor: Unesco-standard överträddes

Academic Rights Watch riktar i detta inlägg allvarlig kritik mot styrelsen vid Göteborgs universitet i samband med valet av ny rektor 2023, där hörandeförsamlingen till slut fick välja mellan endast två kandidater, båda interna och med likartad profil och bakgrund. Förutom bristande kollegialitet på två centrala punkter, finner vi att processen saknade transparens samt att den starkt kvinnodominerade rekryteringsgruppen inte uppfyllde de krav på jämställdhet som annars brukar framhållas.

Fortsätt läsa

Krönika av Erik J Olsson: därför vill vi inte veta vad cancelkulturen beror på

Med anledning av regeringens aktuella beslut att uppdra åt Universitetskanslerämbetet (UKÄ) att utreda cancelkulturen vid svenska högskolor publicerar vi här det inledningsanförande som ARW:s Erik J Olsson nyligen höll på temat vid paneldebatten Battle of Ideas. Olsson menar, liksom den amerikanska beteendevetaren Cory Clark, att cancelkulturens utbredning förklaras av psykologiska könsskillnader i kombination med förändringar i högskolornas demografi. Anförandet hölls på engelska och publiceras här i svensk bearbetning.

Fortsätt läsa

Krönika av Lotta Knutsson Bråkenhielm: upplevelser inte tillräckliga för att belägga diskriminering av kvinnor – allvarliga metodproblem i ny SULF-rapport

Den som hävdar att kvinnor är diskriminerade inom akademin måste hänvisa till annat än vad människor upplever och bygga på undersökningar med ett större underlag än 30 % svarsfrekvens, samt beakta alternativa förklaringar till det som ser ut som bristande jämställhet. Det menar Academic Rights Watch jämställdhetskrönikör angående en aktuell rapport från SULF.

Fortsätt läsa

ARW-avslöjanden 2022 ledde till dekanavgång och skärpta rutiner: ”andra pratar om akademisk frihet, vi gör skillnad”

ARW:s avslöjande att rektor kallat en egen linjechef till professor utan sakkunnigbedömning blev en riksnyhet och ledde till att den inblandade dekanen avgick. KTH fick sedan ”allvarlig kritik” av Universitetskanslerämbetet (UKÄ), som krävde skärpta rutiner inför framtida kallelser. Även n-ordsaffären i Uppsala utmynnade efter vår granskning i krav på förbättrad hantering från UKÄ:s sida. 

Fortsätt läsa

LU-lektors UKÄ-anmälan testar ny lag om akademisk frihet: förbjöds söka forskningsmedel

En lektor vid Lunds universitet förbjöds av sin prefekt söka externa forskningsmedel, utan angivande av bortre tidsgräns. Prefektens beslut har därefter fått stöd av såväl dekan som Lunds rektor. Trots att Sverige sedan 2021 har en lag om akademisk frihet har denna aspekt inte vägts in i behandlingen av lektorn, som nu anmäler universitetets agerande till Universitetskanslerämbetet. Fallet kan vara det första som testar den nya lagens betydelse i ett konkret fall. ARW har bistått lektorn i utarbetandet av anmälan och ställer sig bakom denna.

Fortsätt läsa

Snygghetsstudie visade politiskt inkorrekt slutsats: nu felbehandlas doktoranden av LU – ”ingrepp i den akademiska friheten”

Ekonomidoktoranden Adrian Mehics empiriska studie fann att vackra kvinnor får högre betyg vid Lunds tekniska högskola. Efter det har han fått löpa gatlopp i medierna och blivit anmäld för ”avvikelse från god forskningssed”. Nu finner ARW en rad överträdelser av regelverket i LU:s hantering av anmälningarna, varvid samtliga är till Mehics nackdel. Intrycket uppstår att det rör sig om systematiska försök att få den politiskt inkorrekta studien underkänd, vilket i så fall vore ett ingrepp i Mehics akademisk frihet.

Fortsätt läsa

Academic Rights Watch granskar: regeringen Kristersson den mest akademiska i modern tid – ”kunskapslyft för svensk politik”

Två ministrar med doktorsexamina från Lunds Universitet respektive King’s College, en med licentiatexamen. Andra med masterexamina från Cambridge och London School of Economics. Flera med civilekonom- eller juristexamen, och de flesta med yrkeserfarenhet utanför politiken. ARW konstaterar att vår uppmärksammade kritik av tidigare svenska regeringar för ”skadlig brist på akademisk kunskap i politiska toppen” inte träffar regeringen Kristersson.

Fortsätt läsa

NYHET Efter ifrågasatt professorskallelse: UKÄ riktar allvarlig kritik mot KTH – ”riskerar att undergräva förtroendet för lärosätet”

Efter en anmälan av den ifrågasatta KTH-kallelsen av linjechefen Muriel Beser Hugosson som professor kommer nu tung kritik från Universitetskanslerämbetet. Kallelsen skedde i samband med att Hugosson ansökt om uppdrag som rektor i Skövde. UKÄ går i beslutet på ARW:s linje och kritiserar lärosätet i ovanligt skarpa ordalag. KTH:s styrelse får bakläxa och tvingas redovisa konkreta åtgärder för att komma tillrätta med de allvarliga brister som ärendet lagt i dagen.

Fortsätt läsa