Konstfack kör över överklagandenämnden: felaktigt anställd återanställdes som tillförordnad

Härvan växer kring Konstfacks rekrytering av ny biträdande prefekt. Detta efter att Överklagandenämnden för högskolan konstaterat jäv då Niklas Billström fick tjänsten. Trots rektor Maria Lantz pudel i Sveriges Radio har Konstfack valt att i tysthet fortsätta anställa Billström på samma tjänst – först som vikarie och sedan som tillförordnad. Historien är ett fascinerande exempel på administrativ kreativitet i syfte att kringgå granskningsorgan och underminera offentliganställdas rättigheter.

Det var i mars i år som Konstfack beslutade anställa Niklas Billström som biträdande prefekt vid Institutionen för design, konsthantverk och konst. Tjänsten utannonserades som en chefstjänst med 20 underställda lärare. Som vi kunde berätta i ett tidigare inlägg överklagades beslutet hos Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH), som den 13 juni ogiltigförklarade anställningen. Skälet var att en person som deltagit i utvärderingen av sökande ansågs jävig. Klagande, Anna Tegeström Wolgers, menade dessutom att hon har betydligt större meriter än Billström för den aktuella administrativa tjänsten. Fackförbundet ST delar denna uppfattning, enligt den lokale representant som vi kontaktat.

Man skulle nu ha förmodat att Konstfack lärt sig en läxa och att man skulle göra om rekryteringsprocessen. Men istället fattar man omedelbart – samma dag som beslutet från ÖNH kommer – ett beslut där man återanställer Niklas Billström ”i avvaktan på rekrytering av tillförordnad biträdande prefekt”. I bilagan till beslutet anges att Niklas Billström anställs som tf biträdande prefekt fr.o.m. 2014-06-13 och tillsvidare dock längst t.o.m. 2014-12-31.

Billström har alltså fått ett vikariat på en tjänst för vilken han felaktigt anställts på grund av jäv. På ST framhåller man att detta är oacceptabelt, en uppfattning som vi delar. Om jäv föreligger bör personen inte vikariera på tjänsten. ST reserverade sig följaktligen mot beslutet under MBL-förhandlingarna. Med andra ord kvarstår det jäv som ÖNH tidigare identifierad, i strid med förvaltningslagen.

Nästa steg är att tjänsten som tillförordnad biträdande prefekt utlyses. Det sker den 7-25 juli, dvs. mitt under sommarledigheten. Åtminstone är det vad som står i ett dokument vi fått från Konstfack. ARW har kontaktat såväl huvudkonkurrenten, Anna Tegeström Wolgers, som den fackliga representanten från ST, som gick på semester först den 21 juli. Båda uppger att de varken sett utlysningen eller hört talas om att tjänsten förklarats ledig. I utlysningstexten står vidare följande: ”Anställningen är en allmän visstidsanställning, på heltid t.o.m. 2014-12-31, i avvaktan på avslutande av rekrytering av biträdande prefekt från 2013. Eventuellt kan förlängning bli aktuell i maximalt ytterligare 1 år. Tillträde snarast.” (vår kursivering) Tillförordnandet har alltså utökats till att gälla eventuellt ytterligare ett år.

Det är uppseendeväckande att Billströms huvudkonkurrent inte informerats om utlysningen. Även om tjänsten utlysts på Konstfacks anslagstavla är det inte till stor hjälp under sommarlovet. Här bryts det mot anställningsförordningen som säger att man ”på något lämpligt sätt” ska informera om tjänsten så att den som är intresserad kan söka (6 §). Då syftet uppenbarligen är att minimera, snarare än maximera, antalet sökande står förfarandet också i strid med högskolelagens krav på att högskolor ska sträva efter hög kvalitet i verksamheten (1 kap. 4 §).

Anmärkningsvärt är också att kravprofilen modifierats i förhållande till utlysningen av tjänsten som biträdande prefekt. Kravet på konstnärlig kompetens har tonats ner och forskningskompetensen, som inte är väsentlig för tjänstens innehåll, framhävts. Det passar Billström som därmed framstår i bättre dager. Detta kan inte vara rätt då uppgifterna som tf biträdande prefekt är identiska med uppgifterna som biträdande prefekt. Kravprofilen måste därför också vara densamma. Utskrivningen gynnar enligt vår mening Billström otillbörligt, i strid med regeringsformens krav på opartiskhet (1 kap. 9 §).

Den 4 augusti intervjuas rektor Maria Lantz i Sveriges Radio angående Överklagandenämndens beslut. Intervjun refereras i flera dagstidningar, bl.a. i SvD Kultur. Lantz, som tycks medge brister i hanteringen, får till sist frågan vad man ska göra när man nu står utan biträdande prefekt inför hösten. Hennes svar är dock inte att man anställt Billström som vikarie utan att ”[d]et kommer innebära ett visst merarbete för den prefekt som jobbar nu. Men vi försöker skynda på processen så fort vi kan så att arbetet kan fortskrida.” Lantz lämnar här i riksmedia den felaktiga uppgiften att ingen person redan anställts för att under hösten utföra uppgifterna som biträdande prefekt, vilket vi uppfattar som förtroendeskadande.

Några dagar senare, den 11 augusti, fattar rektor ett beslut om att anställa Billström som tf biträdande prefekt. Anställningen ska gälla fr.o.m. 2014-08-11 och tillsvidare dock längst t.o.m. 2014-12-31 – som sagt med en möjlighet, enligt utskrivningstexten, att tjänstgöra ytterligare ett år. Den tjänst som Billström nu fått är förvillande lik den tjänst som han enligt ÖNH tidigare felaktigt fick på grund av jäv. Genom att anpassa kravprofilen, utlysa tjänsten på sommarlovet och inte informera Anna Tegeström Wolgers har man i praktiken eliminerat den värsta konkurrenten.

Vidare: om den ordinarie tjänsten som biträdande prefekt någon gång i framtiden faktiskt skrivs ut kommer Billström att ha hunnit skaffa sig högst relevanta administrativa meriter – genom att ha vikarierat och varit tillförordnad på samma tjänst. Så går det till i högskolevärlden. Om bara en bråkdel av den energi som läggs på att försöka kringgå lagen, i detta fall dessutom utan att lyckas, istället investerades i produktivt vetenskapligt eller konstnärligt arbete skulle den svenska högskolan troligen se annorlunda ut.

En pusselbit återstår att lägga. Jäv i all ära men varför tar rektor risken att fortsätta trixa i ett ärende som redan gett negativ publicitet i riksmedia? Varför inte utlysa tjänsten som biträdande prefekt på nytt och låta bäste man eller, som i detta fall, bästa kvinna vinna? Svaret på frågan är inte givet, men följande verkar plausibelt. Billström forskar bl.a. kring ljud i urbana miljöer, vilket nyligen t.o.m. lockade bostadsminister Attefall att komma på besök. Förhoppningen från regeringshåll är att man genom att lätta på riktvärdena för buller ska kunna bygga mer i städerna. Forskningen på Konstfack uppfattas som relevant i denna politiska strävan. I en intervju berömmer sig rektor Lantz av att det finns ett intresse för Konstfacks ”spetskompetens … på högsta politiska nivå”.

Lantz strävanden kan enligt denna teori – som blott är just en sådan – förklaras av att Billström skulle vara väsentlig för att behålla regeringens värdefulla intresse för Konstfack. Tjänsten som biträdande prefekt är i så fall delvis en förtäckt forskningstjänst där man kan få in en person som rektor gillar men som kanske inte uppfyller kraven för ett lektorat.

Det ska betonas att ansvaret för dessa tillkortakommanden ligger hos de inblandade cheferna och inte hos de personer i underordnad ställning som berörs av besluten. Konstfack har varit tillmötesgående med information om ärendet och skyndsamt svarat på alla frågor och därmed väl uppfyllt myndighetens serviceplikt enligt förvaltningslagen.

EJO/MZ