Dyster årsberättelse för 2014: 40 kränkningar av den akademiska friheten vid 24 svenska lärosäten

Academic Rights Watch kunde under det gångna året registrera 40 kränkningar av den akademiska friheten vid 26 svenska lärosäten. Det framgår av årsberättelsen för 2014 (reviderad 2015-05-24) som vi nu offentliggör. Det är en kraftig ökning i förhållande till 2013, då vi dokumenterade 25 kränkningar vid 15 lärosäten.

I flera fall rör det sig om akademiker som råkat ut för repressalier, i extremfallen uppsägning eller utköp, därför att de kritiserat hur högskolan styrs, insisterat på hög kvalitet eller utövat sin yttrandefrihet på ett sätt som högskoleledningen anser vara ”olämpligt”. Andra vanligt förekommande ärenden är godtyckliga tjänstetillsättningar, där annat än kompetens varit utslagsgivande, nedmonterat kollegialt beslutsfattande och bristande institutionell autonomi. Det finns också oroande exempel på bristande rättssäkerhet vid internutredningar av akademiker, där grundläggande rättsprinciper åsidosätts så att processen får inkvisitionskaraktär.

Erik J Olsson på ARW är oroad över situationen:

– Årsberättelsen visar att det finns ett omfattande och systematiskt hot mot den akademiska friheten i Sverige. Det är oroande därför att det rör sig om en central del av en levande demokrati, säger Olsson.

– Om pressfriheten systematiskt kränktes hade det blivit ett väldigt hallå, inte minst bland journalister. Tyvärr är den akademiska frihetens innebörd inte lika känd, vilket dock inte betyder att den är mindre fundamental i ett öppet samhälle. Det vi hoppas på är att vår kritiska granskning ska leda till politiska förändringar och självsanering ute på lärosätena, säger Erik J Olsson.

Två typer av överträdelser står för en stor andel av alla kränkningar. Det rör sig dels om interna kommunikationsdokument som kränker akademikers yttrandefrihet, dels om en ny form av systematisk diskriminering av manliga akademiker.

Under det gångna året dokumenterade vi tio fall där kommunikationsplaner kränker yttrandefriheten, t.ex. genom att, i strid med meddelarfriheten, i mer eller mindre tydliga ordalag förbjuda kritik av den egna högskolan i media. Samtidigt observerades olaglig diskriminering av manliga akademiker vid 18 lärosäten. Det rör sig om särskilda meriteringsbidrag som riktar sig enbart till kvinnliga akademiker och där män är utestängda från att söka. Diskriminering på grund av kön är förbjudet enligt svensk lag och är även akademiskt oacceptabelt.

Överträdelser av den akademiska friheten registrerades vid följande högskolor: Blekinge tekniska högskola, Chalmers tekniska högskola, Försvarshögskolan, Gymnastik- och idrottshögskolan, Göteborgs universitet, Högskolan Dalarna, Högskolan i Gävle, Högskolan i Halmstad, Karlstads universitet, Karolinska institutet, Konstfack, Kungliga konsthögskolan, Kungliga tekniska högskolan, Linnéuniversitetet, Luleå tekniska universitet, Lunds universitet, Malmö högskola, Mittuniversitetet, Mälardalens högskola, Stockholms konstnärliga högskola, Stockholms universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Södertörns högskola, Umeå universitet, Uppsala universitet och Örebro universitet.

Till de positiva händelserna under det gångna året hör att högskolorna börjat reagera på ARW:s granskning och att den nya regeringen aviserat att den vill avskaffa New Public Management (NPM), en modell enligt vilken statliga högskolor och andra myndigheter ska styras som om de vore privata företag. Hur NPM leder till minskad akademisk frihet har varit ett återkommande tema i våra analyser.

Academic Rights Watch årsberättelse för 2014 hittar du här.