Chalmers omarbetar kritiserad kommunikationspolicy: inleder samarbete med ARW

Chalmers tekniska högskola meddelar att man nu väljer att omarbeta sin kommunikationspolicy. Detta efter att policyn blivit underkänd i ARW:s test därför att den hämmar yttrandefriheten. Chalmers meddelar också att man vill ta in synpunkter från ARW inför omarbetningen. Tidigare har Högskolan i Gävle tagit ner sin policy efter upprepade påtryckningar från ARW.

Tio av 18 testade högskolor höll inte måttet i vårt test av interna kommunikationsdokument 2014. Chalmers tekniska högskola hörde till de kritiserade lärosätena. Chalmers policy fick kritik för att den hämmar yttrandefriheten för lärare och forskare i strid med grundlag och akademiska principer. I policyn ses akademiker som högskolans ambassadörer, i linje med New Public Management, och inte som medborgare med fri- och rättigheter.

Men Chalmers meddelar nu Academic Rights Watch (ARW) att man vill omarbeta policyn. Jens Stilhoff Sörensen på ARW är positiv till högskolans initiativ:

– Det är glädjande att Chalmers tagit till sig av vår kritik och vill åtgärda bristerna. Att man gör det på eget initiativ är naturligtvis särskilt berömvärt. Det visar att vår granskning kan leda till självsanering, vilket är det bästa alternativet för alla parter, säger Sörensen.

Tidigare har Högskolan i Gävle valt att ta ner sin kommunikationspolicy för omarbetning. Det skedde dock inte på eget bevåg utan efter påtryckningar från ARW:s sida i flera mejl till högskolans rektor May-Britt Johansson.

Chalmers meddelar också att man vill ta in synpunkter från ARW inför omarbetningen.

– Vi samarbetar gärna med alla lärosäten som vill göra policyändringar i akademisk och grundlagskonform riktning. Exempelvis kan vi göra ett förhandstest av kommunikationsdokument innan de fastslås så att eventuella problem kan uppmärksammas innan det är för sent, säger Jens Stilhoff Sörensen.

I vår granskning av Chalmers kommunikationspolicy anmärkte vi bl.a. på följande formulering: ”Så långt det är möjligt ska den externa kommunikationen föregås av intern kommunikation och förankring.” En liknande formulering fanns i Gävles policy. Problemet är att den kan skapa osäkerhet kring, och därför hämma utövandet av, meddelarfriheten, dvs. friheten att anonymt vända sig till media och berätta om oegentligheter.

I policyn fanns också flera andra formuleringar som skapar osäkerhet kring möjligheten att kritisera högskolan i media. Exempelvis stod att ”den externa kommunikationen ska … skapa förtroende för Chalmers verksamhet” och ”bidra till att Chalmers uppfattas som en attraktiv plats för studenter, forskare och andra anställda samt för verksamhetens olika intressen”. Slutligen fastslogs att ”varje medarbetare vid Chalmers har ett ansvar att … vara en god och professionell ambassadör för Chalmers.”

Policyn upplyste visserligen om yttrandefriheten och andra rättigheter men den sammanvägda effekten blev ändå att den skapade osäkerhet kring grundläggande akademiska rättigheter. Vårt konstruktiva förslag var att, i linje med ett utmärkt allmänt klargörande från Justitiekanslern, från början avgränsa policyn till att enbart gälla informationsverksamhet som kommunikationsansvarig bedriver i sin funktion snarare än alla medarbetare vid högskolan.

Chalmers kommer från augusti 2015 att ha en ny rektor i Stefan Bengtsson, som kommer från Malmö högskola. Bengtsson tog som rektor i Malmö avstånd från New Public Management i en intervju med ARW där han aviserade förstärkt kollegialitet och indelning av verksamheten i mindre, snarare än större, organisatoriska enheter.

EJO/MZ