ARW lanserar internationell sajt: ”svenska akademiker behöver omvärldens stöd”

Trots att den bristande akademiska friheten i Sverige får allt mer uppmärksamhet i medierna har den nödvändiga politiska korrigeringen uteblivit. Våra akademiker behöver omvärldens stöd i en tid då deras rättigheter och samhällsfunktion ifrågasätts. Därför lanserar ARW nu en internationell sajt med ett urval ärenden i engelsk bearbetning. Det första tar upp det uppmärksammade fallet med lektorn och docenten Johan Lundberg vid Stockholms universitet, som efter sin kritik av postmodernism och svensk identitetspolitik inte fick bli professor.

Sedan den s.k. automonireformen 2011 har det kollegiala styret och akademiska medbestämmandet nedmonteras i rask takt och ersätts av i förlängningen politiskt tillsatta managers. Yttrandefriheten har en svag ställning, informationsfriheten hotas av försök att utestänga forskare från delar av Internet, forskares rätt att välja forskningsproblem och anträda forskningsresor ifrågasätts, rätten att undervisa skyddas inte i lag, och regeringen behåller ett starkt politiskt grepp om tillsättningen av rektorer och högskolestyrelser.

Konkreta hot har uppstått mot i stort alla delar av den akademiska friheten. Undersökningar som Academic Rights Watch (ARW) uppmärksammat placerar Sverige i Europas bottenskikt när det gäller det rättsliga skyddet för den akademiska friheten.

Till grundorsakerna hör en radikal form av New Public Management där idealet är att styra högskolorna som om de vore privata företag, politisk detaljstyrning, internrekryteringar och generellt bristande meritokrati. Detta har bl.a. lett till en stark politisering av forskning och utbildning, där främst vänsterliberalt tankegods fått stort utrymme på de politiska agendorna.

ARW har på sin svenska sajt dokumenterat överträdelser av den akademiska friheten sedan 2012. Det har satt fokus på problemen och synliggjort de agerande cheferna enligt principen ”solljus är det bästa desinfektionsmedlet”. Våra anmälningar till granskningsmyndigheter har i vissa fall lett till kritik av högskolor och ansvariga makthavare, och i ett fall till domstolsförhandling med fällande dom i tingsrätten, där Justitiekanslern drev vår sak. (Domen upphävdes senare i hovrätten.) Högskolor har reagerat på vår kritik bl.a. genom att publicera tidigare förbjudna studentuppsatser, ändra repressiva kommunikationsdokument och dra tillbaka felaktiga tjänsteutlysningar. ARW har även i övrigt bidragit till opinionsbildningen på området, t.ex. genom en rad debattartiklar och vår Youtube-kanal.

Högskolans problem debatteras nu offentligt på ett annat sätt än tidigare. Fackföreningar engagerar sig något mer offensivt för den akademiska professionens villkor och inte bara i plånboksfrågorna. Svenska högskolor engagerar sig i organisationer som Scholars at Risk, och vissa regeringsinitiativ tyder på, om än rudimentär, insikt om att något måste göras.

Hittills har emellertid den nödvändiga politiska korrigeringen av de stora systemfelen inom den högre utbildningen uteblivit. Den akademiska friheten i Sverige har fortfarande en pinsamt svag ställning i ett europeiskt perspektiv. Sverige är mycket långt från att uppfylla sina internationella förpliktelser på området, t.ex. i förhållandet till UNESCO Recommendations Concerning the Status of Higher Education Teaching Personnel (1997).

Det finns få konkreta indikationer på att situationen håller på att ändras till det bättre. Det är illa då Sveriges framtid och demokratiutveckling i hög grad beror på hur väl vi förmår förvalta och tillvarata den svenska forsknings- och utbildningstraditionen. Därför lanserar ARW nu en internationell sajt som tar upp ett urval ärenden i engelsk bearbetning.

– Med den internationella sajten vill vi framför allt få till stånd ett tryck från omvärlden på svenska högskolor, politiker och regeringar, oavsett politisk färg, att korrigera effekterna av decennier av skadliga policybeslut. Samtidigt har många akademiker och andra intressenter utomlands uttryckt önskan att kunna läsa våra inlägg och följa utvecklingen på engelska, säger Magnus Zetterholm på ARW.

– Svenska akademiker behöver omvärldens stöd i en tid då deras grundläggande rättigheter och samhällsfunktion i en levande demokrati ifrågasätts av beslutsfattare, förklarar Zetterholm.

Det första inlägget på den internationella sajten tar upp det uppmärksammade ärendet med lektorn och docenten Johan Lundberg, som efter att bl.a. ha kritiserat svensk identitetspolitik inte fick bli befordrad till professor vid Stockholms universitet. Detta trots att eniga sakkunniga kommit fram till att han var professorskompetent.

– Fallet med Lundberg är det ärende som haft mest genomslag då det aktualiserar bristande reell yttrandefrihet vid våra lärosäten vad gäller känsliga ämnen som mångkultur och invandring. Fallet är en naturlig utgångspunkt när vi nu vänder oss till en internationell publik, säger Erik J Olsson på ARW.

Olsson vill samtidigt tona ner förväntningarna:

– Vi hyser inga överdrivna förhoppningar om att vi ensamma ska ha ett avgörande inflytande, utan alla som verkligen bryr sig om Sverige som utbildningsnation måste mobilisera sina krafter så att vi gemensamt kan åstadkomma de förändringar som en hållbar svensk demokrati kräver, säger Erik J Olsson på Academic Rights Watch.