Upprop mot högskolestiftelser

Den 22 oktober 2013 publicerade 36 forskare vid svenska lärosäten en artikel i Dagens Nyheter där regeringens förslag att möjliggöra för svenska högskolor att omvandlas till högskolestiftelser skarpt kritiseras.

Undertecknarna pekar bl.a. på att en privatisering av universitet hotar forskningens kvalitet, oberoende och därmed också forskningens relevans i ett samhällsperspektiv. Academic Rights Watch har tidigare pekat på de faror som är förknippade med att införa stiftelsehögskolor, inte minst vad gäller den akademiska friheten. Förslaget har kritiserats från olika håll bl.a. av fackförbundet SULF, Riksrevisionen och justitiekansler Anna Skarhed.

Även om regeringen dragit tillbaka förslaget i dess nuvarande form innan remisstidens utgång förefaller det rimligt att anta att regeringen återkommer med ett nytt förslag. Utbildningsminister Jan Björklund har i ett anmärkningsvärt uttalande fastslagit att ”[d]e som är emot stiftelseidén har fel”. Om man inte delar utbildningsministerns uppfattning finns en unik möjlighet att ge uttryck för sina farhågor genom att underteckna det upprop som publicerades i Dagens Nyheter, vilket kommer att överlämnas till regeringen som en slags skuggremiss vid den ursprungliga remisstidens utgång den 14 november.

Om du vill sälla dig till de över 700 svenska akademiker som hittills undertecknat petitionen skickar du bara ett e-postmeddelande till Edda Manga, som är idéhistoriker vid Uppsala universitet, på följande e-postadress: eddamanga@hotmail.com.

Sista datum för undertecknande är den 10 november.

EJO/MZ