Europarådets generaldirektör svarar Academic Rights Watch om nedmonteringen av den svenska akademin

Akademisk frihet och institutionell autonomi är nödvändiga beståndsdelar i ett demokratiskt samhälle. Det skriver Europarådets generaldirektör för demokrati, Snezana Samardzic-Markovic, i sitt svar på en skrivelse från Academic Rights Watch om hotet mot den akademiska friheten i Sverige.

I skrivelsen till Europarådets generalsekreterare  från 2014-02-07 beskrev vi det akuta hot mot den akademiska friheten i Sverige som vi kunnat dokumentera sedan vår verksamhet startade i slutet av 2012, med hänvisning till vår årsberättelse ”Academic Freedom in Sweden 2013”. I årsberättelsen visar vi på 25 kränkningar av den akademiska friheten vid 15 svenska lärosäten. Det rör sig om allt från lärare och forskare som avstängs efter att ha kritiserat universitetsledningen till införandet av särskilda yttranderegler för akademiker, i uppenbar konflikt med artikel 10 i Europakonventionen.

Vi pekade vidare på den bakomliggande orsaken till den negativa utvecklingen: att svenska högskolor implementerat en radikal form av New Public Management enligt vilken statliga lärosäten ska styras som om de vore privata företag, och att detta lett till en nedmontering av det kollegiala styret och ett upphävande av grundläggande akademiska och demokratiska värden.

Mot denna bakgrund uppmanade vi slutligen Europarådet att omedelbart intervenera i skeendena och sända en klar signal till Sveriges regering om vikten att värna om den akademiska friheten. Skrivelsen hittar du här.

I det utförliga svaret från Europarådets generalsekreterare för demokrati, Snezana Samardzic-Markovic, 2014-02-20 framhålls, som vi hade hoppats, akademisk frihet och institutionell autonomi som ”key ingredients of democratic societies”.

– Det här är ett entydigt ställningstagandet för den akademiska friheten från europeisk sida. I sitt sammanhang kan det ses som en signal till Sverige att slå vakt om akademiska värden, säger Erik J Olsson på Academic Rights Watch.

Samardzic-Markovic, som observerar att vår webbplats hänvisar till centrala europeiska överenskommelser, beskriver därefter de olika initiativ och samarbeten som Europarådet ingår i för att stärka en kultur av demokrati och mänskliga rättigheter i Europa. Hon framhåller samtidigt att man inte har möjlighet att granska enskilda kränkningar utan att detta är de nationella domstolarnas, och i förlängningen Europadomstolens, sak. Detta hindrar dock inte, skriver Samardzic-Markovic, att Europarådet ständigt betonar den akademiska frihetens demokratiska betydelse inför såväl svenska som andra europeiska myndigheter.

– Vi noterar med tillfredsställelse att vår skrivelse hanterats på generaldirektörsnivå inom Europarådet, vilket visar att man på europeisk nivå tar vårt arbete och de problem vi uppmärksammar på stort allvar, säger Erik J Olsson.

– När vi skickade vår årsberättelse till utbildningsminister Jan Björklund blev svaret bara ett kort tack för informationen, från en handläggare på Universitets- och högskoleenheten. Det står i bjärt kontrast till det demokratiska djup och engagemang som Europarådets svar utstrålar, framhåller Olsson.

– Vi kommer att fortsätta att stå i direktkontakt med Europarådet för att på så vis sätta europeisk press på svenska regeringar att stoppa den pågående nedmonteringen av akademin, säger Erik J Olsson.