Luleå tekniska universitet fälls i Överklagandenämnden: gick emot eniga sakkunniga vid professorstillsättning

Överklagandenämnen för högskolan förnekar sig inte utan fäller Luleå tekniska universitet för att man gått emot eniga sakkunniga vid en professorstillsättning. Professuren går nu till Patrik Lundell, som universitetet förvägrade tjänsten trots att båda sakkunniga placerat honom före den kvinnliga sökande som först fick professuren. Universitetet har anmälts till Diskrimineringsombudsmannen och riskerar att även fällas för olaglig könsdiskriminering.

Det var vid en aktuell rekrytering av en professor med uppdrag som ämnesföreståndare i medie- och kommunikationsvetenskap som tjänsten gick till Anna Edin. Detta trots att båda sakkunniga – professor emerita Karin Becker och professor emeritus Stig Arne Norstedt – rankade Edin på andra plats, efter Patrik Lundell, som alltså ändå drog det kortare strået.

Förslaget att förorda Edin framför Lundell kom från LTU:s anställningsnämnd, som inte angav någon motivering för den omkastade rangordningen. Rektor Johan Sterte fattade 2015-05-12 sitt beslut i enlighet med nämndens förslag.

Båda sakkunniga ansåg att Lundell hade ett försteg framför Edin, som de också ansåg vara kompetent för tjänsten. Enligt Becker var försteget litet, medan Norstedt uttryckligen skrev att det var för stort för att jämställdhetsmålet ska vara relevant.

Som ARW kunde berätta i ett tidigare inlägg, som innehåller relevant bakgrundsinformation, valde Lundell att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH). Vi tillade: ”Då ÖNH tillhör de mer tillförlitliga granskningsorganen förväntar vi oss att man kommer att följa sina egna riktlinjer och undanröja rektors beslut så att professuren går till dess rättmätige innehavare: Patrik Lundell.”

Mycket riktigt fattade ÖNH 2015-08-21 beslutet att ge Lundell rätt (reg.nr. 211-568-15): ”Med bifall till överklagandet undanröjer Överklagandenämnden för högskolan beslutet att anställa Anna Edin och förklarar att Patrik Lundell ska anställas som professor i medie- och kommunikationsvetenskap med uppdrag som ämnesföreträdare.”

Grunderna är desamma som vi angav i inlägget: varken rektor eller någon annan har kunnat göra troligt att Edin skulle vara mer lämpad än Lundell för tjänsten i ljuset av de sakkunnigas utlåtande. Man har inte heller anfört något skäl att tro att de sakkunniga inte skulle ha fullgjort sitt uppdrag på ett godtagbart sätt.

För att citera nämndens slutsats: ”Överklagandenämnden kan inte finna att de sakkunnigas utlåtanden och övrig utredning stödjer den bedömning som universitetet har gjort. Anna Edin är en skicklig forskare, men mot bakgrund av de sakkunnigas utlåtanden och övrig utredning i ärendet finner nämnden att Patrik Lundell sammantaget är den skickligaste för anställningen. Vad universitetet anfört föranleder ingen annan bedömning. Patrik Lundells överklagande ska därför bifallas.”

ÖNH:s avgörande slår fast att LTU brutit mot de regler som gäller för anställning i statlig tjänst, främst lagen om offentlig anställning. Avgörandet är inte överklagbart. Tilläggas bör att LTU’s agerande också bryter mor regeringsformen där det i 12 kap. 5 § betonas att det vid beslut om statliga anställningar endast ska fästas ’’vid sakliga grunder, såsom förtjänst och skicklighet’’.  Som vi noterade tidigare är dock ärendet inte slut i och med detta. Frågan kvarstår om LTU, då man valde en mindre kompetent kvinna framför en mer kompetent man, gjort sig skyldigt till olaglig könsdiskriminering. Denna fråga har ÖNH inte behandlat. Det har kommit till vår kännedom att Lundell mot denna bakgrund anmält fallet till Diskrimineringsombudsmannen, som bollat ärendet vidare till Lundells fackförening, där det nu ligger för handläggning.

ARW bedömde tidigare Lundells chanser att få rätt i ett diskrimineringsmål som stor. Denna chans torde ha ökat ytterligare i och med utfallet i Överklagandenämnden, då en väsentlig skillnad i kompetens mellan de sökande slagits fast av en rättsinstans och kan betraktas som ostridig i senare rättsförhandlingar.

Liknande ärenden

Diskrimineringsombudsmannen vann i Arbetsdomstolen sedan Mittuniversitetet diskriminerat en manlig lektor genom att reservera en pott forskningsmedel enbart för kvinnor

ARW konstaterade i årsberättelsen 2014 sannolik systematisk diskriminering av manliga akademiker genom riktade meriteringsstöd enbart för kvinnor vid sammanlagt 18 svenska lärosäten

Luleå tekniska universitet mest toppstyrda lärosätet enligt Uppsala-studie

EJO/MZ