Gräddfil till professur vid SKH: inkompetensförklarad uppgraderades till huvudkandidat

När det tillsätts tjänster vid Stockholms konstnärliga högskola kan det mesta hända. ARW kan nu avslöja att en av de sökande till den aktuella professuren i Scen först inkompetensförklarades av de sakkunniga – för att sedan bli förklarad kompetent och till sist inbjuden att provföreläsa. SKH riskerar nu att få en professor som saknar akademiska publikationer och handledningserfarenhet på högre nivå men som ändå ska leda forskningen och forskarutbildningen i ämnet.

ARW har i flera ärenden uppmärksammat märkliga tjänstetillsättningar vid Stockholms konstnärliga högskolor där man bl.a. anställt släkt och vänner. En av Konstfacks prefekter anställde sin sambos nära samarbetspartner som sin biträdande prefekt. Stockholms konstnärliga högskola (SKH) anställde förvaltningschefens sambos son som ekonomiadministratör. Samtidigt rekryterades dottern till en nyligen avgången rektor som administratör. Prefektbeslutet undanröjdes av Överklagandenämnden för högskolan, men samma person i förhållande till vilken jäv konstaterats återanställdes omedelbart som tillförordnad biträdande prefekt.

I ett annat uppmärksammat ärende beskrev vi hur en professur vid SKH inom profilområdet Kroppsliga och vokala praktiker gick till en sökande som själv varit med om att utforma tjänstebeskrivningen. Som medlem i Arbetsgruppen för forskning hade hon möjlighet att skräddarsy professuren för sin egen kompetens. Hon avgick sedan från arbetsgruppen och sökte tjänsten som hon alltså också, föga överraskande kan man mena, fick.

ARW kan nu avslöja nya oegentligheter vid SKH. Denna gång gäller saken den aktuella tillsättningen av en konstnärlig professor i ett av följande ämnen: Film & media, koreografi, opera eller scen till profilområdet Plats, Händelse, Möte. En av de sökande till professuren inkompetensförklarades först av de sakkunniga. Därefter kom ett nytt sakkunnigutlåtande där samma person förklaras kompetent. Det som sedan händer är om möjligt än mer anmärkningsvärt: samma person höll nyligen en provföreläsning och ses alltså som huvudkandidat.

Men vi tar det från början. Profilprofessorn i Scen ska enligt utlysningen ha följande arbetsuppgifter där merparten som synes handlar om att leda forskning och forskarutbildning:

  • Utveckla och etablera profilområdet Plats, händelse, möte
  • Utveckla och medverka i samarbeten och nätverk som stärker profilområdet nationellt och internationellt
  • Initiera, stödja och utveckla forskningsprojekt internt och externt
  • Bidra till att stärka anknytningen mellan forskning och grundutbildning
  • I uppbyggnaden av profilområdet involvera den forskning som redan idag bedrivs inom Stockholms konstnärliga högskola
  • Undervisa och handleda på alla utbildningsnivåer
  • Informera om den forskning som bedrivs vid Stockholms konstnärliga högskola till andra konstnärliga miljöer, personer och organisationer av relevans för lärosätet,
  • Kunna representera Stockholms konstnärliga högskola i sammanhang där forskning lyfts fram
  • Aktivt delta i den konstnärliga forskningen nationellt och internationellt

Behörig att anställas som professor är enligt utlysningen den som har visat såväl konstnärlig som pedagogisk skicklighet. Konstnärlig skicklighet på professorsnivå innebär enligt behörighetskraven i utlysningen bl.a. att den sökande ”[s]ka ha dokumenterad erfarenhet av kvalificerad handledning”.

I det första utlåtandet, daterat 2016-02-05, som författats gemensamt av Esa Kirkkopelto och Laura Gröndahl förklaras 10 sökande vara kompetenta. En tätgrupp utses bland dessa bestående av, i rangordning, Julian Klein, Lisa Watts, Juhan Petri och Ole Lützow-Holm. Flera andra sökande, bland dem Serge von Arx, förklaras inkompetenta. Anledningen anges i en bilaga till utlåtandet:

No artistic PhD. Although he has been active in planning the research studies in his university, his contribution has been mostly coordinative work. He has no academic publications. => not qualified as a professor tutoring doctoral students and managing the doctoral studies.

Vidare:

Pedagogical experience mainly on BA-level + the planning of a MA-program. He has been a vice member of the steering committee of the Norwegian Artistic Research Program since 2011 and since 2015 a full member, but his pedagogical contribution within that program remains unclear.

Efter någon månad uppstår emellertid ett nytt utlåtande. Vem som skrivit det står uppseendeväckande nog inte i dokumentet. Vi har alltså ett sakkunnigutlåtande utan sakkunnig. Detta utlåtande är enligt registrator det enda som är diariefört. Här uppstår misstanke om urkundsförfalskning.

I det nya utlåtandet förklaras Serge von Arx kompetent och ”[q]ualified as a professor in his own expertise area”. Att von Arx tydligen saknar erfarenhet av kvalificerad handledning och därför borde betraktas som obehörig enligt utlysningen nämns inte längre. Listan av kompetensförklarade sökande är i övrigt identisk med tidigare lista. Det gäller även tätgruppen där von Arx fortfarande inte finns med.

Tre av de sökande i tätgruppen håller i maj offentliga provföreläsningar. Men inget beslut faller. I september tar ärendet istället en överraskande vändning i och med att tidigare obehörige Serge von Arx nu inte bara anses behörig utan t.o.m. inbjuds att provföreläsa därför att han, som det står, ”gått vidare i rekryteringsprocessen”. Hur det gick vet vi inte men då mycket talar för att man inte kunnat enas om någon kandidat i tätgruppen är det inte osannolikt att von Arx nu är påtänkt för tjänsten. Detta trots att det funnits en rad andra kompetenta sökande som förutom konstnärlig aktivitet även bedrivit forskning och avancerad handledning.

Om von Arx får tjänsten betyder det att Stockholms konstnärliga högskola får en professor som helt saknar akademiska publikationer och aldrig har bedrivit forskning – en professor som alltså inte är kvalificerad att utföra huvuddelen av de arbetsuppgifter som enligt utlysningen ingår i tjänsten och som enligt ovan knappast ens är formellt behörig.

Det är naturligtvis pinsamt för SKH:s styrelseordförande Kåre Bremer att det sker så många väldokumenterade oegentligheter på högskolan. Detta inte minst mot bakgrund av att Bremer av förra regeringen fick i uppdrag att utreda ledarskapet vid våra högskolor. På något sätt lyckas Bremer inte sopa rent fram eget hus trots att styrelsen, som han leder, har huvudansvaret. I ledningsutredningen förordar Bremer ökad toppstyrning och mindre kollegialitet. Om Bremer lever som han lär har slutsatsen troligen falsifierats redan av utvecklingen på den egna högskolan, helt oberoende av den mer kända Macchiarini-affären. Detta om något borde vara en tankeställare.

Det är möjligt att detta och andra problem vid rekrytering av lärare och forskare vid SKH aktualiserar ett mer generellt systemfel när det gäller de konstnärliga utbildningarna. Kanske har dessa tvingats in i en tröja som inte alls passar och som t.o.m. blivit ett slags tvångströja. Det är nämligen inte alls säkert att den som har en betydande artistisk och pedagogisk kompetens också är bäst skickad att bedriva konstnärlig forskning i ämnet.

Det är helt enkelt inte rimligt att förvänta sig den som på grund av artistisk och pedagogisk skicklighet i violin fått en professur i ämnet också ska bedriva egen forskning i barockinterpretation. Konstnärlig gestaltning bygger inte sällan på forskningsrön, men kanske är det inte så dumt att behålla den traditionella uppdelningen mellan artistisk och rent akademisk verksamhet. Annars frestas man bryta mot normer och regler eller riskerar att få någon som varken är artistiskt eller forskningsmässigt välmeriterad.

Vi vill tillägga att ingen skugga faller över Serge von Arx som enligt utlåtandena har bakom sig en ”[o]utstanding and recognized artistic career” och en ”[l]ong and recognized experience as professor in scenography” men som här råkar vara den som gynnas av en oacceptabel tillsättningsprocess. Ansvaret ligger ju helt hos de agerande cheferna.

EJO/MZ

♦ Gillade du det du nyss läste? Stöd vår verksamhet! ♦

 

Liknande ärenden

Systematiskt jäv vid Stockholms konstnärliga högskolor: cheferna anställde närstående

Nytt jäv vid Stockholms konstnärliga högskola: professur gick till sökande som utformat tjänstebeskrivningen

Konstfack kör över överklagandenämnden: felaktigt anställd återanställdes som tillförordnad

När varumärket hotas: advokaterna som ”friar” ifrågasatta högskolor i strid med grundlagen

Botten nådd? Regeringens utredare vill införa Tredje rikets styrmodell inom högskolan