ARW-referat av domstolsförhandling förbjöds: oacceptabla yttranderegler på Högskoleläckan

Ett inlägg på ARW:s webbplats som refererar en domstolsförhandling blockerades nyligen av moderatorerna på Högskoleläckan. Vi konstaterar att den regel på Facebook-gruppen som inlägget antas ha brutit mot inte skulle godkännas som en reglering av yttrandefriheten vare sig i svensk eller europeisk rätt. Vår rekommendation är att Högskoleläckan anpassar sig efter gällande rätt och akademisk praxis vad gäller yttrandefriheten.

ARW och Högskoleläckan har hittills varit en vinnande kombination. Genom Facebook-gruppen har ARW kunna synliggöra överträdelser av den akademiska friheten till ett stort antal personer. För närvarande följs Facebook-gruppen av ca 13 000 personer. Det är känt att det finns följare inom ledningsgrupperna på många högskolor och även på såväl Utbildningsdepartementet som UKÄ.

I en krönika i Universitetsläraren skriver Per-Olof Eliasson att både ARW och Högskoleläckan varit delaktiga i att synliggöra högskolan och dess problem. Så här skrev Eliasson:

I stället verkar det som om missförhållanden i högre utsträckning når offentligheten. Inte minst har nätet ökat möjligheterna att belysa påstådda eller faktiska oegentligheter och missförhållanden. En sajt som Academic Rights Watch spelar en viss roll och även en Facebookgrupp som Högskoleläckan gör att saker snabbare får spridning.

Ulf Dalnäs, som tagit initiativ till och driver Högskoleläckan, har alltså därigenom gjort den svenska högskolan en avsevärd tjänst.

Men situationen är nu på väg att förändras. Dalnäs valde nyligen att blockera spridningen av ett ARW-inlägg. Det rörde sig väsentligen om ett referat av en domstolsförhandling där en tidigare prefekt i Göteborg stod inför rätta anklagad för att ha efterforskat vem som lämnat uppgifter till media.

Den f.d. prefekten har tidigare figurerat i medierna med namn. Det är alltså allmänt känt vem det rör sig om. Det fanns därför ingen anledning för ARW att utelämna prefektens namn i inlägget. Inlägget var vidare objektivt i så måtto som att vi förklarade att prefekten förnekar brott och även refererade vad hennes advokat sagt till hennes försvar. Det var slutligen relevant därför att ARW ligger bakom anmälan och följer ärendet sedan tidigare.

Ändå blev inlägget klassat som att det ”hängde ut” prefekten på Högskoleläckan. Det skulle därför strida mot en av de regler som ställs upp angående yttranden:

3. Vi hänger inte ut enskilda personer eller bedriver hets mot grupper

Regeln kan dock ifrågasättas. Problemet är dess vaghet och oklarhet. Vaga och oklara regler för yttranden är generellt förbjudna i svensk och europeisk rätt. Om ett europeiskt land ställde upp en sådan regel, skulle kritik från Europarådet och internationella människorättsorganisationer komma som ett brev på posten.

Det som är bekymmersamt med sådana regler är att de öppnar för godtycke angående vad som är tillåtet och inte. Om påstådda brott mot reglerna är förknippade med någon typ av kännbar sanktion får reglerna en hämmande (”chilling”) effekt. Folk tar det säkra före det osäkra och undviker att yttra sig. De styrande kan använda sådana regler för att skydda sig själva och den egna gruppen mot kritik genom att klassa kritiken som ”kränkande”, ”förolämpande” osv.

Ett liknande problem uppstår på Högskoleläckan där regel 3 leder till att moderatorerna och inte minst Dalnäs själv får makten att godtyckligt avgöra vad som är ”uthängning” snarare än ”synliggörande”. Den som i Dalnäs ögon bryter mot regeln riskerar uteslutning.

Det aktuella fallet illustrerar faran med denna situation då den chef som omnämndes i det förbjudna ARW-inlägget är en tidigare prefektkollega till Dalnäs. Dalnäs är sedan något år tillbaka själv högskolechef och potentiellt en person som riskerar att synliggöras på Högskoleläckan.

För att undvika denna typ av problem i framtiden föreslår vi att Högskoleläckan slopar regel 3. Även den regel som säger att diskussion av modereringen inte tillåts och kan leda till avstängning bör strykas:

Moderatorerna ger tillsägelser och raderar olämpliga inlägg. Trådar som startas för att diskutera enskilda modereringar, inlägg som meta-diskuterar om ett inlägg är lämpligt, eller inlägg som pingar in en moderator kommer att plockas bort. Tjafs eller ohörsamhet leder till avstängning.

Dessa föreskrifter har en egendomligt repressiv karaktär och hör inte hemma i ett högskoleforum. Centralt för högskolan och vetenskapen är att alla frågor kan ställas och allt debatteras. Detta måste återspeglas i de yttranderegler som styr ett forum som gör anspråk på att vara en högskoleläcka.

Istället bör de yttranderegler som gäller inom svensk och europeisk rätt också gälla på Högskoleläckan. Det finns en anledning till varför lagstiftningen ser ut som den gör. Förenklat innebär detta att så gott som allt får sägas om det sägs på ett sakligt och relevant sätt, vilket fångas av Högskoleläckans övriga regler (se nedan) som vi inte finner problematiska. Det betyder inte att ”anything goes” utan t.ex. att irrelevanta och osakliga personangrepp inte behöver tillåtas om det finns skäl att tro att det rör sig om förtal i lagens mening. Hets mot folkgrupp behöver inte tolereras, osv.

Det står naturligtvis Dalnäs fritt att behålla de problematiska reglerna. Men vi hoppas att han tar till sig dessa synpunkter och tar bort de ovan kritiserade reglerna. Då kan Högskoleläckan även i fortsättningen vara ett relevant forum för en kritisk akademisk diskussion av den svenska högskolans brister. Högskoleläckan behövs och Ulf Dalnäs har såvitt vi förstår hittills gjort ett bra jobb som drivande kraft och ansvarig moderator.

EJO/MZ

♦ Gillade du det du nyss läste? Stöd vår verksamhet! ♦

 

Högskoleläckans regler

Välkomna till Högskoleläckan! Vill påminna om beteendereglerna här (reviderade 2017-01-07):

  1. Vi håller oss till ämnet – frågor relaterade till högskoleverksamhet
  2. Vi anstränger oss för att hålla en god ton och visa hyfs mot andra debattörer. Det innebär att vi a) håller oss till trådstartarens ämne; b) får kritisera hårt, men vi gör det civiliserat och sakligt; c) inte gör skillnad på folk – det är vad som skrivs, inte vem som gör det, som räknas
  3. Vi hänger inte ut enskilda personer eller bedriver hets mot grupper
  4. Vi respekterar andra forskningsinriktningar genom att undvika att kategoriskt avfärda sådant vi inte håller med om eller skapa insinuanta inlägg utan tydliga frågeställningar
  5. Vi sprider ingen kommersiell reklam även om den håller sig inom ämnet
  6. Vi respekterar moderatorernas beslut. Anmäl inlägg som bryter mot någon av reglerna.

Alla medlemmar kan anmäla inlägg som avviker från beteendereglerna. Moderatorerna ger tillsägelser och raderar olämpliga inlägg. Trådar som startas för att diskutera enskilda modereringar, inlägg som meta-diskuterar om ett inlägg är lämpligt, eller inlägg som pingar in en moderator kommer att plockas bort. Tjafs eller ohörsamhet leder till avstängning.