Orolig anställd slår larm: facket utestängt när Uniarts säger upp lärare

Obekväma akademiker sitter nu löst på Stockholms konstnärliga högskola (Uniarts). Detta efter att styrelsen tagit ett beslut om att inrätta en personalansvarsnämnd med väsentligen bara ledningspersoner. Facket och lärarna är utestängda i strid med regelverket. Utan kollegial insyn i nämndens beslut är det fritt fram att bestraffa interna kritiker med disciplinåtgärder eller säga upp dem av ”personliga skäl”.

Vi har i en rad inlägg dokumenterat betydande akademiska och förvaltningsmässiga brister vid Stockholms konstnärliga högskola, som även kallas Uniarts. Det har framför allt rört sig om egendomliga anställningsförfaranden och olika former av jäv, som verkar höra till dagordningen. Efter sammanslagningen av de konstnärliga högskolorna i Stockholm har lärarna klagat över toppstyrning och bristande kollegialt medbestämmande, inte minst vid Uniarts.

Uniarts styrelseordförande, Kåre Bremer, har gjort sig känd som förespråkare för generell nedmontering av det kollegiala beslutsfattandet. ARW har kritiserats hans ledningsutredning för att vara auktoritär och odemokratisk då den föreslår att all makt ska utgå från en regeringstillsatt rektor. Kollegiala organ ska i bästa fall bara vara rådgivande.

Tack vare ett tips från en orolig lärare som önskar vara anonym kan vi nu även dokumentera att Uniarts styrelse, i samma anda, nyligen vidtagit mått och steg som gör det lättare för högskolan att bli av med interna kritiker. Det har man gjort genom att utestänga lärare och forskare från den i sammanhanget centrala personalansvarsnämnden.

Nämnden är central därför att den beslutar om skiljande av anställning på grund av personliga förhållanden, disciplinansvar, åtalsanmälan och avstängning.

Enligt ett styrelsebeslut 2016-12-13 har nämnden vid Uniarts fr.o.m. 2017-01-01 följande sammansättning:

Ordinarie ledamot

Rektor Paula Crabtree, ordförande

Högskolestyrelsens ordförande Kåre Bremer

Högskoledirektör Eva Öquist

Ordförande i nämnden för utbildning och forskning Johanna Garpe

Föredragande

HR-chef Sara Månsson

Om du som lärare ställs till svars inför den nämnden kommer du att känna dig väldigt ensam. Nämndens sammansättning strider mot regelverket som kräver att minst två personalrepresentanter ska vara ledamöter. Det följer av personalföreträdarförordningen (se nedan). Nämnden saknar även studentrepresentant, vilket dock är valfritt. Ersättarna är i samtliga fall personer ur ledningsgruppen.

Det är intressant att jämföra denna nämnd med internationella överenskommelser på området. Så här står det i Unescos rekommendationer för högre utbildning (1997):

  1. No member of the academic community should be subject to discipline, including dismissal, except for just and sufficient cause demonstrable before an independent third-party hearing of peers, and/or before an impartial body such as arbitrators or the courts.

Uniarts personalansvarsnämnd är mycket långt ifrån att uppfylla denna artikel. Vid Uniarts är det tvärtom i dagsläget den exekutiva makten, dvs. regeringens representanter, som sitter och bestämmer om akademiker ska sägas upp eller avstängas. I vilka andra demokratiska länder finns det sådana högskolor? Här finns ett autonomiproblem av betydande omfattning.

Uniarts personalansvarsnämnd var alltså författningsvidrig när den inrättades. Det ändras inte av att det i styrelsebeslutet 2016-12-13 står att ”[p]ersonalföreträdare ska utses i enlighet med personalföreträdarförordningen” (se länk ovan). Man kan inte först inrätta en personalansvarsnämnd och först i ett senare skede göra den författningsenlig.

Har då detta skett? ARW kontaktade nyligen (2017-02-17) registrator med en förfrågan om nämndens sammansättning. Vi fick då beskedet att den har samma ledamöter som angetts ovan. Inga personalföreträdare hade utsetts som ledamöter. Nämnden är alltså när detta skrivs fortfarande inte regelkonform.

Hos vissa andra svenska högskolor ser det annorlunda ut. Vid Uppsala universitet har samma nämnd enligt hemsidan följande sammansättning:

Ordförande: rektor

Ledamöter: professor Agneta Bladh, professor Dan I Andersson, studentrepresentant Fredrik Härlin

Personalföreträdare: universitetslektor Per Sundman (SACO), forskningsingenjör Carin Söderhäll (ST-ATF), instrumentmakare Stefan Djurström (SEKO)

Huvudföredragande: universitetsdirektören

Sekreterare: biträdande arbetsjurist Anna-Lena Söderström

Här finns personalföreträdarna med. Det gör också en studentrepresentant. Uppsala uppfyller alltså inte bara regelverket, utan nämnden ger intryck av att ha en godtagbar demokratisk balans mellan ledning och verksamhet. Frågan om den tillfullo uppfyller Unescos krav låter vi vara öppen.

EJO/MZ

♦ Gillade du det du nyss läste? Stöd vår verksamhet! ♦

Lagar och regler för personalansvarsnämnder

Högskoleförordningen

Se 2 kap 15§:

15 § Styrelsen får inrätta en personalansvarsnämnd med uppgifter enligt 25 § myndighetsförordningen (2007:515). Rektor ska vara ordförande i en sådan nämnd. Nämnden ska i övrigt bestå av personalföreträdarna och ytterligare högst tre ledamöter som styrelsen utser.

Personalföreträdarna utses enligt föreskrifter i personalföreträdarförordningen (1987:1101). Förordning (2010:1064).

Personalföreträdarförordningen

2 § Om inget annat anges har termer och uttryck som används i denna förordning samma betydelse och tillämpningsområde som i myndighetsförordningen (2007:515).

Med personalföreträdare avses den som särskilt har utsetts att i myndighetens ledning företräda dem som är anställda hos myndigheten.

Med personalansvarsnämnd avses en särskild nämnd vid myndigheten med uppgifter enligt 25 § myndighetsförordningen. Förordning (2007:744).

7 § Att personalföreträdarna är ledamöter i en personalansvarsnämnd vid myndigheten framgår av myndighetsförordningen (2007:515). Förordning (2007:744).

8 § För varje myndighet utses två eller, om det finns särskilda skäl till det, tre personalföreträdare.

Dessutom utses en ersättare för varje personalföreträdare. Därvid tillämpas 9-11 §§. Förordning (1988:383).

Myndighetsförordningen

25 § Om regeringen har bestämt att det skall finnas en personalansvarsnämnd vid myndigheten, skall nämnden pröva frågor om

  1. skiljande från anställning på grund av personliga förhållanden, när anställningen inte är en provanställning,
  2. disciplinansvar,
  3. åtalsanmälan,
  4. avstängning.

Myndighetschefen skall vara ordförande i personalansvarsnämnden. Nämnden skall i övrigt bestå av personalföreträdarna och de ledamöter som myndigheten utser.

26 § Personalansvarsnämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.