ARW varnar för påtänkt Karlstadsrektor: bäddat för konflikter med odemokratiske Johan Sterte vid rodret

Johan Sterte har som rektor för Luleå tekniska universitet utmärkt sig genom att radikalt nedmontera det kollegiala styret. Han har också köpt ut interna kritiker på löpande band. Nu föreslås han av rekryteringsgruppen som ny rektor för Karlstads universitet. Academic Rights Watch har berättat om Stertes framfart i flera inlägg och varnar nu för ett sällsynt oakademiskt och odemokratiskt ledarskap.

Academic Rights Watch har under ett antal år följt Johan Stertes aktiviteter som rektor vid Luleå tekniska universitet. Vår samlade dokumentation av Stertes ”track record” kommer väl till pass nu när Sterte av rekryteringsgruppen föreslås som ny rektor vid Karlstads universitet. Beslutet fattas slutgiltigt av styrelsen i april. Ännu finns alltså tid till eftertanke – och korrigering.

Vi uppmärksammade Sterte redan 2013 i ett inlägg om det kollegiala styrets öden efter autonomireformen 2010/2011. Vi berättade där om en förträfflig uppsats i statsvetenskap från Uppsala som beskrev hur kollegialiteten under Stertes tid nedmonterats vid LTU (s. 35):

Innan autonomireformen finns kollegiala organ i form av två fakultetsnämnder. Kollegial organisation och linjeorganisationen verkar parallellt vid universitetet … Min undersökning visar att grundprincipen för fördelning av beslutsmakt numera är att beslutsbefogenheter vid Luleå tekniska universitet tillfaller linjechefer. Autonomireformen har inneburit en nedmontering av det kollegiala styret.

Något år senare, 2015, tog Sterte ställning till den ledningsutredning som gjordes av Kåre Bremer, där det föreslås att allt beslutsfattande ska utgå från rektor och att kollegiala organ, i den mån de alls ska finnas, enbart ska vara rådgivande. ARW har i ett inlägg kritiserat Bremers utredning som odemokratisk och för att väsentligen vilja återuppliva den högskolereform som genomfördes i Tyskland vid det nationalsocialistiska maktövertagandet 1933/34. I Stertes remissvar finns inga reflektioner kring det kollegiala styrets roll i en levande och stabil demokrati. Tvärtom: Sterte är mycket positiv till utredningens förslag om en radikal linjestyrning.

Kontrasten kunde knappast vara större till det remissvar som Karlstads avgående rektor Åsa Bergenheim skickade in. Hon konstaterade först att det visserligen är bra att ledarskapet vid högskolorna klargörs. Men sedan tillade hon:

Samtidigt konstaterar vi att det finns andra synsätt kring de kollegiala forumens beslutsmandat än det som utredningen förespråkar. Vi menar att det finns ett värde i att kollegiala organ beslutar om ekonomisk rambudget då de fullt ut förväntas ta kvalitetsansvar utefter en sådan. Det finns problematik kring att kollegiala organ, liksom andra beslutande forum, kan verka konserverande. Inte desto mindre är det ett demokratiskt viktigt ställningstagande att dessa organ tilltros ett långtgående mandat.

Bergenheim har levt som hon lär: under hennes tid har det kollegiala styret värnats i Karlstad i form av två kollegialt valda fakultetsnämnder med långtgående beslutsbefogenheter.

Allt tyder på att fakultetsnämnderna inte blir långlivade om Sterte får ta över rodret. Han har i ord och handling visat att han ogillar kollegialitet, medbestämmande och maktdelning.

I ovan nämnda remissvar försvarar Sterte även ledningsutredningens av många instanser kritiserade förslag att införa sekretess kring valet av rektorer:

Därutöver ställer sig universitetet positiv till förslaget till ändring i offentlighets – och sekretessförordningen så att sekretess även ska gälla vid rektorsrekrytering på samma sätt som vid rekrytering av andra myndighetschefer.

Johan Sterte är alltså inte bara emot det kollegiala medbestämmandet; han är även emot den för akademin så viktiga öppenheten.

Men det från demokratisynpunkt betänkligaste med Sterte är det sätt på vilket han hanterar interna kritiker. Strategin vid LTU har varit att köpa ut dem på löpande band. Som ARW har dokumenterat har detta skett utan facklig insyn och utan att grundläggande krav på rättsäkerhet uppfyllts. De lärare som råkat ut för detta har konfronterats med valet att antingen säga upp sig själva mot ersättning, dvs. bli utköpta mot sin vilja, eller bli uppsagda ”av personliga skäl” med någon enstaka månadslön i fickan. Detaljerna finns här.

Många uppsägningsbeslut uppvisar inga spår av facklig medverkan. På ett beslut anges att fackets representant deltagit utan att detta faktiskt var fallet. Sacos LTU-representant, Daina Dagis, har enligt avtalet intygat att förbundet inte har något att invända mot överenskommelsen. Hennes namn förkommer där i tryck; dock saknas hennes underskrift. Dagis har senare, i ett e-postmeddelande 2015-11-09, förklarat att hon inte alls deltagit. I mejlet skriver hon: ”Som framgår av avtalet har jag inte skrivit under det. Jag har inte varit inblandad i någon sådan förhandling och kan därför inte svara på någon av dina frågor eller påståenden.”

Flera utsatta har vänt sig till LTU för att få tillbaka sina anställningar, bl.a. med hänvisning till att den HR-chef som skrivit under avtalen saknar formell behörighet enligt LTU:s interna arbets- och beslutsordning. En kvinnlig tidigare anställd gick ut i lokalpressen och berättade hur hon provocerades att lämna sitt jobb vid LTU. De har fått kalla handen av Sterte och hans chefsjurist. Sterte har i kommunikation med ARW inte visat tecken på att vilja åtgärda felen eller ens erkänna att det finns något problem. Inte ens det osanna intygandet om fackets medverkan har Sterte och hans medarbetare velat gå till botten med.

Efter kritiken (och i samband med nya ansökningar om rektorsuppdrag) har LTU valt att förse det kritiserade dokumentet som beskriver universitetets styrning – ”Arbets- och beslutsordning för LTU” – med lösenordsskydd för att försvåra allmänhetens tillgång till dokumentet (vid försök till nedladdning 2017-02-06). Då ARW till skillnad från Johan Sterte är för transparens har vi begärt ut dokumentet från registrator och publicerar det här.

Om Sterte blir vald kan anställda i Karlstad vänta sig reducerat medbestämmande, försämrad öppenhet och transparens, bristande rättsäkerhet, dålig förvaltningskultur och en repressiv inställning till intern kritik. Det är i så fall bäddat för stora interna konflikter i Karlstad när lärarna så småningom upptäcker vem den nye rektorn egentligen är. Men förhoppningsvis tar sig historien dessförinnan en annan vändning.

EJO/JSS/MZ

♦ Gillade du det du nyss läste? Stöd vår verksamhet! ♦

Liknande ärenden

Rättsosäkerhet vid Luleå tekniska universitet: obehörig chef köper ut lärare utan demokratisk insyn

Olaglig diskriminering vid Luleå tekniska universitet: manlig sökande fick inte professur trots eniga sakkunniga

Ny Uppsala-studie: nedmonterad kollegialitet vid Linnéuniversitetet och Malmö högskola

Botten nådd? Regeringens utredare vill införa Tredje rikets styrmodell inom högskolan