Academic Rights Watch JK-anmäler Högskolan i Gävle

Vi har tidigare uppmärksammat den av Högskolan i Gävle antagna kommunikationspolicyn, samt den kritik som riktats mot policyn från statsvetenskapligt håll. I policyn står bland annat:

Den interna kommunikationen ska så långt det är möjligt föregå den externa. Alla medarbetare ska känna till och kunna stå bakom verksamhetsidé, vision och gemensamma mål. För att högskolan ska uppfattas som trovärdig i sin externa kommunikation är det nödvändigt att alla medarbetare kan stå bakom och representera fattade beslut. Vi strävar därför efter att alltid kommunicera internt före det att information lämnas till externa mottagare inklusive media … Med extern kommunikation för vi ut bilden av Högskolan i Gävle. Den bild vi kommunicerar är den för oss önskvärda bilden.” (sid. 5 resp. sid. 7)

Där står även (sid. 9): ”Kommunicera internt före externt: Det som kommuniceras externt till massmedia ska vara förankrat internt för att undvika att viktig information når medarbetarna genom tidningar, radio eller TV istället för via våra interna kanaler.”

Föreskriften att man måste kommunicera internt innan man kommunicerar externt står i flagrant konflikt med grundlagens meddelarfrihet. Vidare görs i policyn ingen tydligt åtskillnad mellan forskningskommunikation och annan kommunikation. En konsekvens av policyn, som den står, är därför att forskare vid Högskolan i Gävle måste fråga högskoleledningen om lov innan de får publicera sina resultat. Detta strider mot grundlagens krav på största möjliga yttrandefrihet i vetenskapliga angelägenheter.

Academic Rights Watch går nu vidare och JK-anmäler högskolans rektor Maj-Britt Johansson för brott mot meddelarfriheten samt mot forskningens frihet.

Då JK beskriver sig själv som ”regeringens jurist” sitter myndigheten på två stolar i anmälan som gäller av regeringen utsedda rektorer. Detta är just en sådan anmälan. Ärendet blir därför också ett intressant test av JK:s saklighet och opartiskhet. Förmår JK hitta ett uppenbart och av svenska demokratiexperter identifierat grundlagsbrott och förmår man i så fall dessutom tillkännage resultatet för svenska folket i oförvanskad form? Det är frågan vi ställer oss. Svaret är långt ifrån givet.

EJO/MZ