Chatbott skrev likabehandlingsplan för Lunds universitet: besparingar inom ledning och administration möjliga med generativ AI

En betydande del av personalen vid våra lärosäten befattar sig med produktion, uppdatering och uppföljning av olika policydokument. Den fråga ARW ställde sig är om man inte skulle kunna låta generativa AI-system ta över dessa uppgifter och därmed minska administrationen samt låta det stora antal lärare som sitter i policynämnderna återgå till kärnverksamheten. För att testa idén lät vi chatbotten ChatGPT formulera en likabehandlingsplan för Lunds universitet.

Det har väl inte undgått någon att det produceras stora mängder policydokument vid våra högskolor och att detta arbete sysselsätter en ansenlig del av personalen. Det gäller exempelvis Lunds universitet som har en särskild vicerektor för ”kommunikation, kurage och karaktär” och ett råd för ”jämställdhet och lika villkor”. Det senare innefattar 14 lärare och administratörer, tre fackliga representanter och tre studentrepresentanter. Den nyss nämnde vicerektorn är ordförande.

Om detta råd står på hemsidan:

Rådet för jämställdhet och lika villkor har som uppdrag att vara drivande i universitetets strategiska arbete med att motverka diskriminering och främja jämställdhet, lika villkor, lika rättigheter och möjligheter i enlighet med såväl interna regelverk som gällande lagar och förordningar.

Vidare:

Rådet har även i uppdrag att arbeta fram strategidokument och uppdaterade styrdokument inom området, att ansvara för att föreslå till rektor att fördela medel samt att följa upp fördelningen och årligen analysera och följa upp det universitetsgemensamma arbetet. För att stärka arbetet har rådet tillsatt en arbetsgrupp med expertkunskaper inom området och gett universitetets interna nätverk HBTQ-LU ett särskilt uppdrag.

Liknande råd finns för en rad andra områden, såsom internationalisering, samverkan och etik, och då talar vi bara om LU centralt. Samma typ av råd, nämnder, planer, strategier och så vidare återfinns på lägre nivåer i universitetshierarkin. Exempelvis har Historiska institutionen en egen grupp som sysselsätter sig med ”jämställdhet, mångfald och likabehandling”. Denna grupp har, som man kunde förmoda, producerat en egen policy på området.

Tanken svindlar när man betänker hur många som arbetar med likabehandling et cetera bara vid ett enda lärosäte, för att inte tala om högskolesektorn i stort. Som ofta framhävs är många av dessa planer, strategier, dokument och så vidare mest där för syns skull utan att nämnvärt påverka akademisk praxis.

Frågan är därför om framarbetande och uppdatering av strategi- och styrdokument inte är uppgifter som en chatbott skulle kunna ta över, vilket i så fall skulle kunna minska administrationen samt låta de lärare som sitter i alla nämnder återgå till sina akademiska kärnuppgifter.

För att avgöra frågan vetenskapligt lät vi ChatGPT formulera en likabehandlingsplan för Lunds universitet. Denna plan har vi sedan översiktligt jämfört med LU:s faktiska likabehandlingsplan. Här är den likabehandlingsplan som ChatGPT föreslår:

En likabehandlingsplan är en strategi för att säkerställa att alla studenter och anställda vid Lunds universitet behandlas rättvist och jämlikt, oavsett kön, etnicitet, ålder, sexuell läggning, funktionshinder eller annan faktor som kan leda till diskriminering.

För att uppnå detta mål, föreslår jag följande åtgärder:

1. Utbildning: Alla anställda och studenter ska genomgå en utbildning i likabehandling och antidiskriminering för att öka medvetenheten om dessa frågor.

2. Rekrytering: Universitetet ska sträva efter att ha en mångfald bland anställda och studenter, inklusive en jämn fördelning mellan könen.

3. Språk: Universitet ska undvika diskriminerande språkbruk i alla sammanhang, inklusive undervisning, skriftliga dokument och kommunikation.

4. Tillgänglighet: Universitetet ska arbeta för att säkerställa att alla byggnader och faciliteter är tillgängliga för personer med funktionshinder.

5. Undervisning och forskning: Universitet ska uppmuntra till en bredd av perspektiv i undervisning och forskning, inklusive representation av olika etniska, kulturella och sociala bakgrunder.

6. Anmälningar: Universitetet ska ha en tydlig process för anmälningar om diskriminering och åtgärder för att hantera sådana anmälningar på ett rättvist och snabbt sätt.

7. Uppföljning: Universitetet ska utvärdera och övervaka sin likabehandlingsplan regelbundet för att säkerställa att den uppnår sina mål och att den fortsätter att vara relevant och effektiv.

Genom att implementera dessa åtgärder kan Lunds universitet ta ett steg framåt för att uppnå likabehandling och en mer jämlik miljö för alla sina anställa och studenter.

Lunds universitet faktiska likabehandlingsplan upptar 14 sidor. Läsaren får själv avgöra vilken plan som är att föredra. Vår bedömning är hur som helst att graden av floskelproduktion är ungefär densamma i båda fallen. ChatGPT lyckas emellertid hålla sin plan föredömligt kort.

EJO/MZ

♦ Gillade du det du nyss läste? Stöd vår verksamhet! Nu också via Patreon! ♦