Efter Egyptson-fallet: ARW anmäler nästa islamvänliga uppdragsforskare – gjorde 78 intervjuer utan etikprövning

Sameh Egyptson kom fram till att vissa islamiska föreningar, som lyfter stora statliga bidrag i själva verket har förgreningar till internationell islamism. Då Egyptson delvis använt sig av så kallade känsliga personuppgifter utan etikprövning blev han anmäld. Men hur är det med hans meningsmotståndares forskning – är den etikprövad? I vår strävan att utjämna spelplanen anmäler ARW denna gång en professor i Örebro vars forskning enligt egen uppgift bygger på 78 intervjuer. Någon ansökan om etikprövning har inte kunnat identifieras.

Förra veckan berättade vi om vår anmälan av forskningen som ligger till grund för boken Islam i Sverige – de 1300 första åren, av dåvarande docenten och nuvarande professorn Simon Sorgenfrei. Sorgenfrei argumenterar i boken att Islamiska förbundet inte är en organisatorisk gren av Muslimska brödraskapet. Hans forskningsmetod är slående enkel: att fråga en högt uppsatt företrädare för Islamiska förbundet.

Tyvärr räknas uppgifter om religiösa och politiska uppfattningar som ”känsliga personuppgifter”. Sådana intervjuer måste därför etikprövas innan de används inom forskningen. Då Etikprövningsmyndigheten inte kunde hitta någon ansökan om etikprövning i Sorgenfreis fall anmälde vi boken till Överklagandenämnden för etikprövning (Önep). Sorgenfreis studie var beställd av Myndigheten för stöd till trossamfund.

Anmälan är ett led i ARW:s strävan att utjämna spelplanen för forskning om islamska föreningars eventuella islamistiska förgreningar. Bakgrunden är att Sameh Egyptsons avhandling, som finner sådana kopplingar, tidigare anmälts för avsaknad av etikprövning. Egyptson hade delvis använt sig av material från nätet om politiska och religiösa uppfattningar hos ledande personer inom Islamiska förbundet. Givetvis är de som anmält honom inte bekymrade över att det skulle vara ”känsliga personuppgifter” då de själva publicerat dem, utan de ogillar helt enkelt Egyptsons slutsats och ser etikprövningen som ett sätt att få avhandlingen ifrågasatt.

Vår anmälan denna gång gäller skriften När tilliten prövas – En studie av studieförbundet Ibn Rushds samhällsbidrag (2019). Huvudförfattare är professorn emeritus i statsvetenskap Erik Amnå, som fått uppdraget av Folkbildningsrådet. En av forskningsfrågorna är huruvida Ibn Rushd är en gren av internationell islamism.

En av de metoder som används i studien är intervjuer. Amnå med flera skriver i metoddelen av studien (sid. 19):

Vi intervjuade ett selektivt urval personer som vi på förhand identifierat därför att de har eller har haft antingen ”inifrånpositioner” inom studieförbundet och dess nätverk, eller ”utifrånkunskap” eller relevanta åsikter om studieförbundets organisatoriska, teologiska och ideologiska miljöer.

Själva syftet med intervjuerna var alltså att samla in politiska och religiösa uppfattningar från olika personer, vilka räknas som känsliga personuppgifter i det svenska etikprövningssystemet. ”Totalt handlade det om 78 samtalsintervjuer om vardera cirka två timmar ledda av vanligen två eller tre personer, någon gång en person, ur utredarteamet”, skriver Amnå (sid. 19). Det insamlade materialet kan alltså förutsättas innehålla ett mycket stort antal känsliga personuppgifter.

Enligt etikprövningslagen ska all forskning som använder sig av känsliga personuppgifter etikprövas innan forskningen kan godkännas. Har då Amnå med flera etikprövat studien? För att få svar på frågan hörde vi av oss till Etikprövningsmyndigheten. Myndigheten meddelade emellertid att det inte fanns någon ansökan om etikprövning för studien i myndighetens register. Vi drar slutsatsen att studien inte etikprövats.

Då studien inte etikprövats har ARW anmälts studien till Önep. Du hittar vår anmälan här.

Academic Rights Watch är inte några stora vänner av det svenska etikprövningssystemet för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Vi uppfattar systemet som alldeles för strängt. Varken Egyptsons eller Amnås forskning borde egentligen kräva etikprövning. Intervjubaserade studier har förekommit utan etikprövning i decennier. Anledningen till att vi anmäler Amnås studie är därför att vi anser att ”rätt ska vara rätt” och att vill undanröja eventuella tvivel på Öneps politiska neutralitet. Om två studier kommer till motsatta uppfattningar utan etikprövning trots att sådan krävs enligt lag, är det oacceptabelt att den ena ifrågasätts såsom ”oetisk” och den andra går fri. Sådant gynnar inte idéernas fria marknad.

EJO/MZ

Vi tar med tacksamhet emot alla bidrag till vår verksamhet. Alla insamlade medel går oavkortat till driften av vår hemsida och de kostnader som är förenade med verksamheten i stort.

♦ Gillade du det du nyss läste? Stöd vår verksamhet! Nu också via Patreon! ♦