Uppmanade andra att anmäla Egyptson: saknade själv etikprövningstillstånd för islamofobistudie – anmäls nu av ARW

Sameh Egyptson argumenterar i sin avhandling att Islamiska förbundet är en gren av Muslimska brödraskapet. Då vissa delar av argumentationen stöds med så kallade känsliga personuppgifter uppmanade meningsmotståndaren Mattias Irving de som omnämns att anmäla Egyptson för utebliven etikprövning. Men ARW kan nu avslöja att även en av Irvings egna studier innehåller känsliga personuppgifter – utan etikprövning. I syfte att jämna ut spelplanen i islamismforskningen har vi därför anmält studien.

Det är orimligt att forskare och andra ska kunna utnyttja etikprövningssystemet i uppenbart syfte att misstänkliggöra meningsmotståndares vetenskapliga ståndpunkter. Ändå är det just detta som nu sker. Den infekterade forskningsfrågan gäller huruvida vissa av de muslimska organisationer som får mångmiljonbelopp i statligt stöd egentligen är politiska grenar av internationell islamism.

Som vi tidigare berättat driver Sameh Eqyptson tesen att Islamistiska förbundet är en gren av Muslimska brödraskapet. Hans avhandling finns här. Bland annat, försöker Egyptson visa, att företrädarna för dessa organisationer har likartade politiska och religiösa uppfattningar. Identifierbara personers politiska eller religiösa uppfattningar räknas dock i det svenska etikprövningssystemet som ”känsliga personuppgifter”, även om det gäller politiker och andra som själva publicerat åsikterna och då alltså inte uppfattade dem som känsliga.

För att få använda känsliga personuppgifter i forskningen krävs etikprövningstillstånd. Insikten att Egyptson inte skickat in någon ansökan om etikprövning har fått hans meningsmotståndare att vittra blod. Möjligheten uppstår ju att få avhandlingen och dess slutsatser misstänkliggjorda genom att gå via etikprövningssystemet, utan att behöva leverera någon form av vetenskaplig vederläggning . Vem litar på slutsatserna i en avhandling som stämplats som ”oetisk”?

Efter att flera anmälningar inkommit valde Överklagandenämnden för etikprövning (Önep) att åtalsanmäla Egyptson, som nu riskerar böter eller fängelse för sin forskning. Strategin har således visat sig vara framgångsrik.

Men hur ligger det till med meningsmotståndarnas egen forskning? Inte så bra visar det sig. För att utjämna spelplanen i islamismforskningen, och därmed stärka den akademiska friheten, har ARW i sin tur anmält flera av Egyptsons meningsmotståndare för utebliven etikprövning. Det rör sig om forskare som driver en motsatt ståndpunkt och där argumentation, liksom i Egyptsons avhandling, bygger på ej etikprövade känsliga personuppgifter. Hittills har vi anmält studier av Södertörn-professorn Simon Sorgenfrei och emeriterade Örebro-professorn Erik Amnå.

En av de mer aktiva bland Egyptsons kontrahenter heter Mattias Irving, som på X kallar sig journalist och idéhistoriker. Irving, en av dem som anmält Egyptson till Önep, ligger också bakom ett utskick som gått ut till alla som omnämns i avhandlingen. I utskicket uppmanar Irving dessa att anmäla avhandlingen. Utskicket innehåller detaljerade anvisningar och även mallar för hur en anmälan kan se ut.

Till saken hör emellertid att Irving själv bedriver forskning. Exempelvis har han medförfattat forskningsstudien ”Islamophobia in Sweden report 2021”, som ingår i skriften European Islamophobia Report (sid. 571-598) och som kan laddas ner från organisationens hemsida. Som författare står, vid sidan av Irving, Emin Poljarević och Anna Ardin. Poljarević är universitetslektor i islamisk teologi och filosofi vid Teologiska institutionen, Uppsala universitet. Ardin är doktorand vid Institutionen för civilsamhälle och religion, Marie Cederschiöld högskola. Irving beskrivs i uppsatsen som ”Master student in intellectual history and a journalistic researcher, monitoring and teaching about Swedish far-right extremism, and Muslim and Jewish minority rights issues”, utan angivelse av lärosäte (sid. 576).

Författarna driver tesen att islamofobi är mycket utbrett i Sverige. Emellertid görs detta med hänvisning till känsliga personuppgifter i lagens mening. På sid 583 citeras en namngiven imam, verksam i Stockholm, när han uttalar sig i en politisk fråga. På sid 584 ger en namngiven person uttryck för en politisk uppfattning. På sid 585-586 återges en rad politiska ställningstaganden som tillskrivs namngivna personer. På sid 595 återges en tweet av en forskare som uttrycker en politisk uppfattning. I tweeten finns en bild på flera identifierbara personer som i författarnas bildtext tillskrivs politiska åsikter.

Studien gjord av Irving med flera innehåller således en rad känsliga personuppgifter. Lagen kräver nu att författarna inhämtat etikprövningstillstånd. För att få klarhet om huruvida så skett kontaktade ARW Etikprövningsmyndigheten. Myndigheten meddelade dock att den inte hittat någon ansökan om etikprövning från forskarna. ARW har därför anmält studien till Önep. Du hittar vår anmälan här.

Som vi tidigare tillkännagivit finner vi själva etikprövningslagens konsekvenser för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning smått absurda och i stort behov av revision. Våra anmälningar handlar enbart om att, genom att utjämna spelplanen i islamismforskningen, stärka den akademiska friheten i Sverige.

EJO/MZ

♦ Gillade du det du nyss läste? Stöd vår verksamhet! Nu också via Patreon! ♦