Arnason till Europadomstolen?

Ulfur Arnason, professor emeritus vid Lunds universitet, kritiserade i ett brev nedskärningar vid Biologiska institutionen. Han kritiserade kompetensen hos de personer som beslutat om nedskärningarna som innebar att fyra forskare sades upp. Kritiken ledde till att Arnason själv omedelbart blev av med sina emeritusuppdrag vid Lunds universitet. Ärendet har blivit rikligt uppmärksammat i lokalpressen samt i den ansedda tidskriften Nature och ledde dessutom till en JK-anmälan 2009. Det beskrivs och analyseras ingående i statsvetarprofessorn Lennart Lundqvists aktuella bok Slutet på yttrandefriheten (och demokratin?), Carlssons förlag, 2011. Lundqvist, en av Sveriges tyngsta demokratiexperter, är starkt kritisk mot universitetets agerande. Arnason har anmält ärendet till Högskoleverket, som efter utredning inte vidtog några åtgärder. Han har dessutom överklagat beslutet i en rad instanser, och i skrivande stund ligger ärendet hos Högsta förvaltningsdomstolen. ”Även om Högsta förvaltningsdomstolen har ett par delikata saker att ta ställning till förväntar jag mig inget annat än avslag”, säger Arnason till Academic Rights Watch. ”Efter att ha gått igenom det svenska rättssystemet återstår endast att ta ärendet till Europadomstolen”, tillägger han.

Vi anser att Arnason har rätt i sak och att universitet har kränkt hans akademiska frihet. Vi anser vidare att han har god chans att få rätt i Europadomstolen om ärendet prövas där. I ett vägledande avgörande framhålls nämligen att ”[t]he Court underlines the importance of academic freedom, which comprises the academics’ freedom to express freely their opinion about the institution or system in which they work and freedom to distribute knowledge and truth without restriction” (Sorguç v. Turkey, 2009). Om Arnason får rätt i Europadomstolen blir Sverige såvitt vi kan se det andra land som fälls där i ett ärende som avser den akademiska friheten. Det första var Turkiet.