KI-rektor försvarar akademisk frihet men duckar om webbfilter och uppförandekod

Den akademiska friheten är ett grundläggande fundament i Karolinska Institutets verksamhet, en förutsättning för utveckling av nya upptäckter, innovationer och en garant för kvalitet i forskningen. Det säger KI:s rektor Ole Petter Ottersen i en intervju med Academic Rights Watch. Samtidigt duckar Ottersen när ARW ställer kritiska frågor om KI:s webbfilter som skärmar av forskare från delar av internet och en ”uppförandekod” som riskerar ge visselblåsare lägre lön.

Karolinska Institutets relativt färske rektor, Ole Petter Ottersen, tidigare rektor vid Oslo universitet, tilldrog sig nyligen Academic Rights Watch uppmärksamhet genom att betona vikten av ett långsiktigt synsätt inom högskolan, vilket fått konkret genomslag i KI:s aktuella strategiska plan, som tar sikte på år 2030. Academic Rights Watch (ARW) har i många sammanhang framhållit vikten av långsiktighet inom akademin. Ottersen har även infört ett ”vetenskapligt ombud”, som ska ge forskare vid KI etisk vägledning.

Ottersen hade vidare den goda smaken att ta upp den brittiske utbildningsforskaren Terence Karrans studie av den akademiska friheten i Europa när han nyligen deltog i en debatt med rektorer och politiker i Almedalen. Studien indikerar att Sverige nu tillhör bottenskiktet i Europa vad gäller det rättsliga skyddet för den akademiska friheten.

Samtidigt har Ottersen som ny KI-rektor Macchiarini-affärens efterspel att brottas med, där det senaste som hände var att sju inblandade forskare fälldes för forskningsfusk.

Den intervju vi gjorde med Ole Petter Ottersen tidigare i år och som vi publicerar i detta inlägg kom att kretsa kring dels hans allmänna syn på akademisk frihet, dels några konkreta problem vid KI som ARW:s bevakning uppdagat. Det rör sig, liksom i Macchiarini-fallet, om missförhållanden som Ottersen ärvt från den tidigare KI-ledningen.

Något år innan Ottersen tillträdde införde KI nämligen ett webbfilter som hindrar anställda från att se hela internet på sina jobbdatorer. KI fastslog också en särskild ”uppförandekod” för anställda, inklusive lärare och forskare. Båda har kritiserats av ARW i tidigare inlägg (se nedan). ARW JO-anmälde webbfiltret för brott mot grundlagens informationsfrihet, men anmälan lämnades utan åtgärd av dåvarande JO:n Stefan Holgersson (som av oklara skäl lämnade JO i förtid någon månad senare). Angående uppförandekoden menade vi att den kan tolkas som att visselblåsare och interna kritiker ska få lägre lön.

Webbfiltret infördes ursprungligen i den alarmerande avsikten att bl.a. blockera alla delar av internet som strider mot KI:s värdegrund, men bantades ner efter kritik i medierna. ARW anser emellertid att även den nuvarande nedbantade versionen är problematisk.

ARW: Du skriver på din rektorsblogg och i en artikel i Times Higher Educationatt den viktigaste uppgiften för en akademisk ledare idag är att försvara den akademiska friheten. Kan du utveckla detta?

Ottersen: Den akademiska friheten är ett grundläggande fundament i KI:s verksamhet, en förutsättning för utveckling av nya upptäckter, innovationer och en garant för kvalitet i forskningen.  Akademisk frihet, nyfikenhet och kreativitet kräver ett tydligt, förutsägbart och transparent ledarskap som bygger upp långsiktig trovärdighet, förtroende och tillit. Det betyder inte att akademin ska undantas från kritisk granskning eller viss styrning från huvudman.

ARW: I en aktuell studie av den brittiske utbildningsforskaren Terence Karran framgår att skyddet för den akademiska friheten i Sverige är svagt i förhållande till de flesta andra EU-länder. Hur uppfattar du Karolinska Institutets roll i detta sammanhang? Har KI som det mest renommerade och framstående lärosätet ett särskilt ansvar att ha ett akademiskt styre med tanke på dess roll som förebild för andra högskolor?

Ottersen: Kan bara hänvisa till tidigare kommentarer här och i andra sammanhang: För mig är den akademiska friheten något fundamentalt. Det betyder inte att vi ska gå fria från kontroll eller kritisk granskning av vår verksamhet. Transparens är en viktig förutsättning för trovärdighet, tillit och förtroende. Jag har skrivit om detta också i Norges störste tidning Aftonposten.

ARW: Svenska lärosäten är bundna att göra allt som står i deras makt för att uppfylla de principer som anges i UNESCO Recommendations Concerning the Status of Higher-education Teaching Personnel (1997). I dokumentet fastslås långtgående rättigheter men även plikter för lärare och forskare. Hur ser du på KI:s förpliktelser i detta sammanhang? Är det här något som ni jobbar med eller kan tänka er att systematiskt implementera?

Ottersen: Det finns regelverk och riktlinjer som definierar KI medarbetares ansvar, rättigheter och skyldigheter. Det är självklart viktigt att dessa följs. Min ambition är att öka medvetenheten om betydelsen av akademisk frihet – i akademin och i det svenska samhället. Terence Karrans analys visar oss att detta är nödvändigt. Akademisk frihet är inte ett privilegium för de få, ”but a good for the many”.

ARW: Academic Rights Watch kritiserade KI i ett inlägg från 2016, dvs. innan du tillträdde, för att ha en uppförandekod som riskerar ge visselblåsare lägre lön, vilket kan uppfattas som stridande mot yttrandefriheten. Hur ser du på det? Är det något som du tänker ändra på?

Ottersen: För mig är det självklart att kritik och debatt ska uppmuntras på KI. Detta är tydligt sammanbundet med akademisk frihet. Kritik är en nödvändig premiss för institutionell kvalitet.

ARW: Samma år, dvs. 2016, återigen innan du tillträdde, JO-anmälde vi KI med anledning av ett nytt webbfilter som gör att forskare och lärare inte längre ska ha tillgång till hela internet, vilket kan uppfattas som stridande mot informationsfriheten. Hur ser du på det och finns det planer på ändringar?

Ottersen: Informationsfrihet för forskare är självklar. Samtidigt kan det finnas behov av webbfilter, t.ex. av legala eller säkerhetsmässiga motiv.

ARW:s ordförande, Erik J Olsson, välkomnar Ottersens värnande om den akademiska friheten, men noterar att han svävar på målet i vissa frågor:

– Ottersen har visat att han är påläst och insiktsfull och villig att vidta konkreta åtgärder för att förbättra det bekymmersamma akademiska läget vid KI. Det är begripligt att han kanske inte hunnit sätta sig in i den problematik som webbfiltret och uppförandekoden reser. Vi får hoppas att han får tid till det efter att Macchiarini-affären ebbat ut för det är saker som också kräver handling, säger Erik J Olsson på Academic Rights Watch.

 

♦ Gillade du det du nyss läste? Stöd vår verksamhet! ♦

 

Liknande ärenden

ARW JO-anmäler Karolinska institutet: webbfilter utestänger forskare från internet

KI:s ”uppförandekod” får underkänt: visselblåsare riskerar lägre lön

ARW avslöjar: Justitieombudsmannen missade Macchiarini-affären

Ny brittisk studie: akademisk frihet i Sverige på europeisk bottennivå