Lundalärare pressad efter studentprotest: föreläste om biologiska könsskillnader

Det är inte längre oproblematiskt att föreläsa om könsskillnader ur biologiskt perspektiv ens inför framtida läkare. Det framgår av ett nytt ärende vid Lunds universitet, där Germund Hesslow anmodats av ledningen för läkarprogrammet att be om ursäkt för vissa formuleringar om homosexuella och transpersoner. Detta efter att en student ifrågasatt undervisningens förenlighet med universitetets värdegrund och likabehandlingsplan. Hesslow har fått intryck av att programledningen helst vill ersätta honom med en annan lärare.

Att studenter tycker till om undervisningen är förstås mycket välkommet, men det får inte bli så att det blir fråga om ett slags påtryckning som hämmar föreläsningarna. Göran Adamson, tidigare vid Malmö högskola och numera vid Högskolan Väst, råkade illa ut när han efter en föreläsning om religion som socialt fenomen som utgick från J S Mills skrifter blev anmäld av en muslimsk student. Adamson friades senare av en konsultutredning, men ärendet gav ändå en bitter eftersmak. Vem vill föreläsa om saker som kan uppfattas som kontroversiella i något läger om det kan leda till att man blir föremål för utredning?

Ett annat fall ägde rum nyligen vid Lunds universitet, där några studenter insisterade på en könskvoterad kurslitteraturlista, dvs. med lika många manliga som kvinnliga författare, vilket till slut ledde till att läraren, Erik Ringmar, valde att ställa in kursen. Här liksom i Adamsons fall har studentinflytandet gått över styr.

Nu är denna typ av problematik åter på tapeten, och än en gång utspelar sig händelserna vid Lunds universitet.

Germund Hesslow, professor i neurofysiologi, har under många år hållit en kurs i ”Arv och miljö” på läkarprogrammet. Kursen, som bl.a. tar upp könsskillnader från ett biologiskt perspektiv, har ibland ifrågasatts av vissa studenter, som förvånats av att undervisningen inte bygger på de i politiken och i övriga samhället vedertagna genusvetenskapliga synsättet. Hesslow redogör bl.a. för empirisk forskning enligt vilken det finns statistiska könsskillnader i beteende som är biologiskt grundade och inte kan betraktas som rena sociala konstruktioner.

Saken har nu drivits till sin spets då ledningen i dagarna uppmanat Hesslow att be om ursäkt för vissa formuleringar om homosexuella och transpersoner. Hesslow har berättat för ARW att han befarar att det finns krafter inom ledningen som nu vill byta ut honom som lärare för den kurs som han själv utvecklat och undervisat på under många år. Detta trots att ingen kritik i sak så vitt vi vet framförts av ledningen.

Upprinnelsen till det hela är ett mejl från en student som skickades till en annan lärare på programmet:

Jag skriver angående Germund Hesslows föreläsning om arv och miljö med fokus på biologiska skillnader mellan män och kvinnor. Jag har förstått att tidigare studenter vid upprepade tillfällen klagat på föreläsningen. Dels för att den ger uttryck för Hesslows egna personliga, antifeministiska agenda, samt att varken biologiska skillnader mellan män och kvinnor, eller genusteori för den delen, tillhör hans expertområde. Varför kan vi inte istället få en föreläsare med rätt kompetens i ämnet? Och som till exempel skulle kunna föreläsa om biologiska skillnader som har klinisk signifikans? Eller istället för att en föreläsare hävdar att kvinnor är ’’sexuellt försiktiga’’ på grund av biologin skulle hen kunna belysa hur kvinnor i århundraden könsstympats, tvångssteriliserats, lobotomerats och tvångsvårdats i den medicinska vetenskapens namn. Kan det möjligen ha gjort kvinnor lite försiktiga? Jag tycker att det som kvinna känns otroligt förminskande att en föreläsare inte känns vid de sociala strukturer som förtryckt kvinnor och fått oss att modulera våra beteenden för vår egen säkerhet. Hur går den sortens föreläsning ihop med det genusperspektiv utbildningen ska ha?

Studenten fortsätter:

Jag har också fått höra av äldrekursare att Germund Hesslow på senaste föreläsningen uttalat sig transfobiskt. Som svar på en fråga om transexuallism sa han något i stil med att ’’könsbyte är en fluga’’. Dels är det upprörande eftersom det kan finnas studenter under föreläsningen som själva blir utsatta för transfobin, men också för att det kan påverka hur läkarstudenter senare i sina yrkesliv bemöter transpersoner. Transpersoner har redan stor överrepresentation i självmordsstatistiken och det finns redan stora brister i bemötandet av transpersoner i vården, ska inte det motverkas? Hur går den sortens uttalande ihop med universitetets likabehandlingsplan? Vad har detta uttalande gett för konsekvenser? Vad har gjorts för att detta inte ska upprepas?

Den mottagande läraren gav det förnuftiga rådet att studenten faktiskt skulle gå kursen och därefter säga vad hon tyckte, vilket också skedde. I ett nytt mejl ansåg sig studenten emellertid fått sina farhågor bekräftade av den faktiska undervisningen och efterlyste ”kursledningens och universitetets inställning”. Saken nådde så småningom ordföranden för Programnämnden för läkarutbildning, Christer Larsson, som den 3 september kallade Hesslow till möte inom ledningsgruppen.

Men saken var därmed inte ur världen. Larsson invänder i ett mejl till Hesslow särskilt mot två formuleringar, som han vill att Hesslow ska ta avstånd från: ”homosexuella kvinnor har en manlig sexuell inriktning” och rörande transsexualism: ”huruvida det är en sexuell läggning är en definitionsfråga”. ”Om du håller med om att de två påstående som jag nämnde ovan är olyckligt formulerade så skriv det och säg att det var ett misstag eller en lapsus att du använde dem (om du använde dem) och att du ska tänka på detta i framtiden”, skriver Larsson. Larsson framför så vitt vi kan se ingen saklig grund varför påståendena skulle vara osanna.

Hesslow vägrar dock att be om ursäkt för sina formuleringar. I svaret till Larsson skriver han:

Jag tänker inte ge mig in några ytterligare diskussioner om terminologin. Det handlar om ett svar på en fråga från en student där man måste fatta sig mkt kort. Jag anser mig ha gjort tillräckligt för att förklara och försvara mitt ordval. Någonstans måste man begära ett sinne för proportioner bland de inblandade. Om det skulle bli acceptabelt och normalt att studenter spelar in föreläsningar i syfte att hitta komprometterande formuleringar och sedan engagera personal vid fakulteten med sammanträden och författande av långa skrivelser, torde vi få lägga ner läkarutbildningen. Att den här affären kunnat leda så långt beror på att flertalet studenter inte har denna attityd.

Hesslow har skrivit ett synnerligen läsvärt ”försvarstal”, där han bemöter studentens kritik punkt för punkt. En del av argumentationen är särskilt belysande. Studenten har bl.a. menat att Hesslow på lektionerna driver en egen politisk agenda: ”Jag tycker inte att det är lämpligt att en föreläsare på läkarprogrammet använder sin undervisningstid för att propagera för sin egna politiska agenda eller avfärdar genusvetenskap som icke-vetenskaplig.” Hesslows svar är tänkvärt:

Det är dock ett missförstånd att detta skulle vara uttryck för en politisk agenda. Poängen är just att förklara för studenter som kanske tror att det mot mina påståenden finns vetenskapliga resultat som pekar i en annan riktning och som jag förtiger. Det är då viktigt att förstå att det är ideologi, politik och fördomar som ligger bakom den konventionella uppfattningen, inte vetenskap. I den mån jag har en ’’agenda’’, gäller denna ett försvar för en vetenskaplighet som jag anser bör genomsyra arbetet på ett universitet.

Vi vill framhålla att inget av det vi skriver i detta inlägg ska ses som nedsättande gentemot studenten, som vi förutsätter är allvarligt oroad över undervisningen. Vi hoppas att hon uppfattar Hesslows svar som klargörande. Problemet är att vi har ett ideologiskt och politiskt läge (se exemplevis Ivar Arpis uppmärksammade artikelserie i SvD) som lett till en situation där en ståndpunkt grundad i empirisk biologi och evolutionsteori framstår som extrem, medan en inriktning som inte nämnvärt intresserar sig för empiri utan tar som utgångspunkt att biologi spelar en underordnad roll torgförs som normal. Att det gör vissa studenter rådvilla är olyckligt men knappast oväntat.

Enligt uppgift har Sydsvenskan intervjuat Hesslow om ärendet, och intrycket är i skrivande stund att programledningen visserligen är rädd för negativa mediala reaktioner på Hesslows föreläsning men ännu räddare för mediala reaktioner som kunde komma om han sparkades ut från undervisningen. Låt oss hoppas att det är en korrekt beskrivning av sakernas tillstånd.

EJO/MZ

♦ Gillade du det du nyss läste? Stöd vår verksamhet! ♦

Liknande ärenden

Lektorer vid Högskolan Väst utreds för religiös diskriminering: föreläste om JS Mill

Högskolan Väst ”friar” lektor: föreläsning om JS Mill var inte diskriminering av muslimsk student

Statsvetare i Lund lägger ner kurs: tvingades använda könskvoterad kurslitteratur