ARW JO-anmäler LU-rektor: far med osanning om sakkunnigas uppdrag

Det märkliga fallet med den kvinnliga forskaren som Lunds universitets rektor vill skilja från tjänsten, trots att hon friats från forskningsfusk i Arbetsdomstolen, har tagit en ny vändning. Som Academic Rights Watch nu kan dokumentera far rektor Torbjörn von Schantz med osanning i medier, i sitt försvar av universitetets beslut att oredlighet förekommit. ARW förbereder en JO-anmälan av von Schantz för överträdelse av grundlagens krav på saklighet och opartiskhet.

Som vi tidigare berättat (se länk nedan) friades en kvinnlig forskare från anklagelser om forskningsfusk i Arbetsdomstolen (AD), som också ogiltigförklarade Lunds universitets beslut att avskeda henne. Trots detta gick rektor Torbjörn von Schantz nyligen ut i Sydsvenskan (5/5, 2020) med uppgiften att hon ändå ska skiljas från tjänsten. Enligt von Schantz har universitetets utredning, med stöd av oberoende sakkunniga, visat att fusk förekommit. AD har inte den vetenskapliga kompetensen att underkänna sakkunskapen, menar han.

Enligt von Schantz visar de sakkunnigas rapport entydigt att fusk förekommit. Universitetets oredlighetsnämnd, som saknar egen sakkunskap, har sedan på grundval av rapporten föreslagit att rektor ska besluta att fusk ägt rum.

Men stämmer detta? Har de sakkunniga verkligen dragit slutsatsen att fusk förekommit? Nej, i den officiella slutrapport från den 10 juli 2018 som vi begärt ut finns faktiskt ingen diskussion av oredlighetsfrågan. De sakkunniga konstaterar att det finns diskrepanser i de mätningar som de inblandade gjort. I vissa fall är dessa ”svåra att förklara”. I andra fall kan de förklaras av att man mätt på lite olika sätt. Det är också allt. Huruvida de sakkunniga anser att oredlighet påvisats framgår inte.

En nämnd utan egen sakkunskap har alltså bedömt att det var forskningsfusk på grundval av en rapport som inte uttalar sig i frågan (och där en sakkunnig förklarat sig ej besitta specialistkunskap i det område som ärendet gäller), och detta har sedan lett till att en forskare avskedats.

Fackföreningen Saco-S, som representerade den anklagade forskaren i AD, finner i sin plädering en, enligt vår mening, helt rimlig tolkning av situationen (AD, sid. 15): ”Eftersom de ämnessakkunniga inte har uttalat sig i frågan, så kan de inte ha ansett sig kunna dra slutsatsen att oredlighet i forskning förekommit.”

Torbjörn von Schantz har emellertid lanserat en alternativ förklaring till att de sakkunniga inte uttalat sig i oredlighetsfrågan: detta ska nämligen inte ha ingått i deras uppdrag (Sydsvenskan den 12/5, 2020):

Till saken hör att det inte är de sakkunnigas uppdrag att uttala sig om det förekommit fusk eller ej. Nämnden för utredning av oredlighet i forskning har enbart gett de sakkunniga i uppdrag att granska forskningsmaterialet utifrån sin expertkunskap, alltså om det håller rent vetenskapligt.

Detta är också vad universitetet hävdat i AD (AD, sid. 7):

Sakkunnigutlåtandet utgjorde ett underlag för oredlighetsnämndens ställningstagande. De ämnessakkunniga hade inte till uppgift att bedöma om det förekommit oredlighet i forskning eller inte.

Samma sak skriver professorn i medicinsk etik, Nils-Eric Sahlin, i ett inlägg i Svenska Dagbladet (11/5, 2020), till stöd för universitetets hantering:

Lunds universitet bad tre sakkunniga granska det vetenskapliga materialet. Universitetet bad dem aldrig säga om de ansåg att forskaren brutit mot god forskningssed eller ej, gjort sig skyldig till fabricering, förfalskning eller plagiat eller ej.

Saco-S har å andra sidan hävdat inför AD att de sakkunniga faktiskt hade till uppgift att bedöma om det förekommit oredlighet:

Av oredlighetsnämndens uppdragsbeskrivning till de ämnessakkunniga framgår att det har ingått i uppdraget att granska det underlag som oredlighetsnämnden presenterat och, tillsammans med eventuella andra omständigheter, bedöma om oredlighet i forskning har ägt rum utifrån regelverket.

Ord står mot ord. Vem har rätt?

Efter ett tips begärde vi ut ett dokument daterat den 26 oktober, 2017 (Reg. No P 2017/3660), med rubriken ”Assignment as expert concerning a full investigation of suspected research misconduct”. Dokumentet, som redogör för anklagelserna mot forskaren och nämner två sakkunniga vid namn, är undertecknat av ordföranden i oredlighetsnämnden. Där står följande (sid. 2):

 The assignment of the expert is to review the material received and collected by the board, and together with any other circumstances assess whether or not research misconduct has taken place, based on the above regulations.

De regler som det här hänvisas till är de som styr oredlighetsnämndens arbete.

Det ingick således trots allt i de sakkunnigas uppdrag att bedöma huruvida forskningsfusk ägt rum.

Det är allvarligt att ett universitet och dess rektor offentligt lämnar felaktiga uppgifter i en fråga som inte är av bedömningskaraktär. Att man inte känt till de sakkunnigas uppdrag håller vi för osannolikt. Då återstår möjligheten att universitetet och von Schantz medvetet sprider osanning, och det i ett ärende där en ung kvinnlig forskares framtid står på spel. Vi finner detta helt oacceptabelt och etiskt förkastligt.

Lunds universitets rektor måste nu ta sitt förnuft till fånga och upphöra med sitt domstolstrots och sluta lämna osann information i medierna. Istället bör han visa ödmjukhet inför det faktum att Saco-S och Arbetsdomstolen påvisat en rad brister i den process som ledde fram till det underkända avskedandet av den kvinnliga forskaren. Fokus bör nu ligga på att åtgärda dessa och därmed förbättra rättssäkerheten kring framtida utredningar av vetenskaplig oredlighet. En offentlig ursäkt till forskaren är också obligatorisk – något annat vore direkt oanständigt.

Academic Rights Watch förbereder nu en anmälan av Lunds universitets rektor till Justitieombudsmannen (JO) för överträdelse av grundlagens krav på saklighet och opartiskhet.

Detta inlägg refuserades av Sydsvenskan 2020-05-15 utan förklaring.

♦ Gillade du det du nyss läste? Stöd vår verksamhet! Nu också via Patreon! ♦

EJO/MZ

Liknande ärenden

Rektors chockbesked: avskedad lundaforskare som friades från forskningsfusk i domstol får inte tillbaka tjänsten

Den okända KI-skandalen: ARW stöder Thomas Lundeberg i Europadomstolen