Musikhögskolan i Malmö: doktorandtjänst på körcentrum misstänks riggad för föreståndaren

Academic Rights Watch riktar i detta inlägg sina kritiska blickar mot omständigheterna kring en aktuell doktorandtjänst i musikpedagogik, inrikning kör, vid Musikhögskolan i Malmö. Detta efter ett anonymt tips som larmat om att anställningen är riggad för föreståndaren på Körcentrum Syd, en centrumbildning under musikhögskolan. ARW konstaterar att tillsättningen måste avbrytas då objektiv handläggning inte längre är möjlig.

Musikhögskolan i Malmö, formellt en institution under Lunds universitet, utlyste i augusti i år en doktorandtjänst i musikpedagogik, inriktning kör. Så här står det i utlysningen på Arbetsförmedlingens hemsida:

Den aktuella utlysningen riktar sig mot körforskningsområdet. Körsång och körverksamhet engagerar mer än en halv miljon människor i Sverige i dag och är som kulturell praktik både traditionsbärande och nyskapande. Det svenska körlivet har historiska rötter i en monokultur med skolsång, folkrörelse och kyrka som grund. Idag är situationen mångfacetterad. Traditionella kollektiva sammanhang och intressegemenskaper upplöses gradvis medan andra, kanske mer tillfälliga, strukturer uppstår. Därför är kör som kulturellt fenomen, där det musikaliska och sociala möts, intressant att studera.

Arbetsuppgiften är att inom ramen för anställningen bedriva forskarutbildningsstudier fram till doktorsexamen där ”[f]okus ska ligga på hur musiklärare arbetar med kör i grundskola samt körundervisning i högre musikutbildning.”

Utlysningen avslutas:

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan!

Tre sökande hade när sista ansökningsdag (10 augusti) passerat inkommit med ansökan, varav en är Lena. Lena är intressant i sammanhanget därför att hon är föreståndare på Körcentrum Syd, en centrumbildning inom just Musikhögskolan i Malmö.

I den utlysning som legat på Arbetsförmedlingens hemsida görs visserligen ingen explicit koppling till Körcentrum Syd. Detta görs dock i en annan utlysning av samma tjänst som legat på Föreningen Svenska Tonsättares hemsida. Där står nämligen följande:

Genom Körcentrum Syd vid Musikhögskolan i Malmö bedrivs arbete för att utveckla körsjungandet, körledning, kördirigering samt körforskning. Tidigare kartläggningsarbete och forskningsinsatser pekar mot behovet av forskningsinsatser som kan bidra till kunskapsutvecklingen inom körområdet.

Lena har alltså sökt en doktorandtjänst på det centrum som hon själv är föreståndare och alltså chef för. Inte bara det: Lena sitter också i styrelsen för detta centrum och är där föredragande. Lena sitter även i styrelsen för själva Musikhögskolan i Malmö, såsom lärarrepresentant. Som sådan var hon tidigare i år med och klubbade igenom en verksamhetsplan (§ 6) för Körcentrum Syd 2021-2023, som bl.a. anger målsättningar för doktorandutbildning och forskning inom centret.

ARW hade inte vetat detta om vi inte hade fått ett tips från en källa. Enligt källan, som önskar vara anonym, är doktorandtjänsten riggad för Lena. Det verkar ju inte helt otroligt givet omständigheterna. Det vore i så fall inte första gången en tjänst vigs åt personer inom den egna kretsen, under ett sken av objektivitet och öppenhet.

Oavsett hur det är med den saken uppstår här konkreta tvivel på att Musikhögskolan i Malmö kan handlägga tillsättningen av tjänsten på ett betryggande sätt mot bakgrund av Lenas centrala position på högskolan och inte minst på Körcentrum Syd dit tjänsten uppenbarligen ska förläggas. Regeringsformen (1 kap. 9 §), en av Sveriges grundlagar, kräver ju att handläggning sker på ett sakligt och opartiskt sätt vilket inbegriper att handläggningen även ska uppfattas som saklig och opartisk. Men tyvärr har här just intrycket av saklighet och opartiskhet rubbats på ett olyckligt sätt.

Musikhögskolan riskerar nu lida avsevärd förtroendeskada om man går vidare med detta ärende och tillsätter tjänsten. Academic Rights Watch förutsätter därför att tillsättningen avbryts då objektiv och förtroendeingivande handläggning inte längre är möjlig.

Kritiken i detta ärende riktar sig enbart mot beslutsfattarna i ärendet och inte mot personer som eventuellt gynnas av beslutet.

EJO/MZ

♦ Gillade du det du nyss läste? Stöd vår verksamhet! Nu också via Patreon! ♦

Liknande ärenden

Systematiskt jäv vid Stockholms konstnärliga högskolor: cheferna anställde närstående

Nytt jäv vid Stockholms konstnärliga högskola: professur gick till sökande som utformat tjänstebeskrivningen

Fallet Hübinette: Uppsala-tjänst i rasismforskning blottlägger rekryteringsproblemen inom högskolan