När kvinnor kränker kvinnor: ARW:s ”genusanalys” av akademiska överträdelser synliggör queen-bee-syndrom

Agnes Wold säger i en intervju i Sydsvenskan om Academic Rights Watch att hon i och för sig ställer sig bakom våra principer men ”aldrig … hört talas om att de engagerat sig för kvinnor som diskrimineras inom akademin”. I praktiken, säger hon, ”har de aldrig hjälp några kvinnor”. Påståendena sporrade oss att göra en ”genusanalys” av de fall vi tagit upp. Analysen vederlägger Wolds uttalanden, men blottlägger också ett oväntat förhållande.

I dessa tider när begreppet ”fake news” ständigt är på tapeten kan det vara på sin plats att korrigera några uppfattningar om Academic Rights Watch. Ett exempel är ett uttalande av professor Agnes Wold i ett reportage om ARW:s verksamhet i Sydsvenskan den 10 januari i år:

Academic Rights Watch engagerar sig i alla möjliga akademiska strider, men aldrig har jag hört talas om att de engagerat sig för kvinnor som diskrimineras inom akademin. I teorin är jag för deras principer, men i praktiken har de aldrig hjälpt några kvinnor.

Men bara under förra året har ARW engagerat sig i två fall där kvinnliga akademiker utsatts för akademiska överträdelser: Inga-Lill Aronsson i Uppsala och Linnéa Taylor i Lund. Vi anser att vi hjälpt dem genom att berätta om deras fall för att därigenom synliggöra överträdelserna och, inte minst, de agerande makthavarna. Det anser de också själva. Vi har dessutom anmält Aronsson-fallet såväl till Uppsala universitet som till Universitetskanslerämbetet (UKÄ). Taylor har bl.a. fått juridisk rådgivning och hjälp med mediekontakt.

Man undrar vad Agnes Wold håller på med. Har hon överhuvud taget läst något ARW-text?

Men inget ont som inte har något gott med sig: Wolds uttalande föranledde oss att göra en ”genusanalys” av de ärenden vi tagit upp sedan starten 2012, där fokus är på fall där vi försvarat en enskild persons sak. De frågor vi ställde oss var: Vilken könstillhörighet har offren (de som missgynnas) och vilken har förövarna (de som agerat/ansvarig makthavare)? Och hur vanligt är det att män kränker män, kvinnor kvinnor osv.?

Innan vi går in på resultaten ska vi berätta något om hur ett ärende av denna typ normalt kommer till stånd. Det typiska ärendet uppstår när någon hör av sig till oss, oftast per e-post, och berättar vad de utsatts för. Vi gör då en bedömning avseende hur väl fallet kan dokumenteras. ARW publicerar bara dokumenterbara fall. Särskilt viktigt är att det verkligen är fråga om en överträdelse i förhållande till någon erkänd akademisk princip. Vår måttstock därvidlag är en internationell standard, nämligen UNESCO:s rekommendationer för personal inom den högre utbildningen (1997).

I många fall tvingas vi konstatera att det möjligen har skett en överträdelse, men att denna inte är dokumenterbar. Då blir det inget ärende. Könsfördelningen när det gäller vem som kontaktar oss är hur som helst inget vi styr över.

Vår genomgång resulterade i 45 sådana ärenden, där vi således försvarat en enskild persons sak. Av dessa har, visar det sig, cirka en tredjedel (14 st.) varit kvinnor och resten män. Att Wold i sin kritik av oss gjort våld på sanningen kan således ingen betvivla. Två de kvinnor vars sak vi engagerat oss i är för övrigt genusforskare.

Men förutom detta inte helt oväntade resultat ledde vår genomgång till en upptäckt som åtminstone överraskade oss.

I de 14 fall där kvinnor är offer visar det sig nämligen att 12 kvinnor och 8 män i överordnad ställning varit inblandade. Det rör sig exempelvis om inskränkningar av yttrandefrihet och diverse repressalieåtgärder. Motsvarande siffra för män är 16 kvinnor och 20 män i överordnad ställning.

Utifrån detta, visserligen begränsade statiska material, verkar det som om kvinnor i ledande ställning i högre grad än män inskränker kvinnors akademiska frihet. Iakttagelsen stämmer väl med det som brukar kallas queen-bee-syndromet, som enligt Wikipedia ”describes a woman in a position of authority who views or treats subordinates more critically if they are female”.

Underlaget är inte stort, men kunde möjligen motivera en större undersökning. Kanske ett bra uppslag för nästa VR-ansökan? Genusperspektivet saknas åtminstone inte.

EJO/MZ

♦ Gillade du det du nyss läste? Stöd vår verksamhet! Nu också via Patreon! ♦

Liknande ärenden

Aronsson fortfarande utan upprättelse: ARW anmäler Uppsala universitet till UKÄ för bristande likabehandling

Rektors chockbesked: avskedad lundaforskare som friades från forskningsfusk i domstol får inte tillbaka tjänsten