Okänd utredning riktar skarp kritik mot astronomin i Lund: hemförlovning av utpekad professor på obestämd tid var kränkande särbehandling

Beslutet att under lång tid och utan bortre tidsbegränsning hemförlova astronomiprofessorn Sofia Feltzing, som tidigare utpekats som delansvarig för arbetsmiljöproblemen på institutionen, utgjorde kränkande särbehandling. Det är resultatet av en hittills okänd utredning som Academic Rights Watch begärt ut.

Academic Rights Watch har tidigare berättat om anmälningarna av lundaprofessorn i astronomi Sofia Feltzing och hennes sambo, tillika astronomiprofessor, Melvyn Davies, för kränkande särbehandling. Anmälningarna gällde ett mycket stort antal händelser, de flesta av bagatellartad karaktär (t.ex. bristande samarbetsvilja vid kaffekokande).

Utredarna från företaget LifeWise gav dock anmälarna rätt på några punkter, där det bl.a. handlade om Feltzings kritik på ett forskningsseminarium. Slutsatserna upprepades sedan i en artikel i tidskriften Nature, där Feltzing och Davies hängdes ut med namn i det internationella forskarsamfundet.

ARW fann dock (se länkar nedan) att LifeWises utredningar mer liknade en utomrättslig skenrättegång än en rättssäker undersökning och, vidare, att utredarna själva bröt mot grundlagen när de inte beaktade regeringsformens föreskrift att det i vetenskapliga angelägenheter ska råda vidaste möjliga yttrandefrihet.

Att Feltzing och Davies befunnits delansvariga för arbetsmiljöproblem har som sagt basunerats ut inte bara i Sverige utan även internationellt. Däremot har nyheten att Feltzing själv anmält institutionsledningen för kränkande särbehandling – och fått rätt – knappast nått en bredare akademisk publik.

Detta visar nämligen en hittills okänd utredning som ARW nyligen begärde ut. Institutionen har gjort allt för att maska alla namn och andra intressanta detaljer i utredningen innan den lämnades ut till oss, vilket allvarligt försvårat vårt arbete i den akademiska frihetens tjänst. Vissa punkter framgår icke desto mindre, som hemförlovningen av Feltzing på obestämd tid, vilken ledningen utsatte henne för i LifeWise-utredningarnas kölvatten.

Utredarnas huvudkritik mot hemförlovningen är att den saknat stöd i regelverket: ”Ingen av arbetsgivarens företrädare har till utredning kunnat härleda någon rättslig grund att [hemförlova Sofia Feltzing] under så lång tid som det sett över tid blev frågan om för att sedermera även övergå i ett obestämt slutdatum”, skriver utredarna.

Utredarna fortsätter: ”Det måste på samma gång även vägas in i den bedömningen att universitetets interna juridiska expertis underkänt den pågående arbetsmiljöproblematiken kring [Sofia Feltzing] som sakligt grundade skäl för att initiera någon åtgärd av repressiv karaktär”. Den juridiska expertisen har i stället rekommenderat ”medvetandegörande samtal” om vilka beteenden som fortsättningsvis inte kommer att tolereras.

Med andra ord: institutionens hemförlovning av Feltzing var inte bara regelvidrig; den stred även mot den handlingsplan som rekommenderats av universitetets egna jurister.

Utredarna konstaterar att Feltzing genom hemförlovningen ”blivit utesluten från arbetsplatsens gemenskap utan att arbetsgivaren förmått prestera en juridisk sakligt grund för åtgärden”, vilket inneburit risk för henne att ”drabbas av ohälsa”. Sammantaget är det, menar de, fråga om ”en uppseendeväckande särbehandling”, som är att ”klassa som en kränkning av [Feltzings] integritet och värdighet”. Ord och inga visor.

Den som läser lite mellan raderna hittar i den nya, mycket gedigna utredning även förtäckt kritik av de tidigare utredningarna av LifeWise, vilka ska kännetecknas av ”det starkt negativa fokus” de kom att rikta på Feltzing och Davies. De nya utredarna skriver att de därför velat befria sig från den tidigare dokumentationens ”historiska belastning från LifeWise-rapporternas börda”.

I en högst intressant avslutande del försöker utredarna från Human & Heart komma tillrätta med orsaken till institutionsledningens allvarliga och svårbegripliga kränkningar av Feltzing. Utredarna menar att institutionens agerande kännetecknas av en ”uppskjutandestrategi”, men även av syftet att nå en ”borgfred” med en majoritet av enhetens medarbetare, vilket ledde till att ”enheten i praktiken blev medarbetar- istället för ledningsstyrd”.

I klartext spädde ledningen på det grupptänkande och den lynchstämning som etablerats på institutionen, till synes utan tanke på konsekvenserna för medarbetaren Sofia Feltzing, i stället för att agera oberoende och regelbaserat samt följa de interna juristernas rekommendationer. Detta ”av rädsla för majoritetens av medarbetarna reaktioner” om man gjort annorlunda. Här finns viktiga lärdomar att dra, även för andra.

Då maskningen/censureringen av utredningen i hög grad har försvårat vårt arbete att bevaka en central demokratisk frihet, kommer vi att begära ut en icke censurerad version. Det är intressant att notera att de utredningar där de båda professorerna ”fälldes” lämnades ut i originalskick, medan den utredning där universitetet kritiserades i hög grad censurerats.

EJO/MZ

♦ Gillade du det du nyss läste? Stöd vår verksamhet! Nu också via Patreon! ♦

Liknande ärenden

Astronomiaffären som skakar svensk naturvetenskap Del 2: konsultutredning av professorernas ”kränkningar” bröt själv mot grundlagen

Astronomiaffären som skakar svensk naturvetenskap Del 1: ”faktabaserad utredning” blev utomrättslig skenrättegång