Snygghetsstudie visade politiskt inkorrekt slutsats: nu felbehandlas doktoranden av LU – ”ingrepp i den akademiska friheten”

Ekonomidoktoranden Adrian Mehics empiriska studie fann att vackra kvinnor får högre betyg vid Lunds tekniska högskola. Efter det har han fått löpa gatlopp i medierna och blivit anmäld för ”avvikelse från god forskningssed”. Nu finner ARW en rad överträdelser av regelverket i LU:s hantering av anmälningarna, varvid samtliga är till Mehics nackdel. Intrycket uppstår att det rör sig om systematiska försök att få den politiskt inkorrekta studien underkänd, vilket i så fall vore ett ingrepp i Mehics akademisk frihet.

Det var i augusti i år som Adrian Mehics uppsats ”Student beauty and grades under in-person and remote teaching” publicerades efter peer-review i den etablerade Elsevier-tidskriften Economics Letters. Mehic är doktorand i nationalekonomi vid Ekonomihögskolan i Lund.

Artikeln undersöker betydelsen av skönhet för akademiska resultat vid olika typer av undervisning, där de studenter vars skönhet bedömts kommer från LTH. Såväl kvinnliga som manliga studenter ingick i studien. Materialet bestod av bilder som de själva offentliggjort på nätet. Skönheten bedömdes oberoende av studenter från andra lärosäten, som var mycket samstämmiga i bedömningen (Cronbachs alfa = 0.94).

Ett resultat är att attraktiva studenter fick högre betyg i icke-kvantitativa ämnen, som innebär förhållandevis mer interaktion mellan student och lärare. Detta gäller både kvinnliga och manliga studenter. När undervisningen flyttade online under pandemin kvarstod effekten bara för manliga studenter. Mehics förklaring är att “diskriminering är en betydande faktor i förklaringen av skönhetspremien vid betygsättning enbart för kvinnor” (vår övers.).

Kritiken mot studien har framför allt kommit från några medverkande som menat att de borde ha tillfrågats innan deras foton bedömts. Mehic har dock framhållit att detta inte behövs i denna typ av studie. I ett hårt angrepp mot studien i SvD menar managementforskarna Alicia och Rolf Medina att det rör sig om ”oetisk och oseriös forskning”, något som fick Mehic handledare att gå ut till studiens försvar.

När detta skrivs var ”attention score” för studien 876, varvid 31 tidningar och medier hade skrivit om den och den hade spridits 973 gånger på Twitter.

Paret Medinas slutkläm avslöjar att det delvis är slutsatsen som fått kritiker att gå i taket: ”Att kasta en skugga över kvinnliga studenter, betygsättande lärare och det svenska systemet på grund av en tvivelaktigt genomförd studie gjord av en forskarstudent är inget annat än skadlig populism.”

Slutsatsen och det drev som skapats mot studien ställer LU:s ledning inför en hård prövning, som den ska visa sig inte vara vuxen.

En anmälan av studien för ”avvikelse från god forskningssed” inkom till LU 2022-10-27. Den gäller således inte ”oredlighet i forskning”, dvs. allvarligare anklagelser. Regelverket säger nu följande: ”Misstankar om andra avvikelser från god forskningssed än oredlighet i forskning hanteras vid universitetet av Nämnden för utredning av avvikelser från god forskningssed” (11 §).

Nämnden ska först göra en förberedande undersökning och sedan om det föreligger skäl för det föreslå rektor att en fullständig undersökning bör göras (12 §). Vidare:

Vid den förberedande undersökningen ska fakta i ärendet insamlas och den som är part i ärendet ska, innan beslut fattas, beredas tillfälle att inom viss tid skriftligt eller muntligt yttra sig över allt material av betydelse för beslutet, dvs. eventuell anmälan och övriga uppgifter som eventuellt tillförts ärendet, om det inte är uppenbart obehövligt.

Det som sker är i stället att LU bara några dagar senare, 2022-11-02, skickar ärendet vidare till Överklagandenämnden för etikprövning (ÖNEP). Detta sker innan Mehic fått yttra sig, vilket han påpekar i ett mejl till de ansvariga vid LU. I svaret medger handläggare att fel begåtts: ”Tack för ditt svar på anmälan. Dessvärre förbisåg vi att låta dig yttra dig före överlämnandet till ÖNEP, vilket vi ber om ursäkt för.”

Av allt att döma har universitetet även struntat i följande krav i regelverket: ”När en doktorand är anmälare av ett ärende eller föremål för utredning ska en studentrepresentant som utses av Lunds universitets studentkårer adjungeras som ledamot.”

Handläggaren tillägger:

Vi har för avsikt att överlämna ditt inkomna yttrande till ÖNEP och ber dig att höra av dig senast nu på onsdag, dvs den 9 november 2022, om du har invändningar mot det.

Men när Mehic drygt en vecka senare, 2022-11-17, kontaktar ÖNEP för att se om hans yttrande inkommit får han svaret att handläggaren där inte kan hitta det bland handlingarna. Vi får anta att det beror på att LU, trots löftet, inte skickat in det. Till detta kommer att LU har fått in ytterligare en anmälan som skickats vidare till ÖNEP. Mehic säger till ARW att han först veckan därpå fick veta att den existerade.

Erik J Olsson på Academic Rights Watch är mycket kritisk mot universitetets agerande:

– Uppenbarligen vill inte universitetet ha detta ärende på sitt bord. Att man trots löftet att skicka Mehics yttrande till ÖNEP inte gör detta inom rimlig tid är också uppseendeväckande, menar Olsson.

Olsson menar att avvikelserna från regelverket är för många för att det bara ska vara fråga om tillfälligheter, särskilt då samtliga är till Mehics nackdel.

– Tyvärr ser det ut som att universitet är villigt att till varje pris få studien fälld. När man inte ser några utsikter att åstadkomma detta själv, utan inser att man riskerar att fria studien, hoppas man på ÖNEP. Tyvärr kan felhanteringen uppfattas som ett ingrepp i den akademiska friheten, vilket gör läget särskilt allvarligt, säger Erik J Olsson på Academic Rights Watch.

En längre intervju med Adrian Mehics av Melina Tsapos, inom ramen för hennes In-Depth Conversations, finns här.

♦ Gillade du det du nyss läste? Stöd vår verksamhet! Nu också via Patreon! ♦

Liknande ärenden