LU-lektors UKÄ-anmälan testar ny lag om akademisk frihet: förbjöds söka forskningsmedel

En lektor vid Lunds universitet förbjöds av sin prefekt söka externa forskningsmedel, utan angivande av bortre tidsgräns. Prefektens beslut har därefter fått stöd av såväl dekan som Lunds rektor. Trots att Sverige sedan 2021 har en lag om akademisk frihet har denna aspekt inte vägts in i behandlingen av lektorn, som nu anmäler universitetets agerande till Universitetskanslerämbetet. Fallet kan vara det första som testar den nya lagens betydelse i ett konkret fall. ARW har bistått lektorn i utarbetandet av anmälan och ställer sig bakom denna.

Det var när två doktorander klagade på arbetsmiljön i forskargruppen som en lektor tillika docent vid Lunds universitet fick veta av prefekten att han inte längre får söka externa forskningsbidrag för att rekrytera personal. Detta trots att lektorn inte fått kommentera klagomålen, som alltså inte utretts på ett rättssäkert sätt. Anmärkningsvärt nog gäller förbudet tills vidare. Saken ska dock tas upp på nytt i november 2023.

Lektorn, som önskat vara anonym, menar att de båda doktorandernas problem egentligen grundar sig i svårigheter att klara av forskningsuppgifterna. Andra doktorander ska ha varit nöjda med situationen i gruppen.

Lektorn har vänt sig till såväl dekan som Lunds rektor med begäran om att ansökningsförbudet ska upphävas. Båda har emellertid ställt sig bakom prefektens beslut.

Lektorn framhåller i en aktuell anmälan (Dnr 31-00533-22) till Universitetskanslerämbetet (UKÄ) att förbudet, som alltså gäller tills vidare, är en ”extrem och ovanlig åtgärd” som inkräktar på hans akademisk frihet och i synnerhet hans forskningsfrihet, då hans forskningsproduktion är kritiskt avhängig externa medel. Angående denna punkt har lektorn, som har engelska som modersmål, följande att säga:

If grant applications are banned arbitrarily, as in fact happened here, then this prevents the research issues proposed in the application from being ’freely selected’ for investigation, because any grant application typically seeks funds that are somehow necessary for researching the topic in a proposed time-frame. So, any ban on grant applications curbs academic freedom.

Forskningsfriheten är sedan många år tillbaka skyddad i svensk grundlag (2 kap., § 2 regeringsformen). Sedan 2021 är den akademisk friheten i sin helhet skyddad i högskolelagen (1 kap., § 6). Denna nya skrivning lyder: ”I högskolornas verksamhet ska som allmän princip gälla att den akademiska friheten ska främjas och värnas”.

Lektorn menar i anmälan att de agerande cheferna, trots denna nya lag, inte beaktat hans akademiska frihet när beslutet om förbudet träffades. ARW har fått tillgång till handlingarna i ärendet och håller med lektorn på denna punkt. I motiveringen för ansökningsförbudet finns inga spår av att hänsyn tagits till lektorns akademiska frihet. I stället görs gällande att prefekten kan fatta beslut om ansökningsförbud helt efter eget skön och utan närmare motivering.

Lektorn önskar i anmälan att UKÄ utreder i vilken mån Lunds universitet vid uppställandet av förbudet att söka forskningsmedel i hans fall uppfyllt principen att ”den akademiska friheten ska främjas och värnas”.

ARW:s ordförande Erik J Olsson menar att ärendet kan bli vägledande för hur skrivningen i högskolelagen ska tolkas i konkreta fall:

– Den nya lagen gör att främjande och värnandet av akademisk frihet och en god arbetsmiljö får liknande lagstöd. Den principfråga som ärendet reser gäller inte minst avvägningen mellan dessa värden.

– Går det även i fortsättningen att besluta om arbetsmiljöåtgärder till nackdel för enskilda forskare och lärare utan att deras akademiska frihet beaktas? I så fall har den nya lagen knappast någon större betydelse utan blir den papperstiger som många befarat, säger Erik J Olsson på Academic Rights Watch.

♦ Gillade du det du nyss läste? Stöd vår verksamhet! Nu också via Patreon! ♦

Liknande ärenden