Halmstadsprofessor underkände betalande studenter: nu plockas han bort från kurserna – äventyrade högskolans ”affärsmodell”

När professor Klaus Solberg Söilen fann att halva klassen uppvisade ”insufficient knowledge” föll det inte i god jord hos ledningen. Varje internationell student genererar ca 150 tkr i årliga intäkter. Efter studentklagomål har Högskolan i Halmstad med akademichefen Catherine Legrand som pådrivande inlett utredning efter utredning av Söilens undervisning, där intrycket är att syftet är att få bort honom som lärare på högskolans internationella kurser.

Många små högskolor får in stora pengar från betalande internationella studenter. Enligt årsredovisningen för 2022 hade Högskolan i Halmstad då 494 registrerade studieavgiftsskyldiga studenter. Antalet studieavgiftsskyldiga helårsstudenterna uppgick samma år till 270. De betalande studenterna genererade 38,6 mkr, vilket var en ökning från tidigare år. Med andra ord genererade varje helårsstudent ca 150 tkr per år i intäkter.

Hur får Halmstad kontakt med dessa studenter, som i övervägande grad kommer från Asien? Jo, genom särskilda rekryteringsagenter, som får provision för sin insats. Så här står det i samma årsredovisning:

Högskolan fortsatte att stärka rekryteringen av avgiftsskyldiga studenter från länder utanför EU och EES. Lärosätet fokuserade på att rekrytera studenter från länder där det redan finns ett intresse eller där det bedrivs nationella rekryteringskampanjer. Flera aktiviteter genomfördes med rekryteringsagenter, andra lärosäten, myndigheter och andra aktörer. Flertalet av Högskolans program på avancerad nivå berikades av en stor andel internationella studenter, både avgiftsskyldiga och avgiftsbefriade.

I en rapport från 2022 varnade emellertid Migrationsverket för att många av dessa studenter egentligen kommer till Sverige för att jobba. ”Huvudorsaken till det identifierade missbruket är lagstiftningens utformning som inte begränsar hur mycket en internationell student kan arbeta vid sidan av studierna och som ger möjligheten att ansöka om arbetstillstånd efter bara en termins studier”, skriver myndigheten, som också noterar att många studenter således saknar ”uppriktig studieavsikt”.

Rapporten finner mycket riktigt att det finns tecken på att det svenska systemet med internationella studenter missbrukas, och att detta inte minst gäller Högskolan i Halmstad men även Linnéuniversitet:

Vid Linnéuniversitetet bor enbart 20 procent av de pakistanska studenterna på studieorten, dvs. i Kalmar eller Växjö. Vid Högskolan i Halmstad bor 43 procent av de pakistanska studenterna på studieorten. I de allra flesta fall bor studenterna mer än 20 mil bort från lärosätet, oftast i storstäderna.

Förutsättningarna var alltså inte de bästa när professorn i företagsekonomi Klaus Solberg Söilen (KSS) våren 2023 gav sin kurs ”Research Design and Methods FÖ8056” för en grupp där att döma av namnen uppskattningsvis 30 av 33 studenter är från Asien, främst Bangladesh, Indien och Pakistan.

ARW känner KSS som en engagerad lärare som sätter akademisk frihet och bildning högt. Han har tidigare varit den lokala professorsföreningens ARW-kontakt. Efter examination genom grupparbete där studenterna får olika uppgifter finner KSS hur som helst att hälften av klassen inte lever upp till betyget godkänt utan får ”F” (”insufficient”). I den motivering han senare ska skriva står: ”Many students struggled to do their part in the project because of the high absence rate … Many students also showed lack of basic English understanding.” “… more than 50 percent of students decided not to go to class.” Knappast förvånande om de kanske gick kursen av helt annan anledning.

Det som händer sedan är att tre underkända studenter klagar till KSS. Klagomålen gäller dels betygsättning, dels påstådd diskriminering av asiatiska studenter då dessa ska ha fått lägre betyg. KSS förklarar betygssättningen i sina svar och förnekar att det skulle handla om diskriminering. Sedan hör han inget mer från studenterna.

Men det ska visa sig att detta bara är början på en historia som leder till att KSS fråntas undervisningen på alla sina kurser.

Processen mot KSS inleds med att akademichefen Catherine Legrand i ett mejl från 2023-04-17 anmodar KSS att skicka in omfattande material om kursen och betygsättningen. Han får bara två dagar på sig. Underlaget ska även skickas till ”utredaren Anna Thornberg”. Att det handlar om en formell utredning framgår dock bara efter att KSS erinrar om att utredningar måste diarieföras som sådana.

Legrand var för övrigt tidigare prorektor vid … just det, Linnéuniversitetet, en position som hon avgick från. Hon behöll dock sin professorstjänst. Kort därefter rekryterades hon till Halmstad som akademichef.

Efter att ha gett omfattande svar på Legrands mejl skickar Legrand i flera omgångar nya frågor som KSS måste använda sin arbetstid för att besvara, ofta med kort varsel, varpå KSS klagar på att hans arbetsmiljö försämrats av att han ständigt måste reagera på skrivelserna.

För att göra en lång historia kort utmynnar detta i inte mindre än fyra olika utredningar av KSS:s undervisning på kursen. En utredning fokuserar på rättssäkerheten vid examinering, då denna skedde i grupp där frågan uppstår hur individuella insatser identifierats och bedömts. Denna utredning kommer fram till att det faktiskt funnits problematiska moment i examinationen. Utredningen av diskriminering kommer dock fram till att ingen sådan förekommit.

Det slutar inte där, utan ytterligare två utredningar ska inledas. De handlar om något i sammanhanget så osannolikt som GDPR och påstått bristande etikprövningstillstånd för samma kurs i vetenskaplig metod.

Bakgrunden är att det grupparbete som examinerades innehöll inslag av datainsamling via enkäter. Några studenter hade sammanställt enkätfrågor som efterfrågade påstått känsliga personuppgifter, vilket KSS menar beror på att de måste ha missförstått uppgiften. Ingen data som samlades in kunde användas utan har enligt KSS raderats. Enligt anklagelse om avsaknad av etikprövningstillstånd ska planerna ha varit att använda den av studenterna insamlade data i en forskningspublikation.

Utredningen angående GDPR har enligt KSS avskrivits. Den om etikprövning pågår fortfarande när detta skrivs.

Det är sant att kursen inte examinerats på ett helt optimalt sätt. Men är det en tillfällighet att en lärare som rättar ”strängt” och underkänner lukrativa internationella studenter utsätts för omfattande utredningar av än det ena än det andra – vissa skulle kalla det utredningsövergrepp eller ett slags avancerat trakasseri, alternativt kränkande särbehandling? Är det en slump att en akademichef verkar ägna hela sin vakna tid åt dessa anklagelser och utredningar? Vi tror inte det, utan intrycket är att det främst handlar om att få bort KSS från alla kurser med betalande studenter därför att hans traditionella rättning hotar högskolans ”affärsmodell”.

I så fall har den akademiska friheten vid Högskolan i Halmstad kommit rejält till korta.

EJO/MZ

♦ Gillade du det du nyss läste? Stöd vår verksamhet! Nu också via Patreon! ♦