Stod upp mot försök att diskvalificera ”snygghetsstudie”: nu får Adrian Mehic Academic Rights Watch pris för akademisk frihet

Adrian Mehic skrev som del av sin avhandling i nationalekonomi en artikel som indikerar att vackra kvinnor fått högre betyg vid Lunds tekniska högskola. Det skulle han inte ha gjort. Bland annat anmäldes studien av en medarbetare vid LTH med intresse i saken för ”avvikelse från god forskningssed”. För sitt mod att i medierna och en JO-anmälan uppmärksamma allmänheten på universitetets tvivelaktiga agerande får Mehic nu Academic Rights Watch pris för akademisk frihet.

Det var i augusti 2022 år som Adrian Mehics uppsats ”Student beauty and grades under in-person and remote teaching” publicerades efter peer-review i Elsevier-tidskriften Economics Letters. Mehic var då doktorand i nationalekonomi vid Ekonomihögskolan i Lund.

Artikeln undersöker betydelsen av skönhet för akademiska resultat vid olika typer av undervisning, där de studenter vars skönhet bedömts kommer från LTH. Materialet bestod av bilder som de själva offentliggjort på nätet. Skönheten bedömdes oberoende av studenter från andra lärosäten, som var mycket samstämmiga i bedömningen (Cronbachs alfa = 0.94).

Ett resultat är att attraktiva studenter fick högre betyg i icke-kvantitativa ämnen, som innebär förhållandevis mer interaktion mellan student och lärare. Mehics förklaring är att “diskriminering är en betydande faktor i förklaringen av skönhetspremien vid betygsättning enbart för kvinnor” (vår övers.). Artikeln är en av de mest omskrivna som någonsin gjorts av en svensk doktorand. När detta skrevs var attention score 1025. 

Studien möttes dock av kritik från olika håll. Några deltagare menade att de borde ha tillfrågats innan deras bilder användes i studien. Mehic fick också rent osaklig kritik för ”att kasta en skugga över kvinnliga studenter” och ”betygssättande lärare”.

Studien var särskilt besvärande för LTH:s lärare – och i förlängningen även för dem som ger lärarna pedagogiskt stöd. En pedagogisk utvecklare vid LTH:s gemensamma pedagogiska stöd- och utvecklingsenhet CEE anmälde studien internt för ”avvikelse från god forskningssed”.

Det är nu det går riktigt illa. Den interna nämnd som hanterar denna typ av ärende – Nämnden för utredning av avvikelse från god forskningssed – begår i hanteringen en lång rad brott mot regelverket, samtliga till Mehic nackdel. Bland annat får Mehic inte yttra sig innan anmälan skickas vidare till centrala Överklagandenämnden för etikprövning (Önep).

Under hela denna prövande tid lyckas Mehic bevara sinnesron och ge svar på tal. Han JO-anmälde också Lunds universitet för nämndens rättsosäkra hantering. Önep fann för övrigt inget att anmärka på i studien, som alltså friats från alla misstankar om oegentligheter. Tyvärr avskrev JO Mehics egen anmälan utan utredning, vilket myndigheten gör i 50 procent av fallen.

För sina insatser får Adrian Mehic alltså Academic Rights Watch pris för akademisk frihet.

Pristagaren, som för närvarande belönas med 10 000 kr, ska vara en person som särskilt utmärkt sig genom att främja den akademiska friheten i Sverige. Priset ska normalt delas ut till någon som därvid tagit någon form av personlig risk och visat modet att stå upp för en grundläggande princip, snarare än etablerade personer som redan har säkra positioner, makt och inflytande.

ARW:s Magnus Zetterholm anser att Adrian Mehic väl uppfyller de krav som ställs på en ARW-pristagare:

– Mehic har visat stort mod genom att i medierna på god grund kritisera LTH:s ledning och i en omfattande JO-anmälan påtala de omfattande brister vad gäller rättssäkerhet som han råkat ut för. Det är svårt att se vissa personers agerande på annat sätt än att de försökt få studien diskvalificerad på grund av de besvärande slutsatserna. 

– Ur ett högre perspektiv visar Mehics anmälan att Lunds universitet inte haft ett fungerande system för prövning av ärenden som rör avvikelse från god forskningssed, säger Magnus Zetterholm på Academic Rights Watch.

♦ Gillade du det du nyss läste? Stöd vår verksamhet! Nu också via Patreon! ♦

Liknande ärenden