Dekan blockerade val av ordförande till fakultetsstyrelse vid Malmö högskola: bröt mot regelverket

Vad händer om en valberedning föreslår en förespråkare av akademisk frihet för en central position som ordförande? Vid Fakulteten för kultur och samhälle på Malmö högskola ledde det nyligen till att dekanen Ingrid Dackert ingrep och ändrade förslaget. En närmare analys visar att Dackert inte bara handlat odemokratiskt utan också brutit mot högskolans regelverk. Det förvanskade förslaget är det som lärarna nu ska ta ställning till i allmänt val.

Kollegialt styre innebär att lärarna själva fattar beslut i många frågor, inklusive vem som ska bli prefekt och dekan. Under förre rektorn Stefan Bengtsson skedde vid Malmö högskola en olycklig utveckling bort från den kollegiala principen till förmån för en radikal linjestyrning som väsentligen innebär att all makt utgår från rektor, som utser dekan, som i sin tur utser prefekt. En studie gjord av statsvetare i Uppsala efter autonomireformen konstaterade kraftigt nedmonterad kollegialitet i Malmö.

Missnöjet bland lärarna lät inte vänta på sig och i en intervju som ARW gjorde med Bengtsson 2014 uttryckte han intresse för att till viss del återinföra det kollegiala styret. Vid ett möte i högskolestyrelsen den 2015-06-01 då Bengtsson ännu satt vid rodret beslutades det i denna anda om en revidering av styrmodellen vid högskolan (beslutspunkt 62). Styrelsen uppdrog således åt rektor att ”inrätta och upphäva erforderliga styrdokument för att säkerställa ändamålsenlig styrning av Malmö högskola”. En projektgrupp vid högskolan har arbetat med frågan om återkollegialisering och lagt fram en detaljerad analys av situationen.

Mot denna bakgrund var det naturligt att valberedningen vid Fakulteten för kultur och samhälle tog fasta på just denna problematik när ny fakultetsstyrelse skulle föreslås. Valet föll på ARW:s egen Erik J Olsson som en av tre externa medlemmar, tillika styrelseordförande.

– Vi har tidigare sagt att vi gärna ställer upp och hjälper högskolor som vill övergå till mer akademisk ledning. Valberedningens förslag var i linje med ARW:s arbete och jag hade inget emot att försöka bidra till en mer positiv utveckling inifrån högskolan, säger Olsson.

Men som man kunde förmoda var alla inte lika glada över valberedningens initiativ. Istället för att acceptera det kollegialt överenskomna förslaget ingriper nu dekanen Ingrid Dackert och kräver ”samråd”, vilket till slut leder till att valberedningen tvingas ändra förslaget. Olsson byts ut mot ett annat namn.

I ett tidigare inlägg om biologernas uppror vid Göteborgs universitet har vi betonat vikten av högskolorna styrs i en demokratisk anda i enlighet med Unescos regler för högre utbildning, som Sverige förbundit sig att följa. Det innebär givetvis att chefer inte ingriper i demokratiska val och dömer ut vissa kandidater på förhand. Det är inte denna demokratibild vi vill att studenterna ska ta med sig ut i samhället.

I detta fall är det dessutom så, visar det sig, att Dackert brutit mot Malmö högskolas riktlinjer för val till fakultetsstyrelse. Där står nämligen följande:

Valberedningen ska lämna förslag till lärarrepresentanter och externa ledamöter. Dekan informerar rektor om valberedningens förslag av externa ledamöter inklusive frågan om ordförande i fakultetsstyrelsen.

Valberedningen ska med andra ord lägga fram ett förslag som dekanen sedan informerar rektor om. Därav följer att valberedningen ska arbeta självständigt utan samråd med dekan, vars funktion är att passivt förmedla vad valberedningen kommit fram till.

I Malmö högskolas arbetsordning, det centrala styrdokumentet, kan man vidare angående val till fakultetsstyrelse läsa (sid. 11): ”Ledamöter, utom representanter för studenterna, utses genom val inom berörda fakulteter, i enlighet med beslutat valförfarande.” Genom att förhindra att ledamöter utses i enlighet med beslutat valförfarande har Dackert även brutit mot arbetsordningen. Det rör sig således om ren, demonstrativ maktutövning från hennes sida.

Det som sedan hänt är det förväntade, dvs. att cheferna täcker varandra och försöker rättfärdiga begångna regelbrott enligt den beprövade regeln ”I scratch your back and you scratch mine”. Det mest uppseendeväckande försöket i den riktningen är förvaltningschefen Susanne Wallmarks nytolkning av skrivningen att dekanen ska informera rektor om valberedningens förslag i ett mejl från 2015-12-03 där hon påstår att ”[u]nderförstått i denna skrivning är att samråd ska ske med dekanen”. I själva verket finns det inget sådant tolkningsutrymme. Wallmarks osakliga och partiska försvar av dekanen reser tvivel kring hennes egen lämplighet som objektiv förvaltningschef.

Läget är alltså att det förslag som lärarna nu ska ta ställning till i allmänt val inte överensstämmer med valberedningens förslag. Det nya förslaget har tillkommit på odemokratisk och regelvidrig väg och måste därför betraktas som en förvanskning av det verkliga förslaget. Man hade önskat att den nödvändiga processen att återkollegialisera Malmö högskola fått en bättre start.

Om man kombinerar detta ärende med ett tidigare fall som vi tagit upp i Malmö – den ifrågasatta uppsägningen av mångfaldskritikern Göran Adamson – kan man dra slutsatsen att det främst är mellanchefer, inte minst prefekter och dekaner, som i dagsläget förhindrar att Malmö högskola styrs på ett rättssäkert och akademiskt tillfredsställande sätt.

Det blir intressant att se om den nya rektorn Kerstin Tham är i stånd att handskas med de småpåvar som nu kämpar för att behålla det närmast oinskränkta inflytande som de genom linjesystemet lyckats tillskansa sig inom sina egna maktsfärer.

Liknande ärenden

Ny Uppsala-studie: nedmonterad kollegialitet vid Linnéuniversitetet och Malmö högskola

Rektor gör upp med New Public Management: Malmö högskola vill stärka kollegialiteten

Biologer i uppror vid Göteborgs universitet: odemokratiskt prefektval bryter mot Unescos regler

Malmö högskola rensade ut mångfaldskritiker: passade på vid nedskärning

JSS/MZ