Stor ökning av kvinnliga ARW-läsare: uppnått ”kvantitativ jämställdhet”

Academic Rights Watch har i vissa kretsar rykte om sig att vara en ”manlig” organisation. Någon har t.o.m. på Facebook kallat oss för ”de bittra vita männens riddare”. Men statistik från Google ger en helt annan och mera rättvisande bild. Under 2019 lästes ARW:s svenska sajt av 40% kvinnor. Vi uppnådde därmed genusforskares kriterium på ”kvantitativ jämställdhet”.

Det har blivit tradition att ge en kort återblick på vad som hänt under det gångna året och Insamlingsstiftelsen Academic Rights Watch bidragit med. Men innan vi gör det vill vi tacka alla er som donerat till vår verksamhet. Ett riktigt stort tack!

Vad är ARW?

Vi ska också, även det traditionsenligt, erinra om ARW:s unika nisch i svenskt högskoleväsende. Vi är det enda organet som bevakar den akademiska friheten i Sverige genom att ta upp konkreta fall av hur lärare och forskare blivit av med sina akademiska rättigheter samt fullständigt dokumentera dessa. Många talar vackert om akademisk frihet, men när det kommer till kritan och någon verkligen råkar illa ut så gör de ingenting. ARW hör inte till denna grupp.

Vi är offensiva och publicerar namn på de agerande cheferna samt markerar namnen med s.k. taggning för maximal synlighet på nätet. I avsaknad av ett legalt ämnesansvar har vi således infört ett ”virtuellt” sådant. Alla som försöker begränsa akademiska lärares yttrandefrihet ska veta att de löper en risk att bli dokumenterade. På så sätt har ARW gett lärare och forskare mer makt och skapat osäkerhet kring möjligheten att bedriva illegitim maktutövning på våra högskolor.

Vi är oberoende av olika politiska och andra särintressen och representerar allmänhetens intresse av en fri akademi i linje med internationella överenskommelser såsom UNESCO:s rekommendationer för högre utbildning (1997).

Sist men inte minst: vår verksamhet bygger på principer och är strikt konsekvensneutral. De vars sak vi har försvarat genom åren har kommit från alla politiska läger. Vi bryr oss inte om vilken politiskt inriktning du har. Om någon har kränkt dina akademiska fri- och rättigheter och det kan dokumenteras så är vi alltid intresserade av dittcase”.

Några axplock från 2019

Ärendet om diskriminering på LTH fick många läsare (ca 40 000), likaså ärendet om normkritik på Konstfack. I det första fallet rörde det sig om en ny policy som väsentligen går ut på att vissa typer av tjänstetillsättningar avbryts om en man är på väg att få tjänsten. Uppenbart diskriminerande, ansåg vi. Det egendomliga med Konstfack-ärendet var att högskolan kräver att innehavaren av en ny professur utövat normkritik i sitt konstnärskap. Normkritik innebär inte kritiskt tänkande i största allmänhet utan kritik riktad mot vissa normer och inte andra. Exempelvis är feministiska normer undantagna från kritiken.

Båda ärendena lades upp på vår internationella sajt och nådde en stor internationell publik genom att de spreds på Twitter och Facebook av den kanadensiske psykologiprofessorn Jordan B. Peterson, som är en stor ARW-supporter. Även Janice Fiamengo, Alexander Bard och andra har hjälpt till att sprida dessa och andra inlägg.

Debattartikeln ”Skadlig brist på akademisk kunskap i politiska toppen” i SvD kom direkt efter att ny regering tillsatts och fick mycket stort genomslag i svenska medier. Vi publicerade även en lång rad andra debattinlägg i akademiska frågor under året, i olika konstellationer. Ett annat uppmärksammat exempel är ”Feminiseringen av Chalmers bra för Kina”, som också kom i SvD. Några av oss argumenterade vidare i Dagens Samhälle att, eftersom vetenskap per definition är sanningssökande är det problematiskt att verka inom forskningen om man inte tror att det finns någon sanning, att sanning är relativ osv. Detta enkla konstaterande väckte emellertid stor och upprörd debatt, och en filosof tog bestämt avstånd från argumentet.

2019 expanderade vi till Stockholm universitet, där sociologiprofessorn Charlotta Stern blev ARW-representant. Vi fick även en studentrepresentant i Lund: Axel Ekström, som läser Kognitionsvetenskap. Filosofiprofessorn Sharon Rider avslutade av tidsbrist sitt uppdrag som representant i Uppsala. Uppdraget gick därefter till latinprofessorn Gerd Haverling. Högskolan i Halmstad fick en särskilt kontaktperson gentemot ARW, nämligen professorn i företagsekonomi, Klaus Solberg Søilen.

En annan intressant händelse var att ARW blev uppmärksammat av en tjänsteman på Unesco i Paris, som berömde vår hemsida men även tipsade om nyare UNESCO-dokument av intresse för vår verksamhet. Vi hoppas på mer kontakt med UNESCO i framtiden.

Nytt för 2019 var en serie med sommarkrönikor skrivna exklusivt för ARW av framstående nordiska intellektuella. Serien fick stor spridning i sociala medier. Stort tack till Inger Enkvist, Gerd Haverling, Ann Heberlein, Johan Lundberg, Svante Nordin och Marianne Stidsen för er medverkan!

ARW:s Erik J Olsson och Magnus Zetterholm fick stor exponering på Kungl. Fysiografiska Sällskapets i Lund majsymposium om akademisk frihet, som även ligger på Youtube. Olsson deltog även i en paneldebatt om yttrandefrihet i akademin, anordnad av Högskolan Väst. Ledamöter i ARW höll en rad andra föredrag om akademisk frihet på olika delar av Lunds universitet (Kemiska institutionen, Biologiska fakulteten, Pufendorf-institutet).

Allt fler kvinnliga läsare

ARW:s svenska sajt hade 2018 32% kvinnliga läsare. Denna siffra steg 2019 till över 40%. ARW uppnådde därmed det som genusforskare i Uppsala kallat ”kvantitativ jämställdhet”. Den som följer ARW vet att vi inte tar sådant på särskilt stort allvar, men det motverkar ändå schablonbilden av ARW som en organisation som driver exklusivt ”manliga” frågor. Den akademiska friheten är ju lika för alla och har inget med kön att göra. Samtidigt har vår engelska sajt en huvudsakligen manlig publik vilket härrör från det faktum att Jordan B Peterson har en följarskare som mest består av yngre män.

Antalet läsare nådde en topp 2018 (130 000 unika användare, 250 000 sidvisningar), mest på grund av ärendet med Germund Hesslow i Lund. 2019 hade vi 93 000 unika användare och 178 000 sidvisningar.

Vi önskar nu alla läsare en riktigt god jul och ett gott nytt akademiskt år!

♦ Gillade du det du nyss läste? Stöd vår verksamhet! ♦