GU-fakultet inför porrfilter: ”ansvariga att förebygga beroendeframkallande medel”

Ett lärosäte ska inte bara vidta rimliga åtgärder utan även göra det på god grund. Det senare kan man knappast säga om ett nytt initiativ från Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet: att blockera porr på fakultetens publika datorer. Bakom den begripliga åtgärden finns en härva av illa underbyggda påståenden som också kan användas för att motivera långtgående inskränkningar av forskare och lärares möjligheter att komma åt relevant information på nätet.

I ett aktuellt meddelande från Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet framgår att universitetsbiblioteket kommer att införa filter mot användande av pornografiskt material på cirka 400 offentliga datorer. Det kungörs även att dekanen beslutat införa samma filter på fakultetens datorer i lärosalar, datasalar, Studietorget och liknande.

Det är väl få som motsätter sig dessa åtgärder. Universitetsbibliotek, lärosalar med mera är inte rätt plats att titta på porr i annat syfte än det rena kunskapsinhämtandet, vilket man får förmoda inte överväger bland betraktarna.

Det är när man läser vidare i fakultetens meddelande som man hajar till. Där hittar man ett virrvarr av olika motiveringar som vid närmare eftertanke knappast håller måttet, samtidigt som de kan användas för att genomföra långtgående begränsningar av lärares och forskares möjlighet att söka information på nätet. Informationsfriheten är skyddad i svensk grundlag och ska vara så stor som möjligt i vetenskapliga sammanhang (2 kap 23 § regeringsformen).

Ett motiv enligt meddelandet att porr leder till ökad aggression och samtidigt utgör ett ”beroendeframkallande medel”:

En sammanställning av 22 studier i 7 olika länder visade att konsumtion av pornografi var signifikant kopplat till ökad verbal och fysisk aggression hos både män och kvinnor. Pornografi är beroendeframkallande, och likt andra beroenden krävs mer och våldsammare innehåll för att nå samma nivå av tillfredsställelse. Som arbetsgivare är vi ansvariga att förebygga all form av beroendeframkallande medel och/eller beteenden.

Vilken studie som det här hänvisas till nämns inte. Ska inte en akademisk fakultet ange de vetenskapliga källor som den åberopar för att motivera sina policyinitiativ? Är det verkligen ett universitets uppgift att identifiera och förebygga aggression och beroendeframkallande medel?

Att motverka porr anses också vara ett led i fakultetens arbete mot sexuella trakasserier:

Som arbetsgivare och utbildningsanordnare är vi även skyldiga att aktivt arbeta mot diskriminering och trakasserier, bland annat sexuella trakasserier.

Här ger sig fakulteten in i en stor samhällelig och vetenskaplig debatt om huruvida pornografi utgör diskriminering, trakasseri osv. där det finns utrymme för olika uppfattningar, vilket redan Wikipedia informerar om. Det är knappast ett universitets uppgift att utgå från en bestämd uppfattning i en så omtvistad fråga.

Även de andra motiveringarna som anförs uppvisar liknande problem: man undrar dels om de är sanna, dels vilka effekter de får för övrig verksamhet på fakulteten. Ta t.ex. påståenden att pornografiska sajter särskilt ofta skulle innehålla ”skadlig kod”. Den enda hänvisningen här är till ”undersökningar av bland annat University of California”. Återigen saknas konkret hänvisning till källa vilket gör att det inte går att kontrollera de uppgifter som lämnas. Det är knappast i enlighet med god vetenskaplig praxis. Men kanske anses själva grundfrågan för viktig för att man ska ta risken att ge konkreta referenser till vetenskapliga studier, som kan visa sig vara bristfälliga.

Då inga av dessa argument tar sikte på själva det offentliga i situationen kan de även användas för att motivera webbfilter för att blockera icke-offentligt beskådande inom universitetsnätet.

I så fall, om inte förr, uppstår ytterligare en omtvistad fråga, nämligen vad som ska klassificeras som pornografi. Är en sexuellt explicit kinesisk etsning från sent 1800-tal porr som måste förbjudas? Eller är det snarare konst? Vad händer med t.ex. feministisk forskning kring pornografi om det inte längre är tillåtet att observera själva forskningsobjektet då detta innehåller skadlig kod, är beroendeframkallande osv.?

Grundproblemet är, som vi flera andra fall som vi dokumenterat (se nedan för länkar), att handläggare inom administrationen fått utreda en komplex fråga med såväl vetenskapliga som juridiska aspekter och där grundläggande akademiska rättigheter dessutom står på spel. Då handläggaren i detta fall agerar på dekanens uppdrag är det snarare den senare som ska lastas för att inte ha samlat nödvändig kompetens.

En motivering för att begränsa offentlig åtkomst av porr måste ta sikte på just det offentliga i situationen. En möjlighet vore att se offentligt porrtittande som en form av förargelseväckande beteende. Handläggaren tycks vara inne på denna linje när han skriver: ”Även andra besökare har uppfattat det som obehagligt och/eller kränkande när UB:s publika datorer använts för detta ändamål.” I så fall finns redan lagstiftning att tillgå och fakulteten behöver inte hitta på egna motiveringar som inte håller vid närmare prövning.

EJO/MZ

♦ Gillade du det du nyss läste? Stöd vår verksamhet! Nu också via Patreon! ♦

Liknande ärenden

ARW anmäler Uppsala universitets likavillkorsspecialist: uttalade själv förbjudet ord

ARW JO-anmäler Karolinska institutet: webbfilter utestänger forskare från internet

KI-rektor försvarar akademisk frihet men duckar om webbfilter och uppförandekod