ARW avslöjar: ledamöter i etiknämnd ville stoppa statistik om invandring och brott – ”förväntade samhällsnyttan negativ”

Ett principiellt intressant fall aktualiserar risken att etiknämnder används för att utesluta politiskt oönskad forskning som ”oetisk”. En rad ledamöter i Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm reserverade sig mot beslutet att godkänna ett projekt om invandrares överrepresentation i kriminalstatistiken, med argumentet att studien troligen ”blir använd som stöd för diskriminering som strider mot de mänskliga rättigheterna”. Studien resulterade i en mycket uppmärksammad artikel i den internationella tidskriften Society.

Academic Rights Watch har nyligen dokumenterat hur studenter som tillika råkar vara anställda vid RFSU försökt påverka sexologiutbildningen vid Malmö universitet i linje med RFSU:s vänsterliberala idéprogram (se länk nedan). Vi fortsätter här vår dokumentation av försök till extern politisk påverkan på akademisk verksamhet.

Det var när Stiftelsen Det Goda Samhället hos Regionala etikprövningsnämndens i Stockholm ansökte om etikprövning som nämndens förmåga till opartisk bedömning sattes på svårt prov. Dels driver Det Goda Samhället en webbplats som ligger politiskt till höger, dels är ämnet som sådant – ”Har invandrares överrepresentation i den svenska kriminalstatistiken förändrats över tid?” – ett högertema.

Till saken hör att Brottsförebyggande rådet (Brå) vid tidpunkten för ansökan sedan 2005 inte hade publicerat någon statistik över invandring och brott. Syftet med studien, som skulle utföras av sociologen Göran Adamson vid Högskolan Väst, var att sammanställa statistik på området fram till 2017. ARW har tidigare dokumenterat hur Adamson blivit utsatt för akademiska överträdelser på grund av sin politiskt obekväma forskning (se länkar nedan).

I nämnden ingick 14 ledamöter, däribland den kände kriminologen Jerzy Sarnecki, som även var föredragande när ärendet kom upp på dagordningen. Ledamöterna med vetenskaplig kompetens innefattade forskare från ämnen som etik, filosofi, psykologi och sociologi. Även tre företrädare för ”allmänna intressen” deltog. Mer om dem senare.

Nämnden fann visserligen att den forskning som fanns i ansökan kunde godkännas, men beslutet fattades med oroväckande liten marginal då nästan hälften (6) av ledamöter reserverade sig.

Karin Edvardsson Björnberg, Kerstin Espman, Sven Ove Hansson, Stephan Hau, Margaretha Herthelius och Gunilla Johansson anförde i sin reservation följande synpunkter:

För att bidra till kunskapen om brottslighetens orsaker och brottsutvecklingens underliggande faktorer måste en forskningsstudie fokusera på plausibla orsaksfaktorer. I detta projekt är alla sådana faktorer uteslutna och fokus ligger helt på faktorer vars korrelation med brottslighet att döma av tidigare studier väsentligen kan förklaras som effekter av sociala faktorer som inte behandlas i projektet. De utvalda faktorerna sammanfaller med gängse diskrimineringsskäl, och den förväntade effekten av studien är att den blir använd som stöd för diskriminering som strider mot de mänskliga rättigheterna. Eftersom den förväntade samhällsnyttan av studien är negativ blir resultatet av risk-nytta-avvägningen också negativ.

Att inhämta mer kunskap om invandring och brott är alltså enligt ledamöterna direkt skadligt, särskilt om det görs på uppdrag av en högerorganisation – ”den förväntade samhällsnyttan av studien är negativ”.

Ledamöterna har här gått långt utöver vad uppdraget innefattade. Det är inte en etiknämnds uppgift att bedöma vad som är ”plausibla orsaksfaktorer” till olika sociala fenomen eller att spekulera kring hur en studie kommer att användas i ett samhälleligt perspektiv. I projektet stod för övrigt kulturella förklaringar i förgrunden. Göran Adamson har i en kommentar till ARW uttryckt bestörtning över ledamöternas generella avvisande av sådana förklaringar.

Det inträffade får sin förklaring när man tittar på vilka som reserverade sig.

Tre anges i protokollet som företrädare för ”allmänna intressen”. Det gäller Kerstin Espman, Margaretha Herthelius och Gunilla Johansson. Sökning på nätet ger vid handen att Espman sitter i kommunfullmäktige i Täby, där hon representerar Miljöpartiet. Herthelius är styrelseledamot för Fria liberaler i Svenska Kyrkan. Johansson, slutligen, är pensionerad undersköterska med uppdrag för Socialdemokraterna.

Det vore således riktigare att säga att Espman, Herthelius och Johansson företräder vänsterliberala, snarare än allmänna, intressen.

Av de ledamöter med vetenskaplig kompetens som reserverade sig är det främst Hansson som haft politiska uppdrag, liksom Johansson för Socialdemokraterna.

Resultaten av studien lades först fram i ett working paper av Adamson. En sammanfattning publicerades i form av en Powerpoint-presentation på den webbplats som Det Goda Samhället driver. Någon anmälan av studien eller dess uppdragsgivare för diskriminering eller brott mot mänskliga rättigheter har inte kommit till ARW:s kännedom. Möjligen var farhågorna något överdrivna.

Adamsons slutliga artikel publicerades efter peer-review 2020 i den internationella tidskriften Society och är nu en av tidskriftens mest lästa artiklar (32 000 åtkomster, Altmetric score 203).

EJO/MZ

♦ Gillade du det du nyss läste? Stöd vår verksamhet! Nu också via Patreon! ♦

Liknande ärenden

ARW publicerar sexologistudenternas anmälan: ville ha ny kurs med Vänsterpartitopp som föreläsare

Lektorer vid Högskolan Väst utreds för religiös diskriminering: föreläste om JS Mill

Malmö högskola rensade ut mångfaldskritiker: passade på vid nedskärning

Umeå-forskare publicerar ”olämplig” studie: nyblivna kvinnliga professorers meriter kraftigt övervärderade

Twitterkrisen i Lund: politisk högerkampanj bakom uppläxning av professor