Sexologistudenternas kampanj mot ARW: krävde få namn raderade efter avslöjande om RFSU-koppling – röjer ”etniska och religiösa identiteter”

ARW har i en rad inlägg följt den så kallade sexologiaffären vid Malmö universitet, där en grupp studenter bl.a. anmält lärare för trakasserier. ARW kunde belägga att flera av de agerande studenterna har uppdrag eller anställning inom RFSU, som kan ses som en påtryckargrupp i sammanhanget. Vi avslöjar i detta inlägg hur studenterna sedan sommaren 2021 drivit en kampanj mot ARW för att få sina namn och därmed kopplingen till RFSU raderade ur inläggen.

Som Academic Rights Watch tidigare berättat skrev en grupp Malmöstudenter den 25 februari i år ett uppmärksammat inlägg i Sydsvenskan, där de beskriver vad de uppfattar som rasism och sexism i undervisningen på sexologimastern.

Inlägget bemöttes av lärare och företrädare för institutionen. Mariah Larsson, en av de utpekade lärarna, hänvisade till att det är hennes uppgift att förmedla kunskap, inte att skydda studenterna från obehag.

I en formell anmälan till Malmö universitet, vilken ARW publicerade, upprepar studenterna väsentligen sin tidigare kritik och menar att de på föreläsningarna diskriminerats och trakasserats. En formell utredning på Malmö universitet fann dock varken diskriminering eller trakasseri, men förordade trots detta olika åtgärder (kurser i normkritik för lärare m.m.) som kan uppfattas som att gå studenterna till mötes. Detta föranledde två lärare att anmäla universitetet för bristande saklighet och opartiskhet.

En pikant detalj som ARW dokumenterat är att den klagande studentgruppen till stor del består av personer som innehar anställning eller uppdrag på RFSU. RFSU kan vidare ses som en påtryckargrupp i sammanhanget. Alltså ligger i bakgrunden ett hot mot Malmö universitets ställning som autonomt lärosäte. För att belägga dessa studenters tillhörighet till RFSU var vi tvungna att publicera deras namn.

I juni 2021 fick ARW:s ordförande Erik J Olsson följande mejl:

Vi har sett att ni på ARW har publicerat två inlägg där ni publicerar våra namn utan vårt samtycke. Därtill har ni även valt att publicera den anmälan vi gjort där våra namn framgår. 

Enligt personuppgiftslagen GDPR utgör en persons namn en personuppgift varför vi ber er att radera våra namn omgående. 

Läs gärna mer om GDPR : https://www.imy.se/privatperson/dataskydd/dina-rattigheter/radering/

Med vänlig hälsning,

Soledad Quintana 

Anette Grander

Natalia Velasquez 

Rayén Kelilnejad 

Ellen Sturesson

Beatrice Rundström 

Josefin Björck

Så när som på en student som inte undertecknat mejlet är de undertecknande studenterna identiska med dem som tidigare anmält sexologilärarna för rasism med mera.

Olsson svarade samma dag:

Tack för er förfrågan. Namnpublicering var i detta fall försvarlig och faller inte under GDPR. Syftet med vårt inlägg är att utröna huruvida de personer som agerat i sexologifallet tillhör en politisk organisation. I så fall kan fallet ses som ett hot mot Malmö universitets autonoma ställning som oberoende akademiskt lärosäte. För detta syfte var det nödvändigt att dokumentera vilka som agerat och vilka organisationer de tillhör. Vi raderar således inga namn.

Studenterna svarade dagen efter:

Våra namn är personuppgifter som bör raderas efter att vi begär detta. Uppgifterna är dessutom av känslig karaktär eftersom de rör såväl etniska och religiösa identiteter. Vi ber er därför ännu en gång att radera våra personuppgifter.

Därefter skedde inget, tills vi fick ett ”informationsbrev” från Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), undertecknat juristen Sofia Standar (DI-2021-7025:

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har den 2021-08-25 tagit emot ett klagomål mot er. Klagomålet gör i huvudsak gällande att ni publicerat känsliga personuppgifter om enskilda på er webbplats utan de omnämndas samtycke och att ni inte bemött de omnämndas begäran om radering av sina personuppgifter.

Skrivelsen fortsätter:

Klagomålet har lämnats in av ett antal personer som uppger sig ha blivit omnämnda i ett offentligt blogginlägg på er webbplats. I klagomålet gör de omnämnda personerna gällande att de inte samtyckt till publiceringen, att det rör sig om publicering av känsliga personuppgifter och uppgifter av rent privat karaktär samt att syftet med publiceringen hade kunnat uppnås utan att de omnämnda pekades ut med namn. De klagande gör även gällande att de har varit i kontakt med er och begärt att få de publicerade personuppgifterna borttagna från er webbplats. De uppger att de fått ett nekande svar på sin begäran utan motivering till varför borttagningen inte varit möjligt.

Den sista uppgiften är, som Olssons svar ovan visar, osann: en motivering varför borttagningen inte varit möjlig hade tidigare delgivits anmälarna.

Slutligen skriver myndigheten:

IMY har inte tagit ställning till innehållet i klagomålet. Det innebär att IMY inte gjort någon bedömning av om det är ni som är personuppgiftsansvariga för den aktuella personuppgiftsbehandlingen eller om behandlingen uppfyller dataskyddsförordningens1 bestämmelser. Med denna skrivelse vill IMY informera er om innehållet i klagomålet och lämna följande upplysningar om de bestämmelser som klagomålet rör.

Resten av informationsbrevet innehåller en beskrivning av innebörden i GDPR, där följande är centralt:

I bedömningen [av namnpublicering för journalistiska ändamål] ska bland annat vägas in reportagets bidrag till en debatt av allmänintresse, hur känd den aktuella personen är, reportagets syfte, den aktuella personens tidigare agerande, innehållet i, formen på och återverkningarna av offentliggörandet, sättet och omständigheterna då uppgifterna erhölls samt hur tillförlitliga dessa är. Vidare ska man beakta vilka möjligheter den ansvarige har att vidta åtgärder för att mildra ingreppet i rätten till privatliv, såsom att pseudonymisera personuppgifterna, utan att förfela syftet med publiceringen.

ARW bedömer att reportagen där namnen förekommer av ovan nämnda skäl har ett stort allmänintresse. När det gäller de aktuella personernas tidigare agerande bör nämnas att flera av de undertecknande studenterna medgivit inte bara namn- utan även bildpublicering i samband med sexologiaffären i Malmö. Det har skett dels i Sydsvenskan, dels i SVT. (Vi beklagar att namnpubliceringen ovan var nödvändig för att belägga dessa förhållanden.)

Vem som helst kan förvissa sig om att ARW:s namnpublicering i våra inlägg om affären (se nedan under liknande ärenden) varken innehåller ”uppgifter av rent privat karaktär” eller uppgifter som röjer ”etiska och religiösa identiteter”, utan det rör sig om uppgifter som är nödvändiga för att belägga studenternas anställningar och uppdrag inom organisationen RFSU samt denna organisations ideologiska inriktning på sexualområdet. I samtliga fall rör det sig om uppgifter som redan publicerats på nätet, i flera fall av studenterna/anmälarna själva på RFSU:s hemsida.

ARW kan inte se att IMY:s skrivelse skulle föranleda någon ändring av vår tidigare bedömning att namnpubliceringen varit försvarlig och därför inte omfattas av GDPR. ARW har därför valt att behålla namnen på studenterna i inlägget.

ARW publicerar här studenternas anmälan med tacksamt stöd från Integritetsskyddsmyndigheten.

EJO/MZ

♦ Gillade du det du nyss läste? Stöd vår verksamhet! Nu också via Patreon! ♦

Liknande ärenden

ARW publicerar sexologilärarnas JO-anmälan: ”språkpolisiär verksamhet” vid Malmö universitet

Sexologiaffären vid Malmö universitet: rasismlarm var troligen RFSU-kupp

ARW publicerar sexologistudenternas anmälan: ville ha ny kurs med Vänsterpartitopp som föreläsare