ARW publicerar sexologilärarnas JO-anmälan: ”språkpolisiär verksamhet” vid Malmö universitet

Universitetsledningens agerande kan ses som ett ”godkännande av att enskilda studenter, genom språkpolisiär verksamhet med grund i en strikt normkritisk begreppsapparat, kan destruera undervisning för majoriteten av studenterna”. Det skriver två av de utpekade sexologilärarna i en aktuell anmälan till Justitieombudsmannen (JO).

Academic Rights Watch har i flera inlägg (se under Liknande ärenden nedan) följt affären på sexologimastern vid Malmö universitet, där en grupp studenter anklagat lärarna för trakasseri och diskriminering. Affären gick in i ett nytt skede i och med att studenterna formellt anmälde saken till universitetet.

Som ARW kunde avslöja var anmälarna inte vilka studenter som helst utan i det flesta fall anställda vid RFSU som kan ses som ett externt särintresse på sexologiområdet. I detta sammanhang bör nämnas att anmälan innehåller en rad högst konkreta förslag på ”förbättringar” av utbildningen, där det framför allt rör sig om införande av normkritiskt och postkolonialt tankegods, i linje med RFSU:s eget idéprogram.

Vi fann att den utredning som universitetet gjorde i flera avseenden var kompetent utförd men att de åtgärder som utredaren föreslår – olika kurser i normkritik för lärarna med mera – är omotiverade och i vissa fall skadliga.

Två av de i anmälan utpekade lärarna – Aje Carlbom och Sara Johnsdotter – går nu i en JO-anmälan i polemik med utredaren universitetsjuristen Annika Rosén och universitetsdirektören Susanne Wallmark, som båda anklagas för att inte uppfylla grundlagens krav på saklighet och opartiskhet.

Utredaren ska systematiskt ha intagit de klagande studenternas perspektiv och tonat ner lärarnas och andra studenters berättelser och förklaringar till det inträffade. Utan det partiska förfarandet hade det enligt anmälarna inte varit möjligt att föreslå olika åtgärder av normkritiskt slag.

Det handlar t.ex. om att lärarna ska gå olika högskolepedagogiska kurser varav en heter ”Educating for Widening Participation and Inclusion”. ”Vid alla nyanställningar bör högskolepedagogiska kurser om inclusion och widening participation samt normmedveten undervisning framhållas”, skriver utredaren.

Mot detta invänder Carlbom och Johnsdotter:

Dessa föreslagna åtgärder är bara möjliga att föra fram för att utredaren systematiskt utelämnat uppgifter från lärare, kolleger och övriga studenter; uppgifter som skulle ha ställt händelseförloppet i ett annat ljus än de anmälande studenternas version.

De fortsätter:

I praktiken kan detta ses som ett universitetsledningens godkännande av att enskilda studenter, genom språkpolisiär verksamhet med grund i en strikt normkritisk begreppsapparat, kan destruera undervisning för majoriteten av studenterna. Detta undergräver en utbildning med öppna akademiska samtal (inom lagens råmärken) som innehåller fler perspektiv än fokus på strukturell rasism, postkolonial teori och radikal normkritisk ideologi.

Carlbom och Johnsdotter har också andra invändningar mot utredningen och universitetets agerande. Exempelvis hänvisas det i utredningen till ett dokument med riktlinjer vilket, visar det sig, inte är diariefört och därför egentligen inte existerar som myndighetsunderlag.

Carlbom och Johnsdotter gör en viktigt poäng när de framhäver att universitetet genom de åtgärder som föreslås i utredningen riskerar minska åsiktsmångfalden inom sexologiutbildningen. Och det är alldeles utmärkt att de tar strid för denna observation genom en egen anmälan.

Frågan är dock om JO kommer att ta upp anmälan.

Frågan om normkritikens ställning i statlig verksamhet har legat på JO:s bord tidigare. Då gällde saken en utlysning av en professor vid i visuell kommunikation på Konstfack där ett av kraven på tjänsteinnehavaren var att denna ska ha utövat normkritik i sitt konstnärskap. ARW JO-anmälde Konstfack rektor Maria Lantz med hänvisning till att kravet strider mot grundlagens föreskrift att tjänster ska tillsättas på saklig grund. Vi påpekade att kravet på normkritik varken är politiskt eller religiöst neutralt. JO avskrev dock vår anmälan utan närmare utredning.

Här ska man också komma ihåg att JO är en kroniskt överbelastad och underbemannad myndighet som enligt egen utsago inte har tid att utreda många anmälningar som kommer in. Risken är således överhängande att även Carlboms och Johnsdotters anmälan lämnas utan åtgärd. Problemet blir i så fall att universitetet kan använda detta faktum – att JO inte reagerat – som ytterligare stöd för tanken att det är rättsligt sett legitimt att tvinga på högskolelärare normkritik.

Den slutsatsen vore dock förhastad. Sedan den 1 juli i år finns det, som ARW tidigare berättat, en lag som syftar till att skydda den akademiska friheten i hela dess vidd: ”I högskolornas verksamhet ska som allmän princip gälla att den akademiska friheten ska främjas och värnas.”

I den akademiska friheten ingår, inte minst, lärofriheten – friheten för lärare att undervisa på det sätt de finner lämpligt. Denna frihet specificeras så här i UNESCO:s rekommendationer för högre utbildning (1997), artikel 28:

Higher-education teaching personnel have the right to teach without any interference, subject to accepted professional principles including professional responsibility and intellectual rigour with regard to standards and methods of teaching. Higher-education teaching personnel should not be forced to instruct against their own best knowledge and conscience …

Är inte det som Carlbom och Johnsdotter varnar för just att universitetet blandar sig i deras och andras undervisning och att resultatet är att lärarna på sexologimastern är ”forced to instruct against their own best knowledge and conscience”?

I så fall bör Carlbom och Johnsdotter även överväga att anmäla Malmö universitetet för bristande förmåga att främja och värna den akademiska friheten. Det ligger närmast till hands att göra detta till Universitetskanslerämbetet (UKÄ). En sådan anmälan vore dessutom ett intressant sätt att testa den nya lagens betydelse i praktiken.

EJO/MZ

♦ Gillade du det du nyss läste? Stöd vår verksamhet! Nu också via Patreon! ♦

Liknande ärenden

ARW publicerar sexologistudenternas anmälan: ville ha ny kurs med Vänsterpartitopp som föreläsare

Sexologiaffären vid Malmö universitet: rasismlarm var troligen RFSU-kupp