Efter ARW:s anmälan: UKÄ sågar Uppsala universitets hantering av n-ordsaffären – bristande insyn i processen

I ett aktuellt beslut konstaterar UKÄ en rad brister i Uppsala universitets hantering av den s.k. n-ordsaffären. Detta efter en anmälan från Academic Rights Watch, där vi bl.a. uppmärksammade att utredningen av lektorn Inga-Lill Aronsson, som uttalat det vid universitetet förbjudna ordet, inte diarieförts. UKÄ menar även att universitetets påstående att Aronssons agerat olämpligt borde ha motiverats tydligare. Som ett resultat av vår anmälan kräver UKÄ nu att Uppsala universitet skärper sina rutiner.

På en direkt fråga vid ett seminarium i januari 2019 om vilka sökord som kan vara aktuella när man söker i gamla arkiv, exemplifierade universitetslektorn Inga-Lill Aronsson med ordet ”neger” som det brukar heta ”i dess fulla längd” (”n-ordet”). Det gav upphov till en anmälan från fyra studenter och ledde till en utredning, som nådde slutsatsen att Aronsson agerat olämpligt. För dokumentation av händelseförloppet, se liknande ärenden nedan.

I februari 2020 medverkade den s.k. likavillkorsspecialisten Hooshang Bazrafshan, som deltagit i utredningen av Aronsson, i ett radioprogram. På frågan om det fanns andra förbjudna ord vid Uppsala universitet exemplifierade han med ordet hora, likaledes uttalat i dess helhet (”h-ordet”).

Då fallen syntes oss direkt parallella – i båda uttalades ord som förbjudits vid universitetet – anmälde vi Bazrafshan för diskriminering. Uppsala universitets utredning ledde emellertid i detta fall till slutsatsen att personen ifråga inte gjort sig skyldig till något klandervärt.

I december 2020 framförde universitetsledningen i ett uttalande i UNT uppfattningen att Aronsson inte heller förtjänar klander. Trots detta kvarstod den tillrättavisande slutsatsen i utredningen av henne.

Dessa omständigheter utgjorde utgångspunkten för ARW:s anmälan till Universitetskanslerämbetet (UKÄ) 2020-12-04). I anmälan framhöll vi det oacceptabla i att det vid en statlig myndighet görs så olika bedömningar av lika fall när det gäller misstänkta lagöverträdelser, i detta fall av diskrimineringslagen.

Det har tagit UKÄ väldigt lång tid att utreda detta. I gengäld är det beslut (Reg nr 31-00566-20) som, efter vår påminnelse, kom i dagarna utförligt och välmotiverat.

UKÄ uttalar sig inte i frågan huruvida det var rätt av Uppsala universitet att göra de bedömningar man gjorde angående uttalandet av n- respektive h-ordet. Däremot menar man att universitetets bedömning att Aronssons agerande var olämpligt borde ha motiverats tydligare.

Det som UKÄ framför allt tagit fasta på rör en annan av våra observationer: att universitetets utredning av Aronsson vid tidpunkten för vår anmälan inte hade diarieförts. Allmänhetens insyn har därför varit obefintlig, vilket – kunde man tillägga – är allvarligt då fallet gäller en lärares yttrandefrihet, ett centralt akademiskt och demokratiskt värde.

UKÄ konstaterar att utredningen om Aronsson till slut diariefördes, men att det tog hela 11 månader innan så skedde. En annan formell egendomlighet är att det inte finns någon uppgift i diariet om vad resultatet av utredningen blev eller om Aronsson någonsin underrättats om utgången. UKÄ tolkar beslutet så att ärendet avslutats utan åtgärder. Sammantaget finner UKÄ ”att beslutet inte uppfyller kraven på motivering eller vad ett beslut ska innehålla”.

Förutom de demokratiska och förvaltningsmässiga bristerna finns det en viktig mänsklig aspekt som UKÄ också uppmärksammar:

Att som anställd vara föremål för en utredning om trakasserier som kommer fram till att hans eller hennes agerande varit olämpligt får enligt UKÄ:s mening antas påverka den personens situation på ett inte obetydligt sätt och detta även om ärendet sedan avslutats utan några åtgärder.

Uppsala universitet får kritik av UKÄ på samtliga ovanstående punkter.

UKÄ:s finner avslutningsvis att universitetet bör skärpa rutinerna och ”genomföra de åtgärder som kan vara nödvändiga för att de konstaterade bristerna i handläggningen av lektorns ärende ska undvikas i fortsättningen”.

Att förbjuda uttalandet av vissa ord på ett universitet har något komiskt över sig, men i grunden handlar det om något allvarligt: lärares och forskares yttrandefrihet. Vidare: om vissa ord förbjudits är steget kort till att andra ord läggs till listan, det berömda sluttande planet. Vi får hoppas att Uppsala universitet i framtiden åtminstone respekterar UKÄ:s uppmaning att garantera allmänheten insyn i känsliga ärenden av denna typ.

Beslut i ärendet har fattats av generaldirektören Anders Söderholm efter föredragning av verksjuristen Stefan Axelsson i närvaro av chefsjuristen Christan Sjöstrand, verksamhetsstrategen Per Westman och kommunikatören Maria Svensk.

EJO/MZ

♦ Gillade du det du nyss läste? Stöd vår verksamhet! Nu också via Patreon! ♦

Liknande ärenden

Aronsson fortfarande utan upprättelse: ARW anmäler Uppsala universitet till UKÄ för bristande likabehandling

Uppsalas likavillkorsspecialist positivt särbehandlad: var ok att säga ”hora” i radio enligt utredning

ARW anmäler Uppsala universitets likavillkorsspecialist: uttalade själv förbjudet ord