Efter MAH-dekanens kupp: ARW-grundare överklagar utestängning från fakultetsstyrelse till kammarrätten

Om du offentligt uttalar dig till förmån för akademisk frihet och yttrandefrihet kan du inte längre räkna med att få en högre post vid en svensk högskola. Det är innebörden i Malmö-dekanen Ingrid Dackerts kuppartade beslut att utestänga ARW-grundaren Erik J Olsson från posten som ny fakultetsordförande. Efter att ha överklagat beslutet fick Olsson nyligen delvis rätt i förvaltningsrätten i Malmö. Ärendet ligger när detta skrivs hos kammarrätten i Göteborg för prövning.

Som ARW tidigare rapporterat fick valberedningen vid Fakulteten för kultur och samhälle, Malmö högskola, hösten 2015 uppdraget att lämna förslag till ny styrelse. I valberedningens ursprungliga förslag den 16 november 2015 stod Erik J Olsson, som tillsammans med Magnus Zetterholm grundade ARW, som föreslagen styrelseordförande. Förslaget ändrades dock den 26 november 2015. Efter ändringen stod en annan person som föreslagen styrelseordförande. Det ändrade förslaget var i övrigt identiskt med det tidigare förslaget och bifölls rutinmässigt av valförsamlingen.

I det e-postmeddelande där Olsson informerades om ändringen (se Olssons överklagande till förvaltningsrätten, bilaga 2) förklarar valberedningens ordförande att valberedningen av dekanen Ingrid Dackert tvingats till ändringen efter att dekanen begärt samråd. Så här skriver ordföranden: ”Faktum kvarstår: vi föreslog enhälligt dig som ordförande. Nu har vi tvingats lägga ett annat förslag.”

Det var denna påtvingade ändring som Olsson överklagade till förvaltningsrätten i Malmö. Han hänvisade i överklagandet till att Dackerts ingripande står i strid med Malmö högskolas interna regelverk enligt vilket ”[v]alberedningen ska lämna förslag till lärarrepresentanter och externa ledamöter. Dekan informerar rektor om valberedningens förslag av externa ledamöter inklusive frågan om ordförande i fakultetsstyrelsen.” (Se överklagandet, bilaga 5).

– Valberedningen ska alltså enligt regelverket utöva sin funktion självständigt och inte under dekanens kontroll, påpekar Olsson.

I ett senare yttrande till förvaltningsrätten förtydligade Olsson, bl.a. med hänvisning till sina tidigare uttalanden i medier inklusive kritik av ledningen vid MAH i lokaltidningen, varför han ansåg att ändringen rör hans civila rättigheter, närmare bestämt yttrandefriheten:

– Det är uppenbart att valberedningen ville ha mig som ordförande därför att jag offentligt försvarat akademisk frihet och kollegialitet. Det är lika uppenbart att dekanen utestängde mig av samma skäl, dvs. på grund av mina yttranden på ARW:s webbplats och i medier, säger Olsson.

Saken är viktig därför att ändringen i så fall blir överklagbar enligt 3 § förvaltningslagen (samt artikel 6.1 europakonvention).

Vidare anförde Olsson i yttrandet att då ändringsbeslutet är regelvidrigt är de villkor som artikel 10 i Europakonventionen ställer på legitima ingrepp i yttrandefriheten inte uppfyllda. Närmare bestämt är kravet att ett ingrepp i yttrandefriheten ska vara regelkonformt (prescribed by law) inte uppfyllt.

Malmö högskola har inte gett någon alternativ förklaring till varför Olsson uteslöts som föreslagen styrelseordförande. Högskolan, inklusive förvaltningschefen, har hävdat att regelverket ska tolkas så att dekanen får påverka valberedningens förslag, trots att detta enligt ovan går emot regelverkets bokstav. Högskolan menar i sitt yttrande till förvaltningsdomstolen att ändringen inte ens ska räknas som ett beslut och att den redan på denna grund inte kan överklagas.

– Glädjande nog kom förvaltningsrätten i sitt beslut fram till att ändringen faktiskt är ett beslut i förvaltningsrättlig mening. Man gick därmed på min linje och emot Malmö högskola i denna inledande fråga, påpekar Olsson.

– Förvaltningsrätten höll vidare med mig om att ändringsbeslutet är överklagbart endast om mina civila rättigheter har berörts. Förvaltningsrätten menade dock att mina civila rättigheter inte berörts, varför överklagandet till slut tyvärr ogillades.

I motiveringen till att de civila rättigheterna inte ska ha berörts skriver förvaltningsrätten (sid. 4-5):

I nu aktuellt fall har valberedningen ändrat sitt förslag avseende ledamöter till fakultetsstyrelsen. Av arbetsordningen för Malmö Högskola framgår att ledamöter till fakultetsstyrelserna utses genom val inom berörda fakulteter. Rösträtt vid valen har anställda inom fakultetsstyrelsens ansvarsområde. Valberedningens arbete är en förberedande process som ska leda fram till vilka som ska vara ledamöter i fakultetsstyrelsen. Den aktuella ändringen av valberedningens förslag kan enligt förvaltningsrättens mening inte anses utgöra en tvist som rör Erik J Olssons civila rättigheter eller skyldigheter som innebär att rätten till domstolsprövning enligt artikel 6.1 Europakonvention skulle kunna bli tillämplig.

– Anledningen att jag nu överklagar till kammarrätten är att jag finner beslutsmotiveringen bristande. Det är oklart vad som anförs som stöd för slutsatsen och vad som bara beskriver omröstningsförfarandet vid Malmö högskola i största allmänhet. Resonemanget är osammanhängande och saknar helt övertygelsekraft, menar Olsson.

Olsson anser också att det finns anledning att tvivla på slutsatsens riktighet:

– Förvaltningsrättens slutsats innebär att en chefs regelvidriga uteslutande av en av en valberedning föreslagen kandidat aldrig kan beröra dennes civila rättigheter, även om motivet bakom ingreppet var att kandidaten utövat sina civila rättigheter på ett visst sätt, säger Olsson.

– Jag menar att domstolar hellre bör fria än fälla i frågan om ett visst beslut rör en civil rättighet. Förvaltningsrätten har gjort tvärtom. Ärendet rör alltså en viktig principfråga och det är viktigt för ledning av rättstillämpningen att det prövas av högre rätt.

– Jag vill genom att driva ärendet vidare också motverka det som en insiktsfull krönika i Universitetsläraren nyligen beskrev som en ”skrämmande dålig förvaltningskultur” vid våra lärosäten. Det är en träffande karakterisering av dekanens och andra inblandade chefers agerande i det här fallet, menar Erik J Olsson.

Olssons överklagande till kammarrätten hittar du här.

JSS/MZ

Likande ärenden

Dekan blockerade val av ordförande till fakultetsstyrelse vid Malmö högskola: bröt mot regelverket

Biologer i uppror vid Göteborgs universitet: odemokratiskt prefektval bryter mot Unescos regler

Kollegialt inflytande minimalt när Lunds universitet väljer ny rektor: Unescos regler överträds