NYHET Efter ifrågasatt professorskallelse: UKÄ riktar allvarlig kritik mot KTH – ”riskerar att undergräva förtroendet för lärosätet”

Efter en anmälan av den ifrågasatta KTH-kallelsen av linjechefen Muriel Beser Hugosson som professor kommer nu tung kritik från Universitetskanslerämbetet. Kallelsen skedde i samband med att Hugosson ansökt om uppdrag som rektor i Skövde. UKÄ går i beslutet på ARW:s linje och kritiserar lärosätet i ovanligt skarpa ordalag. KTH:s styrelse får bakläxa och tvingas redovisa konkreta åtgärder för att komma tillrätta med de allvarliga brister som ärendet lagt i dagen.

Det var den 22 april i år som Academic Rights Watch efter ett anonymt tips kunde avslöja de egendomliga turerna kring kallelsen av dåvarande KTH-skolchefen Muriel Beser Hugosson som professor vid det egna lärosätet. Trots att kallelsemöjligheten enligt regelverket ska användas restriktivt för att rekrytera internationella toppforskare valde alltså rektor Sigbritt Karlsson att kalla en egen linjechef, varvid dekanus, trots Hugossons svaga forskningsmeriter, inte ansåg det nödvändigt att begära in sakkunnigutlåtande. I stället hänvisas det i kallelsebeslutet till Hugossons jämställdhetsarbete.

Som om detta inte vore nog fattades kallelsebeslutet i samband med att Muriel Beser Hugosson ansökt om uppdrag som rektor i Skövde, ett uppdrag som i praktiken kräver en professur.

Avslöjandet utlöste tumultartade händelser på KTH. En medarbetare anmälde kallelsen till Universitetskanslerämbetet (UKÄ), som anmodade KTH:s styrelse att förklara det inträffade. En skarpt formulerad skrivelse från KTH:s skolkollegier till styrelsen ifrågasätte såväl rektors som dekanus agerande, varav den senare kort därefter valde att lämna sitt uppdrag. I en intern skrivelse gick rektor Sigbritt Karlsson till angrepp mot ARW, som hon anklagade för ”förtal”.

För att få insyn i vad om hänt begärde styrelsen in en extern utredning av juridikprofessorn Mia Rönnmar i Lund. I sitt utlåtande bekräftar Rönnmar väsentligen den bedömning som ARW gjort, dvs. att det rör sig om en rad överträdelser av såväl det statliga som det interna regelverket. 

För någon dag sedan, den 25 oktober, kom så beslutet från UKÄ.

I beslutet bekräftas den tidigare kritik som riktats mot lärosätets hantering av ARW och andra:

KTH har kallat en skolchef som redan var anställd vid lärosätet till en anställning som professor trots att kallelse ska användas för strategiska rekryteringar av framstående personer. Kallelse ska enligt förarbetena till 4 kap. 7 § HF användas restriktivt och enligt KTH:s egen anställningsordning ska det användas mycket restriktivt. KTH har även underlåtit att genomföra en sakkunnigbedömning enligt 4 kap. 6 § HF trots att detta inte varit uppenbart obehövligt.

UKÄ framhåller att möjligheterna att använda kallelseförfarandet vid rekryteringar är ett förtroende som lärosätena har fått av lagstiftaren. Med detta förtroende följer också, påpekar man, ett ansvar att tolka och tillämpa regelverket om kallelse på ett sakligt och objektivt sätt. Detta ansvar har lärosätet emellertid inte levt upp till, varför UKÄ finner ”allvarlig kritik” befogad:

Det sätt på vilket KTH har använt sig av kallelseförfarandet i det aktuella ärendet riskerar att undergräva förtroendet för lärosätet. KTH förtjänar sammanfattningsvis allvarlig kritik för de brister vid hanteringen av kallelseprofessuren som konstaterats i detta beslut.

UKÄ bedömer att det finns anledning att följa upp de åtgärder KTH:s styrelse avser att genomföra. KTH:s styrelse anmodas därför att redovisa vilka åtgärder UKÄ:s uttalanden föranleder. UKÄ:s beslut har fattats av ställföreträdande myndighetschefen Annika Pontén efter föredragning av seniora verksjuristen Carl Braunerhielm i närvaro av avdelningschefen Christian Sjöstrand och verksamhetsstrategen Per Westman.

EJO/MZ

♦ Gillade du det du nyss läste? Stöd vår verksamhet! Nu också via Patreon! ♦

Liknande ärenden