Systematiska brister i kollegialitet när GU valde ny rektor: Unesco-standard överträddes

Academic Rights Watch riktar i detta inlägg allvarlig kritik mot styrelsen vid Göteborgs universitet i samband med valet av ny rektor 2023, där hörandeförsamlingen till slut fick välja mellan endast två kandidater, båda interna och med likartad profil och bakgrund. Förutom bristande kollegialitet på två centrala punkter, finner vi att processen saknade transparens samt att den starkt kvinnodominerade rekryteringsgruppen inte uppfyllde de krav på jämställdhet som annars brukar framhållas.

Det var i fredags 2022-01-20 som styrelsen vid Göteborgs universitet beslutade att föreslå professorn i psykologi Malin Broberg som ny rektor från 2022-07-01. Den process som ledde fram till valet av Broberg hade då kantats av svåra interna motsättningar. I detta inlägg dokumenterar vi processen och de akademiska brister som den kom att präglas av.

Processen inleds 2022-03-09 med en skrivelse till styrelsen där inriktningen för processen anges. Beslutet att ”inleda en fullständig rekryteringsprocess i öppen konkurrens” tas på styrelsens sammanträde 2022-03-21. Detta med ”öppen konkurrens” ska dock komma att ges en nytolkning.

En rekryteringsgrupp utses, bestående av sju ledamöter: två utsedda av regeringen, två lärarrepresentanter, två studentrepresentanter och en personalföreträdare (SACO-S). Av dessa är fem kvinnor och två män. Detta innebär att gruppen inte uppfyller genusvetares krav på så kallad kvantitativ jämställhet (40-60% representation av båda könen). Men jämställdhet anses ju vara mindre viktigt i sammanhang där kvinnor dominerar.

Viktigare är att rekryteringsgruppen inte uppfyller Unescos rekommendation angående lärarrepresentation i akademiska nämnder, enligt vilken ”[h]igher education teaching personnel … should also have the right to elect a majority of representatives to academic bodies within the higher education institution” (Artikel 31).

Knappt 30% lärarrepresentation i en så central akademisk nämnd är långt ifrån den majoritet som här rekommenderas som internationell standard. Redan vid utseendet av rekryteringsgruppen undermineras således det kollegiala styre varpå all akademisk verksamhet måste vila om den ska ha trovärdigheten i behåll. Det bådar inte gott för fortsättningen.

Mycket riktigt är rekryteringsgruppens förslag att anlita ett rekryteringsföretag akademiskt problematiskt. Förslaget anses utan angiven grund ge ”utökade möjligheter att aktivt söka lämpliga externa kandidater”, men framför allt ”möjlighet att diskret anmäla sitt intresse för tjänsten, vilket bedöms vara en fördel för att kunna attrahera så starka kandidater som möjligt”.

Effekten är dels att en extern firma får ett tvivelaktigt inflytande över en akademisk process, dels att möjligheten att få insyn i vilka som anmält intresse stängs.

Den kravprofil som rekryteringsgruppen kommer fram till är också värd att granska. GU:s vision är att vara ”ett internationellt lärosäte som tar ansvar för samhällsutvecklingen och bidrar till en hållbar värld”. I enlighet med denna förklaring förväntas den nya rektorn bl.a. ”bidra till att ytterligare utveckla arbetet kring hållbar utveckling”. Därefter uppställs krav på att vara såväl en ”internationellt erkänd professor” som ”en erfaren chef med vana att agera i rollen som arbetsgivare”, två krav som få uppfyller då de i praktiken är motstridiga.

Nästa steg är att en hörandeförsamling väljs vilken ska få rösta mellan de kandidater som rekryteringsgruppen så småningom vaskat fram. Enligt det interna regelverket ska denna församling bestå av 70 ledamöter, varav 30 representanter för lärare, 20 för övriga anställda och 20 för studenter. Hörandeförsamlingen uppfyller nätt och jämt jämställdhetskraven, då 58% av ledamöterna är kvinnor. Återigen bryts det mot ovan nämnda Unesco-standard då lärarna är långt ifrån i majoritet. Även denna gång får det kollegiala styret stryka på foten.

På styrelsemötet 2022-12-07 presenteras så rekryteringsgruppens förslag på tätgrupp. Av redogörelses framgår att det funnits 50 kandidater till tjänsten. Efter intervjuer med konsulterna återstår 40 kandidater, varav 22 avböjt att delta i den fortsatta processen. Av de återstående 18 väljs sex ut för fortsatt bedömning.

En pikant detalj är att konsulterna bl.a. utför begåvningstester på de utvalda professorerna. I denna process faller tre kandidater bort. Historien förtäljer inte om de befanns vara mindre begåvade. Kvarstår gör hur som helst professorerna Malin Broberg, Georgia Destouni och Åke Ingerman. 

Sedan händer det oväntade att en av de kortlistade kandidaterna – Georgia Destouni – drar sig ur. Detta är intressant såtillvida som hon är den akademiskt klart mest meriterade av de tre – den enda som utan förbehåll kan kallas ”internationellt erkänd professor” – tillika den enda kvarvarande kandidaten som är extern och alltså kunnat bidra med lite välbehövligt ”nytt blod”. Destouni blev professor i Mark- och vattenteknik vid KTH 1999. Hon har därefter varit verksam vid Institutionen för naturgeografi vid Stockholms universitet, där hon bl.a. varit prefekt.

Kvarstår gör alltså de två interna kandidaterna Broberg och Ingerman.

Malin Broberg disputerade vid Göteborgs universitet 2004 och är sedan 2013 professor i psykologi där. Hon blev vicedekan för Samhällsvetenskapliga fakulteten 2017, där hon är dekan sedan 2018. Hon har enligt CV publicerat ca 50 artiklar, varav 39 i tidskrifter. 2018-2019 finns inga publikationer registrerade. Hennes output och genomslag (citeringar etc.) bedömer vi som genomsnittliga för en professor i ämnet. I sitt personliga brev har hon kloka saker att säga om akademiska värden och kollegialitet, men hon är även bra på att pricka in olika mera politiska föreställningar som ”klimatkrisen”, ”ökad mångfald” och ”breddat deltagande”. En fråga hon vill driva är att ”Göteborgs universitet utgör en rollmodell nationellt och internationellt avseende hållbarhets- och klimatarbete”.

Åke Ingerman disputerade i fysik med inriktning mot pedagogik vid Chalmers 2002. Han är sedan 2011 professor i ämnesdidaktik med inriktning mot naturvetenskap och teknik vid Göteborgs universitet och är sedan 2015 dekan vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten. Han har enligt Google Scholar publicerat ett 70-tal artiklar, främst inom ”science education”. Inom detta ganska stora område är han (efter en översiktlig jämförelse av citeringar) en nationellt men inte internationellt konkurrenskraftig forskare. Hans personliga brev är akademiskt insiktsfullt och reflekterande, och han undviker att ansluta sig till olika politiska föreställningar, utan betonar kärnverksamheten.

Även om det finns en skillnad i intresse och framtoning mellan Broman och Ingerman är det ändå fråga om två interna kandidater med likartad profil och bakgrund. Vid Hörandeförsamlingens val 2023-01-11 får Ingerman 19 röster mot Brobergs 36. Tio ledamöter väljer att rösta blankt.

Man kan förstå Hörandeförsamlingens frustration över att bara ha två kandidater att välja mellan, utan insyn i hur det gått till. Mest kritiska är lärarrepresentanterna från Sahlgrenska akademin och Naturvetenskapliga fakulteten, som i en skrivelse 2022-12-22 finner det ”synnerligen anmärkningsvärt” att den kritik för bristande kollegialt inflytande som riktades mot processen vid förra rektorsvalet inte åtgärdats. I stället har ”universitetsstyrelsen valt att återigen driva en stängd urvalsprocess som upplevs som grumlig och oklar”. Lärarna anser att deras förtroende för rekryteringsprocessen därmed undergrävts. De framhåller också att varken Broberg eller Ingerman klart uppfyller kravet att vara ”en internationellt erkänd professor med gedigen erfarenhet av att bedriva, leda och utveckla högre utbildning och forskning mot högsta internationella kvalitet”.

Lärarnas bedömning att ”processen behöver tas om från början” får emellertid inget gehör i styrelsen, som enligt ovan beslutar att föreslå Broberg som ny rektor. Broberg blir därmed den tredje kvinnliga GU-rektorn i rad efter Eva Wiberg och Pam Fredman.

Ingen skugga faller över den person som gynnats av den tvivelaktiga processen. Vår allvarliga kritik riktar sig främst mot universitetsstyrelsen och dess medlemmar.

EJO/MZ

♦ Gillade du det du nyss läste? Stöd vår verksamhet! Nu också via Patreon! ♦

Tidigare ärenden