Sommarkrönika av Göran Adamson: Är all denna “diskriminering” och “kränkthet” i själva verket ett kolossalt bedrägeri?

Alla egenskaper som nyss kännetecknade de välutbildade och priviligierade – förmågan att ge och ta provokationer, ärlighet som ger förtroende, frigjord och glad sexualitet, att muntert tänka själv istället för att nervöst hålla överheten i hand, och inte minst ett brinnande intresse för politik – tycks nu höra hemma bland vanligt folk, konstaterar sociologen Göran Adamson i veckans sommarkrönika.

Fortsätt läsa

ARW avslöjar: ledamöter i etiknämnd ville stoppa statistik om invandring och brott – ”förväntade samhällsnyttan negativ”

Ett principiellt intressant fall aktualiserar risken att etiknämnder används för att utesluta politiskt oönskad forskning som ”oetisk”. En rad ledamöter i Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm reserverade sig mot beslutet att godkänna ett projekt om invandrares överrepresentation i kriminalstatistiken, med argumentet att studien troligen ”blir använd som stöd för diskriminering som strider mot de mänskliga rättigheterna”. Studien resulterade i en mycket uppmärksammad artikel i den internationella tidskriften Society.

Fortsätt läsa

ARW publicerar sexologistudenternas anmälan: ville ha ny kurs med Vänsterpartitopp som föreläsare

I en aktuell anmälan riktar flera studenter på sexologimastern i Malmö anklagelser mot lärare på kursen. Fallet är det första som ARW dokumenterat där flera anmälare tillhör en organisation som kan sägas representera ett särintresse inom utbildningsområdet. Av anmälan framgår att de dessutom har konkreta förslag på kursändringar, i linje med den egen organisationens idéprogram, och nya föreläsare, som samtliga tillhör sammanslutningar som ligger ideologiskt nära deras egen.

Fortsätt läsa

Krönika av Lotta Knutsson Bråkenhielm: därför bör vi inte tala om feminin och maskulin kultur inom akademin

I stället för att som Academic Rights Watch gör tala om feminin och maskulin kultur inom akademisk verksamhet bör vi använda begreppen samförstånds- och konkurrenskultur, där båda kulturerna behövs, vilket innebär att det både råder hög acceptans för vad man kan avhandla i ett akademiskt samtal och samtidigt en tydlig gränsdragning gentemot vad som inte kan accepteras som god forskning.

Fortsätt läsa

Ny lag om akademisk frihet: därför stöder ARW regeringens förslag – trots hänvisning till ”värdegrund”

Med anledning av diskussioner på sociala medier tar ARW här ställning till en aktuell promemoria där regeringen föreslår en ny lag om akademisk frihet. Enligt promemorian ska den akademiska friheten utövas ”utifrån den värdegrund som gäller”, vilket setts som ett försök att smuggla in politisk styrning bakvägen. Vi finner dock att det inte finns tillräckligt stöd för denna tolkning i den faktiska texten, utan att det som avses rimligen är att akademisk frihet, med rätta, är en frihet under ansvar.

Fortsätt läsa

NYHET Avskedad forskare stämmer förre LU-rektorn för förtal: backas upp av internationell människorättsorganisation? [uppdaterad 2021-04-06]

Den kvinnliga forskare som förra året avskedades för påstått forskningsfusk, trots att hon friats i Arbetsdomstolen, meddelar nu ARW att hon stämmer dåvarande LU-rektor Torbjörn von Schantz för förtal. Den internationella människorättsorganisationen Civil Rights Defenders utreder för närvarande möjligheten att hjälpa henne. Torbjörn von Schantz agerande i ärendet föranledde i veckan dessutom en erinran från Justitieombudsmannen (JO) om vikten av saklighet och opartiskhet.

Fortsätt läsa

”Kritiken mot oss baseras på felaktiga antaganden” – ARW svarar Björn Lundberg

Lundahistorikern Björn Lundberg gick i veckan till frontalangrepp mot Academic Rights Watch på sin blogg. Detta efter ett inlägg där ARW förslog en rad konkreta olika åtgärder för att komma tillrätta med identitetspolitik vid högskolorna. ARW försvarar inte akademisk frihet, utan är själva ”den akademiska frihetens fiender”, påstår Lundberg. Då ARW:s policy och strategi bygger på distinktioner och nyanser som lätt försvinner i polariserade debatter på sociala medier välkomnar vi detta tillfälle att i lugn och ro reda ut de missförstånd som Lundbergs kritik illustrerar.

Fortsätt läsa

Så bekämpar du identitetspolitiken vid din högskola – stor ARW-guide

Identitetspolitiken sköljer nu över svenska högskolor som en flodvåg med aktuella exempel vid Konstfack och universiteteten i Malmö och Uppsala. Det ställs nu krav på ”representativ” kurslitteratur och på icke-vita föreläsare. Det är inte bara så att vissa ord inte längre får användas – de får inte längre uttalas. Om detta får fortgå försvinner all lärofrihet och meritokrati, och yttrandefriheten blir ett minne blott. I detta inlägg går ARW igenom de medel som står till buds för alla som vill protestera mot den nya politiska ordningen.

Fortsätt läsa

Akademins feminisering: allt färre publikationer inom humaniora och konst vid tunga lärosäten – Uppsala värst drabbat

Aktuell statistik från UKÄ visar att det största produktivitetstappet sedan 2012 skett inom området humaniora och konst, varvid flera av de tyngsta lärosätena som Stockholm och Uppsala är värst drabbade. Samtidigt minskar antalet publicerade artiklar även i en rad fall på högskolenivå. Orsaken kan vara en omorientering mot en kultur där mjuka värden som utjämnande rättvisa och livskvalitet ersätter traditionella akademiska värden som meritokrati och prestation.

Fortsätt läsa