LU-lektors UKÄ-anmälan testar ny lag om akademisk frihet: förbjöds söka forskningsmedel

En lektor vid Lunds universitet förbjöds av sin prefekt söka externa forskningsmedel, utan angivande av bortre tidsgräns. Prefektens beslut har därefter fått stöd av såväl dekan som Lunds rektor. Trots att Sverige sedan 2021 har en lag om akademisk frihet har denna aspekt inte vägts in i behandlingen av lektorn, som nu anmäler universitetets agerande till Universitetskanslerämbetet. Fallet kan vara det första som testar den nya lagens betydelse i ett konkret fall. ARW har bistått lektorn i utarbetandet av anmälan och ställer sig bakom denna.

Fortsätt läsa

Snygghetsstudie visade politiskt inkorrekt slutsats: nu felbehandlas doktoranden av LU – ”ingrepp i den akademiska friheten”

Ekonomidoktoranden Adrian Mehics empiriska studie fann att vackra kvinnor får högre betyg vid Lunds tekniska högskola. Efter det har han fått löpa gatlopp i medierna och blivit anmäld för ”avvikelse från god forskningssed”. Nu finner ARW en rad överträdelser av regelverket i LU:s hantering av anmälningarna, varvid samtliga är till Mehics nackdel. Intrycket uppstår att det rör sig om systematiska försök att få den politiskt inkorrekta studien underkänd, vilket i så fall vore ett ingrepp i Mehics akademisk frihet.

Fortsätt läsa

Academic Rights Watch granskar: regeringen Kristersson den mest akademiska i modern tid – ”kunskapslyft för svensk politik”

Två ministrar med doktorsexamina från Lunds Universitet respektive King’s College, en med licentiatexamen. Andra med masterexamina från Cambridge och London School of Economics. Flera med civilekonom- eller juristexamen, och de flesta med yrkeserfarenhet utanför politiken. ARW konstaterar att vår uppmärksammade kritik av tidigare svenska regeringar för ”skadlig brist på akademisk kunskap i politiska toppen” inte träffar regeringen Kristersson.

Fortsätt läsa

NYHET Efter ifrågasatt professorskallelse: UKÄ riktar allvarlig kritik mot KTH – ”riskerar att undergräva förtroendet för lärosätet”

Efter en anmälan av den ifrågasatta KTH-kallelsen av linjechefen Muriel Beser Hugosson som professor kommer nu tung kritik från Universitetskanslerämbetet. Kallelsen skedde i samband med att Hugosson ansökt om uppdrag som rektor i Skövde. UKÄ går i beslutet på ARW:s linje och kritiserar lärosätet i ovanligt skarpa ordalag. KTH:s styrelse får bakläxa och tvingas redovisa konkreta åtgärder för att komma tillrätta med de allvarliga brister som ärendet lagt i dagen.

Fortsätt läsa

GU-uppsägning väcker anstöt: öppnar för omplacering av icke önskvärda professorer på lägre tjänster

En uppsägning av en professor vid Göteborgs universitet har försatt lärosätet i en riktig knipa med långtgående följder för högskolan. Fallet ligger nu hos Arbetsdomstolen. Beroende på vad domstolen kommer fram till blir professorn antingen degraderad till lektor i ett ämne i vilket hon saknar kompetens eller uppsagd utan saklig grund. Båda möjligheterna är oacceptabla och förtroendeskadande, konstaterar Academic Rights Watch i en analys av det uppmärksammade fallet.

Fortsätt läsa

Krönika av Lotta Knutsson Bråkenhielm: professorskallelser av KTH-kvinnor – ett missriktad försök att främja jämställdhet

Flera faktorer talar för att kallelseförfarandet används vid Kungliga tekniska högskolan för att få in fler kvinnor som professorer. Detta trots att kvinnor inte kan sägas vara generellt diskriminerade eller orättvist behandlade vid lärosätet, utan på vissa håll kan betraktas som överrepresenterade, särskilt vad gäller chefspositioner.

Fortsätt läsa

Alexander Bard deplattformerad från studentkonferens i Linköping: ”alla ska känna sig trygga”

Inbjudan av Alexander Bard att tala på kognitionsvetarkonferensen KVIT 2022 i Linköping visade sig vara mer problematisk än organisationskommittén hade förutsett. Efter en enkätundersökning bland studenterna beslöt kommittén att avboka Bard då denne ska ha uttryckt sig på ett sätt som strider mot programmets grundvärderingar. Genom att utesluta Bard vill man visa att programmet har ”en inkluderande miljö där alla ska känna sig trygga”.

Fortsätt läsa

Sommarkrönika av Lotta Stern: forskningsetikens juridifiering underminerar akademisk frihet – regelverk får ersätta eget ansvar

Genom att ta ifrån forskaren det egna ansvaret för etiken blir hon en sämre forskare då hon reduceras till en regelföljare. Forskningens kvalitet och den samhälleliga kunskapsutvecklingen blir därefter. Det skriver Lotta Stern, professor i sociologi och Academic Rights Watch representant vid Stockholms universitet.

Fortsätt läsa

Sommarkrönika av Göran Adamson: vetenskapen måste gå före ideologi, oavsett vad vetenskapen säger

En olyckligt stor del av det som produceras på samhällsvetenskapliga fakulteter piskar upp motsättningar, förhindrar öppet meningsutbyte, underblåser politisk polarisering, och slösar bort skattepengar – och kan i värsta fall bana väg för ett icke-demokratiskt maktövertagande. Det skriver sociologen Göran Adamson angående akademins politiseringstendenser.

Fortsätt läsa

Sommarkrönika av Åsa Hedlund: låt forskningen förbli de intellektuellas elitidrott!

Elitidrott och akademisk karriär har samma grund: konkurrens, att växa i motstånd och att dedicera stora delar av sitt liv till processen. Det är ett sätt att leva som inte bör motarbetas av ett omgivande samhälle, utan bemötas utifrån det livselixir det är. Det skriver leg sjuksköterskan Åsa Hedlund, doktorand och universitetsadjunkt vid Akademin för hälsa och arbetsliv på Högskolan i Gävle.

Fortsätt läsa

NYHET Genussekretariatet har gått under jorden: döljer medarbetarna på nätet – ”hot mot verksamheten” bakom

Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet anger inte längre vilka som är medarbetare vid avdelningen. Det går inte heller att söka på medarbetare i Göteborgs universitets sökruta. Sekretariatets föreståndare upplyser Academic Rights Watch om att det radikala steget att dölja medarbetarna beror på hot mot verksamheten, hot som han emellertid väljer att inte närmare specificera.

Fortsätt läsa