GU-uppsägning väcker anstöt: öppnar för omplacering av icke önskvärda professorer på lägre tjänster

En uppsägning av en professor vid Göteborgs universitet har försatt lärosätet i en riktig knipa med långtgående följder för högskolan. Fallet ligger nu hos Arbetsdomstolen. Beroende på vad domstolen kommer fram till blir professorn antingen degraderad till lektor i ett ämne i vilket hon saknar kompetens eller uppsagd utan saklig grund. Båda möjligheterna är oacceptabla och förtroendeskadande, konstaterar Academic Rights Watch i en analys av det uppmärksammade fallet.

Fortsätt läsa

Krönika av Lotta Knutsson Bråkenhielm: professorskallelser av KTH-kvinnor – ett missriktad försök att främja jämställdhet

Flera faktorer talar för att kallelseförfarandet används vid Kungliga tekniska högskolan för att få in fler kvinnor som professorer. Detta trots att kvinnor inte kan sägas vara generellt diskriminerade eller orättvist behandlade vid lärosätet, utan på vissa håll kan betraktas som överrepresenterade, särskilt vad gäller chefspositioner.

Fortsätt läsa

Alexander Bard deplattformerad från studentkonferens i Linköping: ”alla ska känna sig trygga”

Inbjudan av Alexander Bard att tala på kognitionsvetarkonferensen KVIT 2022 i Linköping visade sig vara mer problematisk än organisationskommittén hade förutsett. Efter en enkätundersökning bland studenterna beslöt kommittén att avboka Bard då denne ska ha uttryckt sig på ett sätt som strider mot programmets grundvärderingar. Genom att utesluta Bard vill man visa att programmet har ”en inkluderande miljö där alla ska känna sig trygga”.

Fortsätt läsa

Sommarkrönika av Lotta Stern: forskningsetikens juridifiering underminerar akademisk frihet – regelverk får ersätta eget ansvar

Genom att ta ifrån forskaren det egna ansvaret för etiken blir hon en sämre forskare då hon reduceras till en regelföljare. Forskningens kvalitet och den samhälleliga kunskapsutvecklingen blir därefter. Det skriver Lotta Stern, professor i sociologi och Academic Rights Watch representant vid Stockholms universitet.

Fortsätt läsa

Sommarkrönika av Göran Adamson: vetenskapen måste gå före ideologi, oavsett vad vetenskapen säger

En olyckligt stor del av det som produceras på samhällsvetenskapliga fakulteter piskar upp motsättningar, förhindrar öppet meningsutbyte, underblåser politisk polarisering, och slösar bort skattepengar – och kan i värsta fall bana väg för ett icke-demokratiskt maktövertagande. Det skriver sociologen Göran Adamson angående akademins politiseringstendenser.

Fortsätt läsa

Sommarkrönika av Åsa Hedlund: låt forskningen förbli de intellektuellas elitidrott!

Elitidrott och akademisk karriär har samma grund: konkurrens, att växa i motstånd och att dedicera stora delar av sitt liv till processen. Det är ett sätt att leva som inte bör motarbetas av ett omgivande samhälle, utan bemötas utifrån det livselixir det är. Det skriver leg sjuksköterskan Åsa Hedlund, doktorand och universitetsadjunkt vid Akademin för hälsa och arbetsliv på Högskolan i Gävle.

Fortsätt läsa

NYHET Genussekretariatet har gått under jorden: döljer medarbetarna på nätet – ”hot mot verksamheten” bakom

Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet anger inte längre vilka som är medarbetare vid avdelningen. Det går inte heller att söka på medarbetare i Göteborgs universitets sökruta. Sekretariatets föreståndare upplyser Academic Rights Watch om att det radikala steget att dölja medarbetarna beror på hot mot verksamheten, hot som han emellertid väljer att inte närmare specificera.

Fortsätt läsa

Sommarkrönika av Svante Nordin: svårt för forskare i politikens tjänst när opinionen bytt syn på Ryssland – kan behöva ändra historieskrivningen

En ny bild av Ryssland har framträtt i media och forskning under de senaste åren. Det som var förbjudet och inkorrekt har blivit korrekt och snarast påbjudet. Och vice versa. Det hela är ett intressant exempel för hur forskning följer de politiska konjunkturerna, skriver professor emeritus Svante Nordin exklusivt för Academic Rights Watch.

Fortsätt läsa

Sommarkrönika av Marianne Stidsen: Danmark på väg bli en matriarkatets diktatur

Från att ha varit ett föregångsland när det gäller motståndet mot den nya totalitära tidsandan har Danmark på kort tid blivit ett pionjärland för motsatsen: en sluten totalitär stat, där alla delar av samhället är ideologiskt samordnade för att gå upp i en vänsterradikal syntes, och med sikte på förföljelse av alla som avviker en millimeter från ”den rätta linjen”. Det skriver docenten och författaren Marianne Stidsen i denna krönika , som Academic Rights Watch fått exklusiv rätt att först publicera.

Fortsätt läsa

Midsommarkrönika av Inger Enkvist: “the coddling of the Swedish mind” – om infantiliserande studenträttigheter

Lunds universitets lista över studenternas rättigheter och skyldigheter nämner inte rätten till intellektuell utveckling, kunskaper och färdigheter och tonar ner studenternas eget ansvar. I stället framhålls olika former av stöd och hjälp som håller kvar dem i ett barnsligt beteende. Det skriver professor emerita Inger Enkvist exklusivt för ARW.

Fortsätt läsa

NYHET: Juristutredning dömer ut internkallelsen av KTH-skolchef som professor – omfattande brott mot regelverket

I en av KTH:s styrelse beställd utredning som kom i dagarna dömer juridikprofessorn Mia Rönnmar ut den ifrågasatta kallelsen av den egna skolchefen Muriel Beser Hugosson som professor. Rönnmar konstaterar bl.a. att kallelser av redan anställda är olämpliga samt att underlåtelsen att inhämta sakkunnigbedömning stred mot högskoleförordningen. Då utredningen ska biläggas styrelsens svar till UKÄ är kritik att vänta även från den senare. ARW räknar med att Högskolan i Skövde nu avbryter den planerade rekryteringen av Hugosson som ny rektor.

Fortsätt läsa