Uppsala står emot trycket: DNA-pionjär felaktigt utpekad som ”rasist” fortsatt hedersdoktor

Uppsala universitet meddelar nu Academic Rights Watch att man inte kommer att frånta nobelpristagaren James Watson hans hedersdoktorstitel. Frågan restes i Upsala Nya Tidning efter det att Watson i en TV-intervju upprepat tidigare påståenden om samband mellan ras och intelligens, vilket gjorde att hans amerikanska laboratorium drog tillbaka hans hederstitlar och avbröt kontakten. ARW anser att Watsons uttalanden i sitt sammanhang inte kan anses vara rasistiska och att Uppsala universitet hanterat situationen med bibehållen integritet och trovärdighet.

Fortsätt läsa

Sökande till SU-lektorat fick ”korrigera” sakkunnigutlåtande: blev förstaplacerad

Vid en tillsättning av ett lektorat i portugisiska vid Stockholms universitet tilläts en sökande påverka sakkunnigutlåtandena, vilket dessutom skedde bakom ryggen på övriga sökande. Det ledde till att personen blev förstaplacerad och sedan fick tjänsten. Han kvarstår i skrivande stund på sin tjänst trots att anställningsbeslutet undanröjts av Överklagandenämnden. Som ARW kan avslöja fanns det andra omständigheter som kastar ytterligare tvivel på universitetets förmåga att anställa på ett sätt som uppfyller akademiska och rättsliga krav.

Fortsätt läsa

Hot nr 2 mot akademisk frihet: svagt juridiskt skydd när forskares och lärares rättigheter kränks

Den som råkar illa ut inom högskolan upptäcker ofta till sin stora förvåning att det i ett demokratiskt land som Sverige saknas effektivt rättsligt skydd för akademiska och demokratiska rättigheter. Dels saknas det lagar och regler, dels finns det stora brister vad gäller möjligheten att få rätt gentemot arbetsgivaren. Om det bristande rättsliga skyddet och dess konsekvenser handlar veckans Youtube-klipp om hoten mot den akademiska friheten.

Fortsätt läsa

Normkritisk Konstfack-sakkunnig exkluderar manliga sökande: hade ritat ”machokonst”

Academic Rights Watch förundras över ett aktuellt sakkunnigutlåtande från Konstfack där manliga sökande till en professur i Visuell kommunikation marginaliseras som grupp därför att deras konst anses vara för maskulin. Vi varnar för att Konstfacks krav på normkritik och normkreativitet hos innehavaren av professuren förstås på ett sätt som i praktiken diskriminerar män.

Fortsätt läsa

Hot nr 3 mot akademisk frihet: New Public Management och målstyrning urholkar kollegial kvalitetskontroll

New Public Management innebär att högskolorna styrs som om de vore privata företag. Istället för kollegial kvalitetskontroll ska kvaliteten säkras genom så kallad målstyrning. I veckans Youtube-klipp om hoten mot den akademiska friheten förklarar Academic Rights Watch ordförande professor Erik J Olsson varför detta leder till låg kvalitet inom forskning och utbildning.

Fortsätt läsa

Efter doktorandens kamp för rättvisa: Uppsala antar Vancouver-reglerna för medförfattarskap

Uppsala universitet har nyligen antagit de s.k. Vancouver-reglerna som bl.a. innebär att man måste ha gjort ett konkret bidrag för att kunna hävda medförfattarskap. Men intrycket att initiativet kom från universitetets ledning bedrar. Som ARW kan avslöja antogs policyn efter att en doktorand, trots fakultetens och administrationens kompakta motstånd, anmälde sin prefekt för att denne tagit åt sig äran för en del av hennes arbeten. I den utredning som följde fick doktoranden i huvudsak rätt men det konstaterades samtidigt att universitetet saknade en policy på området samt att en sådan därför borde införas.

Fortsätt läsa

Hot nr 4 mot akademisk frihet: politiskt skolade politiker saknar förståelse för forskningens villkor

Den nya regeringen Löfven är inte mer förtrogen med vetenskapligt kunskapsinhämtande än vilken annan sammanslutning som helst. Det leder till en brist på förståelse för forskningens villkor. Effekten är årtionden av akademiskfientliga reformer. Det konstaterar Academic Rights Watch i veckans Youtube-klipp i serien om hoten mot den akademiska friheten i Sverige.

Fortsätt läsa

Rasismforskare i Uppsala slår tillbaka mot kritiker: hotar polisanmäla Hübinette för “förtal”

Att i sociala medier kritisera en akademisk tillsättning kan straffa sig. Det har Tobias Hübinette fått erfara sedan han på sociala medier haft synpunkter på hur det gick till när en tjänst i rasismforskning tillsattes vid CemFor i Uppsala. Forskaren som fick tjänsten hotar nämligen genom advokat att stämma Hübinette för ”förtal” om denne inte gör långtgående eftergifter. Bl.a. måste han betala ersättning till forskaren. ARW oroas över att akademiska systemkritiker i framtiden inte vågar framföra sina synpunkter, även om de är välgrundade, av rädsla för att, under hot om rättsprocesser, pressas på pengar.

Fortsätt läsa

Kraftig ökning av ARW-läsare 2018: inlägg spreds av Jordan B Peterson

2018 var året då Academic Rights Watch uppmärksammades internationellt av 50 000 läsare i främst engelskspråkiga länder. Huvudorsaken var att den kanadensiske psykologiprofessorn, Jordan B Peterson, spred flera ARW-inlägg samt även Youtube-klipp via Facebook och Twitter. Samtidigt ökade antalet läsare kraftigt också inom Sverige. Det sammanlagda antalet unika läsare gick från 41 000 år 2017 till 135 000 år 2018, då antalet sidvisningar uppgick till en kvarts miljon.

Fortsätt läsa

Könsdiskriminerad man vann i Överklagandenämnden: blev andra klassens SLU-professor

Att få rätt i Överklagandenämnden för högskolan kan betyda att den felaktigt anställda professorn ändå kvarstår på tjänsten och dessutom får en ledande ställning. Det visar ett aktuellt fall där ÖNH undanröjde beslutet att anställa en kvinna och gav professuren i Integrerat växtskydd till den manlige klagande. Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp lät den uppenbart inkvoterade kvinnan kvarstå och dessutom få ämnesansvaret, medan den enligt sakkunniga mer meriterade mannen fick en ny professur, vars finansiering emellertid riskerar löpa ut inom en snar framtid.

Fortsätt läsa

Hot nr 5 mot akademisk frihet: radikal relativism undergräver yttrandefriheten

Den radikala relativisten menar att det inte finns något sådant som sanning eller att sanningen är relativ och därför mindre viktig. I veckans Youtube-klipp i serien om hot mot den akademiska friheten berättar ARW:s Erik J Olsson om hur relativismen underminerar yttrandefriheten vid våra lärosäten och leder till att interna kritiker betraktas som ”psykosociala arbetsmiljöproblem”.

Fortsätt läsa

Efter Hesslow-affären: Medicinska fakulteten kräver ”korrekt” genusterminologi på läkarutbildningen

För att undvika att någon student känner sig diskriminerad inför Medicinska fakulteten vid Lunds universitet nu en lång rad genuskontroller av undervisningen. Bl.a. måste lärare på läkarutbildningen använda en fastslagen, ”korrekt” genusterminologi. Detta efter att en student ifrågasatt huruvida professor Germund Hesslows kurs om biologiska könsskillnader uppfyller universitetets diskriminerings- och likabehandlingsplaner.

Fortsätt läsa

Hot nr 7 mot den akademiska friheten: lobbyister och särintressen motverkar fri forskning

Som det sjunde i raden av hot mot den akademiska friheten tar vi upp de starka och politiskt inflytelserika lobbyister som verkar inom den svenska högskolevärlden och vars särintressen ofta går stick i stäv med samhällets intresse av en fri forskning. Som vi avslöjar i YouTube-klippet är flera särintressen dolda bakom en oskyldig fasad av allmännytta.

Fortsätt läsa

Professor avinviterad från pedagogikkonferens: forskning om intelligensskillnader ”i konflikt med etisk standard”

Att utifrån empiriskt material dra slutsatser om skillnader i intelligens mellan individer och grupper är inte möjligt i dagens pedagogiska forskning. Därom vittnar den aktuella behandlingen av den amerikanska professorn Linda Gottfredson, som först blev inbjuden att hålla plenarföreläsning vid en pedagogikkonferens i Göteborg men senare ”avinviterades” innan konferensen ägde rum i oktober i år. Detta efter protester från andra forskare, som menar att Gottfredsons icke-egalitära slutsatser strider mot organisatörens etiska standard.

Fortsätt läsa