ARW och Högskolan Väst i Almedalen: ”Får man säga vad man vill inom akademin?”

Hur står det till med yttrandefriheten inom akademin och vad får man egentligen säga? Det är temat för en paneldebatt som Högskolan Väst arrangerar under Almedalsveckan. I paneldebatten, som äger rum den 3 juli, deltar ARW:s ordförande Erik J Olsson och Högskolan Västs rektor Martin Hellström, med flera. Moderator är Ulf Dalnäs, känd från Högskoleläckan. Evenemanget livesänds på Facebook.

Fortsätt läsa

UNESCO berömmer Academic Rights Watch: ”utmärkt webbsida”

UNESCO i Paris vill nu etablera kontakt med Academic Rights Watch och informera sig om verksamheten. Det framgår av ett mejl från svenske Magnus Magnusson på UNESCO till ARW:s ordförande. Magnusson är där föreståndare för en avdelning inom Sektionen för samhällsvetenskap och humaniora. Han passar i mejlet på att tipsa om en ny UNESCO-rekommendation som syftar till att klargöra vetenskapens och forskares status och som han föreslår kan inkluderas bland de dokument som utgör värdegrunden på ARW:s ”i övrigt utmärkta webbsida”.

Fortsätt läsa

Konstfack tar internrekrytering till ny nivå: kallade egen lärare till professor

I och med att man börjat kalla egna lärare till professorer har Konstfack tagit internrekryteringen till en ny nivå. Det framgår av en färsk undersökning gjord av Universitetskanslerämbetet, som hittar inte mindre än 10 olika typer av problem med anställningsregler vid Konstfack, brister ”som bör föranleda åtgärder av lärosätet”. Undersökningen får stöd av ARW:s tidigare rapportering om rättsosäkerhet på Konstfack. Även Kungliga Konsthögskolan får kritik av ämbetet för missbruk av kallelsemöjligheten.

Fortsätt läsa

Dyrköpt framgång för rasismforskare i Uppsala: tvingas betala 40 000 kr för avpublicerad kritik

Att ta till rättsliga medel för att tysta ner en kritiker kan bli dyrare än man tror. Det visar fallet med Tobias Hübinette som efter att han i sociala medier kritiserat en tillsättning av en tjänst vid CemFor i Uppsala pressades att avpublicera inläggen – med hot om rättsprocesser om han vägrade. Enligt ARW:s källa har parterna i dagarna nått en uppgörelse som innebär att Hübinette visserligen avpublicerar inlägg men där motparten samtidigt får bära den större delen av advokatkostnaderna.

Fortsätt läsa

Genusforskare i Karlstad klagade på ersättning: tvingades arbeta efter stämpelur

Att klaga på ledningsbeslut är inte riskfritt vid Karlstads universitet. När genusforskaren Ramona Ivener gjorde det blev hon belagt med reglerad arbetstid enligt stämpelursprincipen – med hennes motpart i konflikten som övervakare. Situationen ledde till slut att hon köptes ut från Karlstads universitet, trots en mångårig uppskattad lärargärning på lärosätet. Ärendet illustrerar mycket av det vi sett i tidigare ärenden, där bl.a. partiska interna utredningar av kränkande särbehandling blir en del av själva kränkningen.

Fortsätt läsa

ARW svarar kritiker: konsekvensneutralt försvar av akademisk frihet ingen ”högeragenda”

Academic Rights Watch har inte undgått att notera att det på senare tid förekommit kommentarer på sociala media med påståenden om att ARW skulle vara ”höger” eller ”konservativt”, vilket skulle strida mot vår målsättning att vara partipolitiskt neutrala. Därför publicerar vi här ett särskilt inlägg med ett klargörande av ARW:s syfte och strategi.

Fortsätt läsa

Hot nr 1: Sveriges hyperfeminina kultur största hotet mot den akademiska friheten

Enligt tongivande sociologisk forskning är Sverige troligen det mest feminina landet i världen. Tidigare har högskolan varit huvudsakligen mansdominerad men nu ser vi en omfattande feminisering av kulturen på lärosätena. I veckans Youtube-klipp förklarar ARW:s Erik J Olsson varför denna utveckling är det största hotet mot den akademiska friheten.

Fortsätt läsa

Uppsala står emot trycket: DNA-pionjär felaktigt utpekad som ”rasist” fortsatt hedersdoktor

Uppsala universitet meddelar nu Academic Rights Watch att man inte kommer att frånta nobelpristagaren James Watson hans hedersdoktorstitel. Frågan restes i Upsala Nya Tidning efter det att Watson i en TV-intervju upprepat tidigare påståenden om samband mellan ras och intelligens, vilket gjorde att hans amerikanska laboratorium drog tillbaka hans hederstitlar och avbröt kontakten. ARW anser att Watsons uttalanden i sitt sammanhang inte kan anses vara rasistiska och att Uppsala universitet hanterat situationen med bibehållen integritet och trovärdighet.

Fortsätt läsa

Sökande till SU-lektorat fick ”korrigera” sakkunnigutlåtande: blev förstaplacerad

Vid en tillsättning av ett lektorat i portugisiska vid Stockholms universitet tilläts en sökande påverka sakkunnigutlåtandena, vilket dessutom skedde bakom ryggen på övriga sökande. Det ledde till att personen blev förstaplacerad och sedan fick tjänsten. Han kvarstår i skrivande stund på sin tjänst trots att anställningsbeslutet undanröjts av Överklagandenämnden. Som ARW kan avslöja fanns det andra omständigheter som kastar ytterligare tvivel på universitetets förmåga att anställa på ett sätt som uppfyller akademiska och rättsliga krav.

Fortsätt läsa

Hot nr 2 mot akademisk frihet: svagt juridiskt skydd när forskares och lärares rättigheter kränks

Den som råkar illa ut inom högskolan upptäcker ofta till sin stora förvåning att det i ett demokratiskt land som Sverige saknas effektivt rättsligt skydd för akademiska och demokratiska rättigheter. Dels saknas det lagar och regler, dels finns det stora brister vad gäller möjligheten att få rätt gentemot arbetsgivaren. Om det bristande rättsliga skyddet och dess konsekvenser handlar veckans Youtube-klipp om hoten mot den akademiska friheten.

Fortsätt läsa

Normkritisk Konstfack-sakkunnig exkluderar manliga sökande: hade ritat ”machokonst”

Academic Rights Watch förundras över ett aktuellt sakkunnigutlåtande från Konstfack där manliga sökande till en professur i Visuell kommunikation marginaliseras som grupp därför att deras konst anses vara för maskulin. Vi varnar för att Konstfacks krav på normkritik och normkreativitet hos innehavaren av professuren förstås på ett sätt som i praktiken diskriminerar män.

Fortsätt läsa

Hot nr 3 mot akademisk frihet: New Public Management och målstyrning urholkar kollegial kvalitetskontroll

New Public Management innebär att högskolorna styrs som om de vore privata företag. Istället för kollegial kvalitetskontroll ska kvaliteten säkras genom så kallad målstyrning. I veckans Youtube-klipp om hoten mot den akademiska friheten förklarar Academic Rights Watch ordförande professor Erik J Olsson varför detta leder till låg kvalitet inom forskning och utbildning.

Fortsätt läsa

Efter doktorandens kamp för rättvisa: Uppsala antar Vancouver-reglerna för medförfattarskap

Uppsala universitet har nyligen antagit de s.k. Vancouver-reglerna som bl.a. innebär att man måste ha gjort ett konkret bidrag för att kunna hävda medförfattarskap. Men intrycket att initiativet kom från universitetets ledning bedrar. Som ARW kan avslöja antogs policyn efter att en doktorand, trots fakultetens och administrationens kompakta motstånd, anmälde sin prefekt för att denne tagit åt sig äran för en del av hennes arbeten. I den utredning som följde fick doktoranden i huvudsak rätt men det konstaterades samtidigt att universitetet saknade en policy på området samt att en sådan därför borde införas.

Fortsätt läsa

Hot nr 4 mot akademisk frihet: politiskt skolade politiker saknar förståelse för forskningens villkor

Den nya regeringen Löfven är inte mer förtrogen med vetenskapligt kunskapsinhämtande än vilken annan sammanslutning som helst. Det leder till en brist på förståelse för forskningens villkor. Effekten är årtionden av akademiskfientliga reformer. Det konstaterar Academic Rights Watch i veckans Youtube-klipp i serien om hoten mot den akademiska friheten i Sverige.

Fortsätt läsa

Rasismforskare i Uppsala slår tillbaka mot kritiker: hotar polisanmäla Hübinette för “förtal”

Att i sociala medier kritisera en akademisk tillsättning kan straffa sig. Det har Tobias Hübinette fått erfara sedan han på sociala medier haft synpunkter på hur det gick till när en tjänst i rasismforskning tillsattes vid CemFor i Uppsala. Forskaren som fick tjänsten hotar nämligen genom advokat att stämma Hübinette för ”förtal” om denne inte gör långtgående eftergifter. Bl.a. måste han betala ersättning till forskaren. ARW oroas över att akademiska systemkritiker i framtiden inte vågar framföra sina synpunkter, även om de är välgrundade, av rädsla för att, under hot om rättsprocesser, pressas på pengar.

Fortsätt läsa