Sommarkrönika av Klaus Solberg Söilen: vem har skrivit denna artikel?

Är akademisk frihet rätten att publicera vad och hur jag vill med hjälp av AI? Frågan lär komma upp igen under de kommande åren, skriver Klaus Solberg Söilen, professor i företagsekonomi vid Högskolan i Halmstad.

Betyder det något vem som har skrivit den, om det är jag eller en maskin? Ja, antagligen, speciellt om det är jag som står som författare. OK, hur mycket ska jag ha skrivit för att den kan räknas som min artikel? Det mesta?

Fortsätt läsa

Sommarkrönika av Inger Enkvist: svenskt självskadebeteende när finansieringssystemet motverkar hög kvalitet i utbildningen

Svenska universitet bör erbjuda ungdomar möjligheten att förvärva den specialiserade och djupa kunskap som landet behöver, men finansieringssystemet leder åt motsatt håll, skriver Inger Enkvist, professor emerita i spanska vid Lunds universitet, i en krönika exklusivt för Academic Rights Watch.

Fortsätt läsa

Krönika av Lotta Knutsson Bråkenhielm: därför vet vi inte att kvinnor diskrimineras i akademin – evidensen saknas enligt ny metastudie

Skillnader mellan kvinnors och mäns karriärutveckling inom den akademiska världen finns förvisso, men man måste söka andra förklaringar än att skylla på sexism och diskriminering. Så snart vi inser det kan resurser läggas på att försöka komma tillrätta med de problem som faktiskt finns, skriver Academic Rights Watch jämställdhetskrönikör.

Fortsätt läsa

Academic Rights Watch analyserar: fel fokus i debatten om regeringens tillsättning av nya högskolestyrelser – ”kritiken politiskt motiverad”

Academic Rights Watch analyserar i detta inlägg utbildningsdepartementets hårt kritiserade beslut att tillsätta nya högskolestyrelser med bland annat kortare mandatperioder än de brukliga. Kritikerna menar att högskolornas autonomi nu är hotad. Vi konstaterar dock att beslutet inte alls påverkar rankningen av svenska högskolors oberoende i ett europeiskt perspektiv och att fokus i stället borde ligga på högskolornas redan låga rankning.

Fortsätt läsa

Toppforskaren i psykologi blev för krävande för Uppsaladoktoranderna: hemförlovades för ”arbetsmiljöproblem” efter anonyma vittnesuppgifter

När toppforskaren Emily Holmes kallades till en professur vid Psykologiska institutionen i Uppsala hade hon inte räknat med att hon skulle komma att utredas för arbetsmiljöproblem och under utredningen isoleras från sin arbetsplats. Ärendet reser på ett forskningspolitiskt plan frågan om det av kulturella skäl längre är möjligt att leda forskargrupper av absolut världsklass vid svenska högskolor utan att bli utsatt för olika administrativa åtgärder.

Fortsätt läsa

Chatbott skrev likabehandlingsplan för Lunds universitet: besparingar inom ledning och administration möjliga med generativ AI

En betydande del av personalen vid våra lärosäten befattar sig med produktion, uppdatering och uppföljning av olika policydokument. Den fråga ARW ställde sig är om man inte skulle kunna låta generativa AI-system ta över dessa uppgifter och därmed minska administrationen samt låta det stora antal lärare som sitter i policynämnderna återgå till kärnverksamheten. För att testa idén lät vi chatbotten ChatGPT formulera en likabehandlingsplan för Lunds universitet.

Fortsätt läsa

Huvudskyddsombud JO-anmäler Högskolan i Halmstad: uteslöts som nominerad till styrelsen efter påtryckning från högskoledirektör

Får en högskoledirektör påverka en valberedning att utesluta en nominerad lärare enbart därför att denne innehar ett fackligt uppdrag? Enligt det interna regelverket i Halmstad finns det ingen sådan möjlighet. Ändå var det precis detta som hände huvudskyddsombudet Navid Ghannad. Högskoledirektören menar att hon bara upplyst om innebörden i högskolelagen. Frågan ligger nu hos Justitieombudsmannen för bedömning.

Fortsätt läsa

Efter kritiken mot forskaren som berättade om missförhållanden i Kalla fakta: ARW JO-anmäler Uppsala universitet för brott mot repressalieförbudet

Ulrika Persson-Fischier gick ut i TV4:s program Kalla fakta och berättade om hur hon av en professor vid Uppsala universitet blivit felaktigt beskylld för forskningsfusk. Det gillade inte prefekten, som i ett mejl till institutionen kommenterade programmet och tog ställning för professorn. Uppsalas rektor uttalade sig också i anslutning till programmet, vilket skedde på ett sätt som kan förstås som kritik mot Persson-Fischier för att hon lämnat uppgifter till Kalla fakta. Academic Rights Watch anmäler nu universitetet till Justitieombudsmannen för brott mot grundlagens repressalieförbud. 

Fortsätt läsa

Chilenska akademiker tar hjälp av Academic Rights Watch: ny organisation ska bevaka akademisk frihet i Latinamerika

Efter att ha kontaktats av chilenska akademiker har Academic Rights Watch inlett ett samarbete för att främja den akademiska friheten i landet. Samarbetet syftar till att påverka det pågående arbetet med en ny chilensk konstitution i positiv akademisk riktning. Planen är att det också ska leda till bildandet av en ny organisation som ska bevaka den akademiska friheten i Chile och andra länder i regionen.

Fortsätt läsa

Krönika av Lotta Knutsson Bråkenhielm: blev rektor efter regelvidrig professorskallelse – nu gör hon Skövde till genushögskola

Muriel Beser Hugosson blev rektor vid Högskolan i Skövde kort efter att ha regelvidrigt kallats som KTH-professor av rektor och överordnad chef Sigbritt Karlsson, huvudsakligen på s.k. mångfaldsmeriter. Nu inför Skövde under Hugossons ledning ”en normmedveten utbildning och en könsneutral studiemiljö med mindre könsbundna studieval” där det även ingår ”stöd i genusfrågor och normkritiskt tänkande”.

Fortsätt läsa

LU försvarar ansökningsförbud för individuell forskare: spelar ner ny lag om akademisk frihet i yttrande till UKÄ – ”innebär ingen förändring”

En lektor vid Lunds universitet förbjöds söka externa medel av sin prefekt. Trots att Sverige sedan 2021 har en lag om akademisk frihet har detta inte vägts in i behandlingen av lektorn. I sitt yttrande till UKÄ i detta principiellt viktiga ärende menar LU:s ledning att den nya lagen inte påverkar dess möjligheter att bestämma över individuella forskare. Detta trots att lagen enligt regeringens proposition ”fokuserar främst på den akademiska friheten mellan individ och lärosäte”.

Fortsätt läsa

Doktoranden bakom snygghetsstudien JO-anmäler LU: anklagar ordförande i etiknämnd för jäv

I en aktuell JO-anmälan av Lunds universitet anklagar doktoranden bakom den s.k. snygghetsstudien den interna etiknämnden för massiva regelbrott vid hanteringen av två anmälningar för avvikelse från god forskningssed. Samtliga regelbrott är till doktorandens nackdel och har uppenbarligen syftat till att få studien fälld. En förklaring som framkastas är att ordföranden i nämnden varit jävig. Men ARW uppmärksammar här även andra omständigheter som rubbat förtroendet för etiknämndens arbete.

Fortsätt läsa

Tystade och avskedade kvinnliga forskare: nu får tidigare lundarektorn kungens medalj – ”förtjänstfulla insatser inom svenskt universitetsväsende”

Under Torbjörn von Schantz ledning fick Lunds universitet JO-kritik för att ha inskränkt en kvinnlig professors yttrandefrihet. Professorn fick ingen hjälp när hon vände sig till von Schantz utan blev återförvisad till de kränkande cheferna. Von Schantz såg därefter till att en ung kvinnlig forskare avskedades för påstådd oredlighet och sedan, trots domstolsbeslut, inte fick tillbaka tjänsten. Han fortsatte att anklaga henne för oredlighet i medierna, men undgick en förtalsdom. I dagarna belönades Torbjörn von Schantz med konungens medalj för sina insatser inom universitetsväsendet.

Fortsätt läsa

Systematiska brister i kollegialitet när GU valde ny rektor: Unesco-standard överträddes

Academic Rights Watch riktar i detta inlägg allvarlig kritik mot styrelsen vid Göteborgs universitet i samband med valet av ny rektor 2023, där hörandeförsamlingen till slut fick välja mellan endast två kandidater, båda interna och med likartad profil och bakgrund. Förutom bristande kollegialitet på två centrala punkter, finner vi att processen saknade transparens samt att den starkt kvinnodominerade rekryteringsgruppen inte uppfyllde de krav på jämställdhet som annars brukar framhållas.

Fortsätt läsa

Krönika av Erik J Olsson: därför vill vi inte veta vad cancelkulturen beror på

Med anledning av regeringens aktuella beslut att uppdra åt Universitetskanslerämbetet (UKÄ) att utreda cancelkulturen vid svenska högskolor publicerar vi här det inledningsanförande som ARW:s Erik J Olsson nyligen höll på temat vid paneldebatten Battle of Ideas. Olsson menar, liksom den amerikanska beteendevetaren Cory Clark, att cancelkulturens utbredning förklaras av psykologiska könsskillnader i kombination med förändringar i högskolornas demografi. Anförandet hölls på engelska och publiceras här i svensk bearbetning.

Fortsätt läsa