ARW-granskning 2023 avslöjade handel med internationella studenter och bristande lärofrihet i Halmstad

I ett uppmärksammat inlägg 2023 dokumenterade Academic Rights Watch hur Högskolan i Halmstad betalar rekryteringsagenter i Pakistan för att få fler studieavgiftsskyldiga studenter. När en professor gav halva den internationella klassen underkänt plockades han bort från undervisningen och utsattes för en rad utredningar i uppenbart syfte att få bort honom för gott.

Många små högskolor får in stora pengar från betalande internationella studenter. Ett exempel är Högskolan i Halmstad som 2022 hade 270 avgiftsskyldiga helårsstudenter, som tillsammans genererade 38,6 mkr i intäkter. För att få dessa studenter betalar högskolan särskilda rekryteringsagenter i Pakistan och andra asiatiska länder. Man kan undra om detta är något som statliga svenska högskolor bör ägna sig åt.

Det blir värre: som Academic Rights Watch kunde berätta kommer många egentligen många för att jobba och bor inte ens i närheten av studieorten. Därutöver har många dåliga bakgrundskunskaper och svårt med engelskan.

Problemet för den akademiska friheten uppstår när ”studenterna” ska examineras, vilket en samvetsgrann professor fick lära sig den hårda vägen.

När Klaus Solberg Söilen underkände halva klassen plockades han efter studentklagomål skyndsamt bort från undervisningen. Han utsattes sedan för en lång rad utredningar av en nitisk akademichef, som verkar ha gjort det till sin livsuppgift att få bort Söilen för gott. ARW:s granskning av fallet följdes upp i tre grävande artiklar i Hallands-Posten.

Utöver detta ärende engagerade sig Academic Rights Watch i en rad andra fall. Toppforskaren Emily Holmes hade nog inte räknat med att bli hemförlovad för ”arbetsmiljöproblem” efter anonyma vittnesuppgifter när hon rekryterades till Uppsala. Som vi kunde rapportera fick Holmes nyligen rätt mot Psykologtidningen som inför en stor läsekrets på lösa boliner utmålade henne som mobbare. Tyvärr är det inte första gången som medier bedriver ärekränkning mot svenska professorer baserat på ren ryktesspridning.

Vi skrev även om huvudskyddsombudet Navid Ghannad, som liksom Söilen verkar i Halmstad. Ghannad uteslöts på grund av sitt fackliga uppdrag som nominerad till högskolans styrelse efter påtryckning från högskoledirektören, vilket skedde i strid med regelverket. Vidare JO-anmälde vi Uppsala universitet för brott mot grundlagens repressalieförbud. Företrädare för universitetet hade yttrat sig på ett sätt som kan uppfattas som kritik för att en medarbetare, Ulrika Persson-Fischier, gått ut i Kalla fakta och berättat om missförhållanden vid lärosätet.

Vi skrev också om ett intressant fall med en lektor i Lund som förbjöds söka forskningsmedel för att anställa fler doktorander, detta med hänvisning till vittnesuppgifter från två tidigare doktorander. Uppgifterna utreddes aldrig, och lektorn menade att de klagande doktoranderna inte klarat av forskningsuppgifterna. Från 2021 gäller en lag med följande innebörd: ”I högskolornas verksamhet ska som allmän princip gälla att den akademiska friheten ska främjas och värnas”. I inlägget ställde vi frågan hur universitetet genom ansökningsförbudet främjat och värnat lektorns akademiska frihet. Efter negativt besked från Universitetskanslerämbetet är det i dagsläget oklart om den nya lagen blir mer än en papperstiger.

Slutligen har Academic Rights Watch undrat varför Universitetskanslerämbetets publikationsstatistik inte är könsuppdelad, trots att förordning kräver att all offentlig statistisk ska vara det. Annars brukar det ju vara väldigt noga med kön. Om man ska vara lite elak fick vi nyligen ett svar på denna fråga i en forskningsrapport från SNS. Det visar sig nämligen, som vi förmodat, att kvinnor statistiskt sett, i absoluta tal och genomsnittligt, publicerar mycket mindre än män.

Medlemmar av ARW intervjuades om akademisk frihet i en rad olika medier. Vi skrev även en debattartikel i Göteborgs-Posten med anledning av debatten om högskolestyrelsers mandatperioder. 

Academic Rights Watch särskilda jämställdhetskrönikör, Lotta Knutsson Bråkenhielm, skrev flera skarpa analyser för vår webbplats. Lottas texter ådagalägger bland annat de svåra dilemman som ofta döljer sig bakom högskolornas jämställdhetsarbete. Stort tack för ditt arbete, Lotta!

En rad intellektuella skrev (liksom Lotta) sommarkrönikor för vår webbplats: Göran Adamson, Mats Alvesson, Per Bauhn, Inger Enkvist, Svante Nordin, Ulrika Persson-Fischier, Lotta Stern, Marianne Stidsen, Kristina Sundquist, Klaus Solberg Söilen och Beatriz Villarroel. Ett stort tack även till er!

ARW har som vanligt fått in ett stort antal tips under året, fler än vi hinner bearbeta på grund av resursbrist. Vi är tacksamma för alla som bevakar våra frågor ute på lärosätena och som förser oss med insider information.

Vid Google-sökning på ”akademisk frihet” kommer vår sajt alltid på första sidan och normalt bland de fem högsta träffarna. Allt fler ledare och krönikor skrivs till den akademiska frihetens försvar, i linje med vår uppfattning och verksamhet. 

Den nye utbildningsministern Mats Persson (L) ligger i frågor om akademisk frihet oftast (men inte alltid) nära ARW:s uppfattning, vilket är en stor skillnad i jämförelse med tidigare utbildningsministrar. ARW har sedan starten 2012 varnat för en utveckling där yttrandefriheten i allt högre grad problematiseras vid våra lärosäten. En utredning om cancelkulturen vid högskolorna görs nu av Universitetskanslerämbetet på utbildningsministerns uppdrag.

Adrian Mehic fick Academic Rights Watch pris för akademisk frihet

ARW utdelade stiftelsens pris för akademisk frihet. Pristagaren, som för närvarande belönas med 10 000 kr, ska vara en person som särskilt utmärkt sig genom att främja den akademiska friheten i Sverige. Priset ska normalt delas ut till någon som därvid tagit någon form av personlig risk och visat modet att stå upp för en grundläggande princip, snarare än etablerade personer som redan har säkra positioner, makt och inflytande.

Detta år gick priset till forskaren Adrian Mehic för insatser han gjorde under sin tid som doktorand i Lund. Ur vårt inlägg: 

Adrian Mehic skrev som del av sin avhandling i nationalekonomi en artikel som indikerar att vackra kvinnor fått högre betyg vid Lunds tekniska högskola. Det skulle han inte ha gjort. Bland annat anmäldes studien av en medarbetare vid LTH med intresse i saken för ’avvikelse från god forskningssed’. För sitt mod att i medierna och en JO-anmälan uppmärksamma allmänheten på universitetets tvivelaktiga agerande får Mehic nu Academic Rights Watch pris för akademisk frihet.

Vad är ARW?

Vår profil kan sammanfattas i att vi är unika, offensiva, oberoende och konsekvensneutrala. Vi är i grunden det enda organet som bevakar den akademiska friheten i Sverige genom att ta upp konkreta fall och fullständigt dokumentera dessa. Vi publicerar namn på de agerande cheferna samt markerar, i de fall det är berättigat, namnen med s.k. taggning för maximal synlighet på nätet (”virtuellt ämbetsansvar” i avsaknad av legalt ämbetsansvar). Vi är oberoende av olika politiska och andra särintressen och representerar allmänintresset utgående från internationella överenskommelser, främst UNESCO:s rekommendationer för högre utbildning (1997). Vi är konsekvensneutrala och viker inte från våra principer även om det vi gör är obekvämt och upprör vissa. Vårt mål är en fri akademi där vi inte längre behövs.

Våra huvudsakliga aktiviteter är: inlägg på webbplatsen www.academicrightswatch.se, publicering av krönikor av framträdande svenska och nordiska intellektuella, debattartiklar i dagspressen, intervjuer i dagspressen/radio/andra sammanhang, föreläsningar och intervjuer på Youtube, externa föredrag/deltagande i paneldebatter och liknande, anmälningar till högskolor eller rättsvårdande myndigheter samt rådgivning/meningsutbyte med lärare, studenter och andra som hör av sig.

Insamlingsstiftelsen Academic Rights Watch styrelse bestod under 2023 av professor Erik J. Olsson (ordförande), docent och universitetslektor Magnus Zetterholm (kassör), professor Guy Madison, docent och universitetslektor Jens Stilhoff Sörensen och docent och universitetslektor Karin Hedner Zetterholm. Lokala representanter var professorerna Gerd Haverling (Uppsala) och Lotta Stern (Stockholm). Karin Hedner Zetterholm avgick som styrelsemedlem vid årsmötet. Lotta Stern valdes som ny styrelsemedlem.

Donera till ARW!

Vi vill tacka alla som donerat till oss under året, inte minst dem som sätter av summa till oss varje månad. Samtidigt uppmanar vi fler att donera. Vi är beroende av donationer för att kunna driva vår verksamhet (kostnader för stiftelse, webbplats, teknisk utrustning för Youtube-inspelning mm). Alla medel går oavkortade till verksamheten och ingen form av ersättning utgår till styrelsen. Det är lätt att bli månadsgivare via Patreon. Det går också utmärkt att använda bankgiro (5072-3568) eller Swish (1230820035).