Privat företag hjälpte Uppsala universitet tysta professor: riggade arbetsmiljöundersökning

Att göra sin plikt som professor och protestera när kvaliteten sjunker i verksamheten kan straffa sig. Vid Institutionen för lingvistik och filologi i Uppsala ledde det nyligen till en arbetsmiljöundersökning utförd av företaget Falck Healthcare, där slutsatsen blev att professorn och en kollega på grund av sin kritik varit ”pådrivande” i en konflikt. Professorn ska därför undergå särskild disciplinering med avseende på ”beteende, tonläge och ordval” och hennes ”framsteg” ska följas upp ”med tremånadersintervall under ett halvår”.

Bakgrunden är en flerårig konflikt vid Institutionen för lingvistik och filologi på Språkvetenskapliga fakulteten. Flera händelser ligger bakom, t.ex. ett tillsättningsförfarande som lämnade mycket att önska i fråga om dåvarande prefektens agerande, men även samma prefekts försök att ta åt sig äran för en doktorands arbeten. Hur ledningsuppdrag fördelats har också varit föremål för kritik.

Dessa och andra händelser uppmärksammades av latinprofessorn Gerd Haverling (numera representant för ARW i Uppsala). Hennes kritik ledde dock inte till några förbättringar, utan till att hon själv fick skriftliga anvisningar från dekanen att upphöra med invändningarna. ARW har tagit upp behandlingen av Haverling i tidigare ärenden (se länkar nedan), där vi bl.a. konstaterat att Haverling aldrig sagt någonting olagligt.

För att komma tillrätta med situationen skulle det nu äntligen göras en objektiv och oberoende arbetsmiljöundersökning på institutionen, på initiativ av dekanen Coco Norén.

Uppsala universitet outsourcar sedan flera år tillbaka undersökningar av denna typ till en stor konsultfirma som heter Falck Healthcare. (Uppsala universitets interna regelverk, som styr hanteringen av konflikter, kränkningar och trakasserier finns här). Ansvarig från Falck har denna gång varit leg. psykologen Mattias Klawitter. Materialet till utredningen består enligt konsultrapporten (som saknar diarienummer) av individuella intervjuer med 21 medarbetare.

Men redan här trampar utredaren rejält i klaveret. Institutionen för lingvistik och filologi är nämligen ovanligt stor med drygt 130 anställda. Det betyder att endast cirka en femtedel av de anställda fått komma till tals i undersökningen. Då blir ju frågan hur de intervjuades valts ut central. Men uppgifter om urval framgår inte av rapporten. Det står bara att de utvalda har ”varierande administrativa och akademiska positioner inom institutionen”, vilket är förenligt med många urvalsmetoder, t.ex. att enbart välja personer ur dekanens inre krets (vilket, enligt Haverling, är vad som faktiskt hänt).

Inget följer av en undersökning där man inte vet hur data samlats in; den är värdelös. Men låt oss ändå gå vidare.

Denna grupp av personer som vi inte vet hur de valts ut anses sedan lägga skulden på just Haverling och hennes kollega, som var de enda som kallades till uppföljning. Om vi bortser från problemet att det för en utomstående inte verkar möjligt att verifiera detta resultat, är de påstådda upplevelserna så diffusa att de är fullt förenliga med att de utpekade bara utövat sin yttrandefrihet.

Här är ett exempel: ”Flera medarbetare beskriver upplevelsen av att några få medarbetare underminerar ledningsfunktionen genom att inte tillskriva den det mandat som krävs för att kunna styra organisationen i gemensam riktning.” Det som här ”upplevs” är förenligt med att de utpekade t.ex. sagt att prefekten är olämplig för sin uppgift, vilket grundlagen tillåter. Det finns ingen regel som säger att man inte får kritisera cheferna. Däremot måste man följa de beslut som cheferna fattat (se t.ex. JK:s beslut angående Högskolan Dalarna, Dnr 8322-14-30). Men ingen ”upplevelse” i rapporten belägger att någon inte skulle ha följt fattade beslut.

Haverling och kollegan har av allt att döma värnat om kvaliteten genom att påtala olika brister i verksamheten. Grundlagen säger i sådana fall att inga administrativa eller andra sanktioner får förekomma. Det är vad den svenska grundlagsstadgade yttrandefriheten innebär.

Icke desto mindre anser Klawitter att särskild disciplinering av Haverling och kollegan är påkallad, vilken innebär ”upprättande av tidsbegränsad individuell handlingsplan för förändring med avseende på beteende, tonläge och ordval i relation till ledning och kollegor på institutionen, till föremål för en neutral sakdiskussion som är lyhörd för mottagaren i en ömsesidig dialog”.

Professorns framsteg på dessa punkter ska sedan säkerställas vid uppföljning ”med tremånadersintervall under ett halvår”, givetvis av Klawitter själv, fullt konsultarvoderad. Det som då ska utvärderas är ”positiva eller negativa förändringar med avseende på nyckelord som tydlighet, ärlighet, saklighet, respekt, lyhördhet och generell förståelse för en ömsesidig dialog kring sakfrågor”.

Har Klawitter möjligen tagit intryck av den nyligen läckta handboken för uiguriska omskolningsläger i Kina och använder den nu som manual för utredningar av professorer vid Uppsala universitet?

Då Klawitter inte verkar känna till svensk grundlag bryts det här mot följande klausul i det ramavtal som Uppsala universitet haft med Falck Healthcare: ”Leverantören skall ha kännedom om gällande myndigheters krav, lagar, anvisningar och förordningar”.

Det är uppenbart att processen riggats för att göra Haverling och kollegan till syndabockar och tysta ner deras kritik, helt i linje med dekanens tidigare agerande. Det kan t.o.m. vara helt i enlighet med det kontrakt som Uppsala universitet har med Falck Healthcare, enligt vilket universitetet, genom personaldirektören, förbehåller sig rätten att påverka utredningarna i önskvärd riktning:

”I övergripande frågor avseende samarbetsformer, genomförande av uppdrag och uppföljning skall samverkan ske med universitetets personaldirektör”.

”Endast enkäter som är godkända av personalavdelningen skall användas inom ramen för avtalets tjänster.”

Här slösas det inte bara med skattemedel på en värdelös undersökning; Klawitter begår också en grovt oetisk handling som gränsar till förtal genom att utan rationell grund peka ut enskilda individer, vars identitet alla på institutionen känner till, under ett bedrägligt sken av psykologisk legitimitet.

ARW har dokumenterat flera likande utredningsövergrepp i tidigare ärenden. En direkt parallell är behandlingen av tyskaprofessorn Valéria Molár i Lund, för vilken ansvariga chefer fick kritik av Justitieombudsmannen efter en ARW-anmälan.

Grunden är en intressegemenskap mellan högskoleledningen och den externa konsulten. Ledningen vill införa New Public Management och linjestyrning för att stärka sin egen makt, vilket kräver att den akademiska kompetenshierarkin undermineras. Detta motiv kombineras här med ett finansiellt intresse hos konsulten, som genom att leverera det för cheferna önskvärda utfallet hoppas på ytterligare uppdrag i form av uppföljningar, ledningsstöd osv., där förhoppningen är att få fortsätta mjölka den statliga kon.

Det finns tecken på att dekanen Coco Norén påbörjat implementering av Klawitters praktiska konklusioner. Hon riskerar därmed bryta mot grundlagens repressalieförbud. ARW kommer givetvis att anmäla alla sådana handlingar till lämplig tillsynsmyndighet.

ARW har begärt ut aktuellt kontrakt mellan Uppsala universitet och Falck Healthcare, samt även Mattias Klawitters faktura för utredningen. Vi kommer att publicera dessa handlingar när de inkommit.

EJO/MZ/AE/JSS

♦ Gillade du det du nyss läste? Stöd vår verksamhet! ♦

Liknande ärenden

Hot nr 3 mot akademisk frihet: New Public Management och målstyrning urholkar kollegial kvalitetskontroll

JO ger ARW rätt: Lunds universitet bröt mot yttrandefriheten i Molnár-ärendet

ARW-TV med Sven-Eric Liedman: ”New Public Management stort hot mot akademisk frihet”

Justitiekanslerns beslut i Haverling-affären: chefer vid Uppsala universitet missförstod yttrandefriheten

Lärare mobbades av chefer vid Högskolan Dalarna: advokatens utredning blev del av övergreppet

ARW-avslöjande blev viralt: internationell proteststorm mot diskriminerande LTH-policy


ARW-inlägget om LTH:s policy att avbryta tillsättningar av tjänster som är på väg att gå till en manlig sökande blev viralt efter att bland andra Jordan B. Peterson spridit det på Twitter och Facebook. Hundratals kommenterar vittnar om stor internationell frustration och ilska över den, som man uppfattar det, orättvisa behandlingen av män. Men det framkommer också att LTH inte är ensamma om förbigå kompetenta manliga akademiker i ett internationellt perspektiv.

Fortsätt läsa

LTH anmäls för diskriminering: avbryter tillsättning om manlig sökande får tjänsten

Som man är du välkommen att söka biträdande lektorat vid Lunds tekniska högskola. Men det många inte vet är att LTH bara tillhandahåller medel för tjänsten om en kvinna ska få den. Om en manlig sökande är på väg att få tjänsten måste tillsättningen avbrytas. Sedan kan institutionen göra ett nytt försök att få en kvinna med ett nytt biträdande lektorat. En forskare vid LTH har anmält det uppenbart diskriminerande tillvägagångssättet till Diskrimineringsombudsmannen, där frågan nu ligger för utredning.

Fortsätt läsa

Academic Rights Watch får studentrepresentant: ”orolig över yttrandefriheten på svenska högskolor”

Academic Rights Watch har genom åren dokumenterat en rad ärenden där studenter varit inblandade. Framtidens lärare och forskare behöver också veta vad akademisk frihet är. Därför har ARW utsett Axel Ekström till särskild studentrepresentant. ”Jag tar gärna chansen att försöka sprida kunskap bland studenter om ARW, och om problemen svenska högskolor står inför”, säger Ekström.

I flera ärenden som vi uppmärksammat har studenter spelat en huvudroll (se länkar nedan). I vissa fall har det rört sig om grova kränkningar av studenters yttrandefrihet, såsom i fallet med studenten Felix vid KTH, som blev utredd för ”störande handling eller trakasserier” efter att ha gett officiell statistik om utlandsfödda och brott till några kursare. Statistiken spreds vidare till andra studenter som kände sig kränkta.

Ett äldre fall rörde en magisteruppsats i företagsekonomi vid Stockholms universitet som kartlade en omorganisation av den egna institutionen, vilken bl.a. ledde till att institutionen förlorade en åtråvärd internationell ackreditering. I uppsatsen görs dåvarande rektor för Stockholms universitet ytterst ansvarig. Det visade sig vara olyckligt från strategisk synpunkt. Uppsatsen förbjöds nämligen och studenten fick ut sitt betyg (VG) först efter att ha överklagat i kammarrätten. Sedan osynliggjordes uppsatsen genom att, i strid med rådande praxis, inte publiceras i institutionens uppsatsdatabas. Publicering skedde först efter att ARW kontaktat universitetet och påtalat övertrampet.

I flera andra ärenden har studenter varit inblandade genom att själva förorsaka akademiska kränkningar – av sina egna lärare. I det kända Hesslow-fallet i Lund, där en professor i neurofysiologi uppmanades av ledningen för läkarprogrammet ta avstånd från vissa formuleringar i sina föreläsningar om biologiska könsskillnader, var den utlösande faktorn klagomål från en student. Det hela utmynnade i en utredning av Hesslow för ”diskriminering”.

I ett liknande ärende utreddes lektorn och docenten i sociologi, Göran Adamson, vid Högskolan Väst efter en anmälan av en muslimsk student. Adamson hade föreläst om religion utgående från J S Mills skrifter. Även en kollega till Adamson utreddes i samma veva för ”diskriminering och kränkande särbehandling”.

ARW:s ordförande Erik J Olsson tycker att det är viktigt att informera studenter om akademiska rättigheter:

– I de senare fallen kan man misstänkta att en faktor är att studenterna inte riktigt förstår vad yttrandefrihet och akademisk frihet betyder. En annan aspekt är att dagens studenter är framtidens lärare och forskare och behöver bli informerade av det skälet, menar Olsson.

Som ett led i satsningen på studenter har ARW utsett lundastudenten Axel Ekström till studentrepresentant:

– Jag tar gärna chansen att försöka sprida kunskap bland studenter om ARW, och om problemen svenska högskolor står inför, säger Ekström, som också säger att han är orolig över yttrandefriheten på svenska högskolor.

Studenter som råkat ut för kränkningar av yttrandefriheten eller andra grundläggande rättigheter, eller som vill ha mer information om vår verksamhet och vad akademisk frihet är kan alltså i fortsättningen vända sig till vår studentrepresentant.

JSS/MZ

♦ Gillade du det du nyss läste? Stöd vår verksamhet! ♦

Liknande ärenden

ARW stöder Chicago-deklarationen för yttrandefrihet på campus: uppmanar andra följa efter

Efter Hesslow-affären: Medicinska fakulteten kräver ”korrekt” genusterminologi på läkarutbildningen

Lundalärare pressad efter studentprotest: föreläste om biologiska könsskillnader

Högskolan Väst ”friar” lektor: föreläsning om JS Mill var inte diskriminering av muslimsk student

Lektorer vid Högskolan Väst utreds för religiös diskriminering: föreläste om JS Mill

Academic Rights Watch riktar allvarlig kritik mot KTH: inskränker studenters yttrandefrihet

Stockholms universitet publicerar mörkad magisteruppsats i Företagsekonomi: ”föredömligt agerande”

Stockholms universitet mörkar studentuppsats: innehåller skarp kritik av ledningen

KI:s utredning av fuskanklagad prorektor föredömlig: undvek jäv med ARW-metod

När misstanke uppstår att högt uppsatta chefer begått oegentligheter brukar man hyra in en extern advokat där förutsättningen är att cheferna ska frias så att ”varumärket” ska förbli intakt. Problematiken uppstod nyligen då Karolinska Institutets prorektor anmäldes för oredlighet i forskning. Med tanke på KI:s tidigare oredlighetshistorik ville man denna gång lösa situationen med förtroendet i behåll, där svaret blev att använda en av ARW förespråkad metod.

Fortsätt läsa

ARW stöder Chicago-deklarationen för yttrandefrihet på campus: uppmanar andra följa efter

ARW har haft en rad fall där lärares och studenters rätt till yttrandefrihet ifrågasatts av högskoleledningen och andra, vilket lett till svåra konflikter och troligen haft en dämpande effekt på diskussionsklimatet. För att undvika likande situationer i framtiden uppmanar vi nu alla svenska högskolor, studentorganisationer, fackliga organisationer och andra organ med anknytning till den högre utbildningen att anta den s.k. Chicago-deklarationen för maximal yttrandefrihet på campus.

Fortsätt läsa

Nytt förfarande när Lunds universitet väljer rektor: gräddfil till professurer för ledningen kvarstår

Vad göra när en person av någon makthavare blir påtänkt som ny rektor eller prorektor men saknar den professur som förlänar personen den nödvändiga akademiska legitimiteten? Bl.a. för att förhindra att det ”ordnas en professur” för personen i fråga har Lunds universitet tagit fram ett nytt förvarande inför valet 2021. ARW konstaterar att det nya förfarandet visserligen innehåller flera förbättringar, men också att gräddfilen till professurer för ledningen väsentligen kvarstår.

Fortsätt läsa

Academic Rights Watch expanderar: nya kontaktpersoner i Halmstad, Stockholm och Uppsala

Academic Rights Watch expanderar för att på plats effektivt bevaka den akademiska friheten vid fler svenska lärosäten. Från sommaren 2019 finns vi representerade vid Stockholms universitet och professorsföreningen vid Högskolan i Halmstad har valt en särskild kontaktperson med ARW ur den egna gruppen. ARW har också fått en ny företrädare vid Uppsala universitet.

Fortsätt läsa

Sommarkrönika av Svante Nordin: Tre former av politisk och vetenskaplig korrekthet inom akademin

Svante Nordin, professor i idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet, är nästa författare att bidra till vår serie sommarkrönikor skrivna exklusivt för ARW av framstående nordiska intellektuella. Nordin skriver om hur kampen för det goda i form av strategiska planer och värdegrunder blivit högskolornas nya kategoriska imperativ.

Fortsätt läsa

Doktorand vid Mälardalens högskola slår larm: ”tvingas till samförfattarskap”

Knappt hann Zlatana Knezevic, genusvetare och doktorand i socialt arbete, glädja sig åt att delta i ett nytt projekt förrän misstanken uppstod att hon ensam skulle skriva de utlovade artiklarna. Forskningsledaren och andra projektdeltagare skulle sedan få ”stå med” och meritera sig på hennes bekostnad. När Zlatana opponerar sig mot arrangemanget exkluderas hon av forskningsledaren och tvingas dra sig ur projektet.

Fortsätt läsa

Sommarkrönika av Gerd Haverling: De svenska universitetens kris

Vår serie med sommarkrönikor författade av betydande svenska intellektuella fortsätter denna vecka med ett bidrag av Gerd V. M. Haverling, professor i latin vid Uppsala universitet. Lösningen på universitetens kris innefattar, enligt Haverling, att öka möjligheterna till ökad rörlighet för unga forskare, att reformera maktstrukturerna samt att möjliggöra ansvarsutkrävande för akademiska chefer som begår medvetna regelbrott, exemplevis vid tjänstetillsättningar

Fortsätt läsa

Sommarkrönika av Johan Lundberg: Om litteraturvetenskapens nytta

I vår serie sommarkrönikor skrivna exklusivt för ARW av betydande nordiska intellektuella publicerar vi här en text av Johan Lundberg, författare, kulturskribent och docent i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet. ”Man kommer att bli ordentligt besviken om man räknar med att staten  ska fortsätta att pumpa in pengar i verksamheter som endast är av intresse för dem som försörjer sig genom verksamheterna i fråga”, skriver Lundberg, som menar att humaniora på senare tid dränerats på dess publika ådra.

Fortsätt läsa

Sommarkrönika av Ann Heberlein: När friheter hamnar i konflikt

Ann Heberlein, teologie doktor i etik, är nästa författare som bidrar till vår serie sommarkrönikor exklusivt skrivna för ARW av betydande svenska och nordiska intellektuella. I ett samhälle som värderar yttrandefrihet högt måste man också stå ut med yttranden och åsikter som är fula, grova, störande och stötande, skriver Heberlein, som menar att en aktuell dom i Europadomstolen sänder fel signaler om förhållandet mellan religions- och yttrandefrihet i ett sekulärt samhälle.

Fortsätt läsa

Sommarkrönika av Marianne Stidsen: Missbruket av tal och statistik i MeToo-debatten

Vi fortsätter vår serie sommarkrönikor exklusivt skrivna för ARW av betydande nordiska intellektuella med en text av Marianne Stidsen, som är lektor vid Köpenhamns universitet och ledamot av Det Danske Akademi. Texten, som vi publicerar i danskt original, anknyter till Stidsens aktuella bok ”Den nordiske MeToo-revolution 2018 – og dens omkostninger”. I MeToo-debatten har förnuft och personligt ansvar fått lämna plats för tal och pseudoobjektivitet, skriver Stidsen i krönikan.

Fortsätt läsa

Sommarkrönika av Inger Enkvist: Det politiskt korrekta i medier och på universitet

Inger Enkvist, professor emerita i spanska vid Lunds universitet, inleder vår serie sommarkrönikor exklusivt skrivna för Academic Rights Watch webbplats av betydande svenska intellektuella. I krönikan varnar Enkvist för konformism och infantilisering inom såväl journalistik som universitetsvärld, där det pris som krävs av oliktänkande är att utestängas från det offentliga samtalet.

Fortsätt läsa