Kraftig ökning av ARW-läsare 2018: inlägg spreds av Jordan B Peterson

2018 var året då Academic Rights Watch uppmärksammades internationellt av 50 000 läsare i främst engelskspråkiga länder. Huvudorsaken var att den kanadensiske psykologiprofessorn, Jordan B Peterson, spred flera ARW-inlägg samt även Youtube-klipp via Facebook och Twitter. Samtidigt ökade antalet läsare kraftigt också inom Sverige. Det sammanlagda antalet unika läsare gick från 41 000 år 2017 till 135 000 år 2018, då antalet sidvisningar uppgick till en kvarts miljon.

Fortsätt läsa

Könsdiskriminerad man vann i Överklagandenämnden: blev andra klassens SLU-professor

Att få rätt i Överklagandenämnden för högskolan kan betyda att den felaktigt anställda professorn ändå kvarstår på tjänsten och dessutom får en ledande ställning. Det visar ett aktuellt fall där ÖNH undanröjde beslutet att anställa en kvinna och gav professuren i Integrerat växtskydd till den manlige klagande. Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp lät den uppenbart inkvoterade kvinnan kvarstå och dessutom få ämnesansvaret, medan den enligt sakkunniga mer meriterade mannen fick en ny professur, vars finansiering emellertid riskerar löpa ut inom en snar framtid.

Fortsätt läsa

Hot nr 5 mot akademisk frihet: radikal relativism undergräver yttrandefriheten

Den radikala relativisten menar att det inte finns något sådant som sanning eller att sanningen är relativ och därför mindre viktig. I veckans Youtube-klipp i serien om hot mot den akademiska friheten berättar ARW:s Erik J Olsson om hur relativismen underminerar yttrandefriheten vid våra lärosäten och leder till att interna kritiker betraktas som ”psykosociala arbetsmiljöproblem”.

Fortsätt läsa

Efter Hesslow-affären: Medicinska fakulteten kräver ”korrekt” genusterminologi på läkarutbildningen

För att undvika att någon student känner sig diskriminerad inför Medicinska fakulteten vid Lunds universitet nu en lång rad genuskontroller av undervisningen. Bl.a. måste lärare på läkarutbildningen använda en fastslagen, ”korrekt” genusterminologi. Detta efter att en student ifrågasatt huruvida professor Germund Hesslows kurs om biologiska könsskillnader uppfyller universitetets diskriminerings- och likabehandlingsplaner.

Fortsätt läsa

Hot nr 7 mot den akademiska friheten: lobbyister och särintressen motverkar fri forskning

Som det sjunde i raden av hot mot den akademiska friheten tar vi upp de starka och politiskt inflytelserika lobbyister som verkar inom den svenska högskolevärlden och vars särintressen ofta går stick i stäv med samhällets intresse av en fri forskning. Som vi avslöjar i YouTube-klippet är flera särintressen dolda bakom en oskyldig fasad av allmännytta.

Fortsätt läsa

Professor avinviterad från pedagogikkonferens: forskning om intelligensskillnader ”i konflikt med etisk standard”

Att utifrån empiriskt material dra slutsatser om skillnader i intelligens mellan individer och grupper är inte möjligt i dagens pedagogiska forskning. Därom vittnar den aktuella behandlingen av den amerikanska professorn Linda Gottfredson, som först blev inbjuden att hålla plenarföreläsning vid en pedagogikkonferens i Göteborg men senare ”avinviterades” innan konferensen ägde rum i oktober i år. Detta efter protester från andra forskare, som menar att Gottfredsons icke-egalitära slutsatser strider mot organisatörens etiska standard.

Fortsätt läsa

Hot nr 8 mot den akademiska friheten: internrekrytering och inavel föder tystnadskultur

Det åttonde hot som vi tar upp i vår serie av Youtube-klipp om hoten mot den akademiska friheten är internrekrytering och ett allmänt rekryteringsförfall, där mycket kraft läggs på att undvika att tillsätta tjänster i konkurrens. Effekten är skyddade akademiska miljöer som skyr debatt och kritik och där forskning och undervisning bedrivs på oförsvarligt låg nivå.

Fortsätt läsa

Omvärlden häpnar över Hesslow-affären: ”framstående intellektuell tystas”

Som utomstående betraktare går det inte att frigöra sig från intrycket att programledningen söker efter anledning att tysta Hesslow, en av Lunds universitets mest framstående intellektuella, sannolikt för att slippa liknande konflikter med aktivistiska studenter. Det skriver två professorer i neurofysiologi vid Linköpings universitet till ledningen för Medicinska fakulteten i Lund mot bakgrund av ARW:s avslöjande om Hesslow-affären. Ärendet, som är det mest uppmärksammade i ARW:s historia, har mötts med bestörtning i Sverige och utomlands.

Fortsätt läsa

Lundalärare pressad efter studentprotest: föreläste om biologiska könsskillnader

Det är inte längre oproblematiskt att föreläsa om könsskillnader ur biologiskt perspektiv ens inför framtida läkare. Det framgår av ett nytt ärende vid Lunds universitet, där Germund Hesslow anmodats av ledningen för läkarprogrammet att be om ursäkt för vissa formuleringar om homosexuella och transpersoner. Detta efter att en student ifrågasatt undervisningens förenlighet med universitetets värdegrund och likabehandlingsplan. Hesslow har fått intryck av att programledningen helst vill ersätta honom med en annan lärare.

Fortsätt läsa

Nytt tjänstebråk i Göteborg: prefektuppdrag ”särskilt verksamhetsskäl” för befordran till lektor

Hur det går till när folk får tjänster vid Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori vid Göteborgs universitet är återigen föremål för missnöje. Tidigare uppdagades att ett betydande antal tjänster tillsatts utan utlysning, i strid med gällande regler. Den aktuella kontroversen rör den nuvarande prefektens befordran från forskare till lektor, varvid prefektuppdraget i sig ansågs utgöra ett ”särskilt verksamhetsskäl” för befordran. En som upprörts är tidigare prefekten Christina Thomsen Thörnqvist, som i ett skarpt formulerat brev till fakultetsledningen varnar för konsekvenserna av det inträffade.

Fortsätt läsa

Ny ARW-serie på YouTube: de 10 största hoten mot den akademiska friheten

Förtroendet för den svenska vetenskapen står på spel efter decennier av akademifientliga reformer som gjort att högskolan blivit alltmer politiskt känslig och att forskare och lärare fått allt mindre att säga till om. Academic Rights Watch lanserar nu en ny serie föreläsningar på Youtube där vi går till botten med hoten mot den akademiska friheten i Sverige idag. Vi börjar med hot nr 10: hur den akademiska friheten hotas av okunskap och missförstånd kring själva begreppet.

Fortsätt läsa

KI-rektor försvarar akademisk frihet men duckar om webbfilter och uppförandekod

Den akademiska friheten är ett grundläggande fundament i Karolinska Institutets verksamhet, en förutsättning för utveckling av nya upptäckter, innovationer och en garant för kvalitet i forskningen. Det säger KI:s rektor Ole Petter Ottersen i en intervju med Academic Rights Watch. Samtidigt duckar Ottersen när ARW ställer kritiska frågor om KI:s webbfilter som skärmar av forskare från delar av internet och en ”uppförandekod” som riskerar ge visselblåsare lägre lön.

Fortsätt läsa

Medborgerlig Samlings program bäst för akademisk frihet: samarbete med ARW bakom

Medan andra partier går i invanda spår och förordar, direkt eller indirekt, fortsatt politisk och ideologisk kontroll av svensk forskning och utbildning sticker Medborgerlig Samling ut med ett program som radikalt bryter med den ohållbara politik som gjort att Sverige nu ligger på europeisk bottennivå vad gäller akademisk frihet. I bakgrunden ligger ett samarbete med ARW som fått genomslag på en rad punkter i det universitets- och högskolepolitiska program som klubbades igenom av partiets styrelse tidigare i år. ARW samarbetar med alla partier som vill förbättra sin politik i akademivänlig riktning.

Fortsätt läsa