Medborgerlig Samlings program bäst för akademisk frihet: samarbete med ARW bakom

Medan andra partier går i invanda spår och förordar, direkt eller indirekt, fortsatt politisk och ideologisk kontroll av svensk forskning och utbildning sticker Medborgerlig Samling ut med ett program som radikalt bryter med den ohållbara politik som gjort att Sverige nu ligger på europeisk bottennivå vad gäller akademisk frihet. I bakgrunden ligger ett samarbete med ARW som fått genomslag på en rad punkter i det universitets- och högskolepolitiska program som klubbades igenom av partiets styrelse tidigare i år. ARW samarbetar med alla partier som vill förbättra sin politik i akademivänlig riktning.

Fortsätt läsa

Chockbesked för Konstfack: ÖNH underkänner normkritisk professorstillsättning

Överklagandenämnden för högskolan underkände i dagarna en uppmärksammad professorstillsättning i visuell kommunikation vid Konstfack. Tjänsten har lett till hård kritik eftersom Konstfack krävt att den nya professorn ska ägna sig åt ”normkritik”, vilket uppfattats som ett ideologiskt krav som inte har med förtjänst och skicklighet att göra. ÖNH har i beslutet tagit fasta på den sneda könsfördelningen bland sakkunniga, där enbart kvinnor var representerade. ARW fick en intervju med den klagande, Samuel Nyholm, som menar att normkritiken i Konstfacks tappning själv visat sig utgöra ett diskriminerande maktförhållande.

Fortsätt läsa

ARW bjuder på semesterläsning: ny e-bok om New Public Management på högskolan

Academic Rights Watch publicerar i detta inlägg en antologi där en rad av den svenska högskolans hårdaste kritiker medverkar med specialskrivna texter. Boken ”Kejsarens nya kläder: om New Public Management och de svenska universitetens sönderfall” publiceras enbart genom ARW som öppen e-bok och får gärna spridas vidare. ARW passade på att inför publiceringen intervjua redaktörerna Göran Adamson och Daniel Rauhut, som menar att fokus på NPM gör boken unik och mer angelägen än någonsin.

Fortsätt läsa

Överklagandekaoset vid SKH: rektor jävig när professorstillsättning tas om

Situationen vid Stockholms konstnärliga högskola börjar likna rena cirkusen sedan en kritiserad anställning som professor undanröjts av Överklagandenämnden för högskolan. Nu ska hela processen göras om. Den redan anställda professorn kvarstår dock på sin tjänst – och deltar samtidigt som sökande i det nya förfarandet. Dessutom har nya detaljer framkommit som gör att rektor framstår som jävig och därför inte längre kan besluta i den nya tillsättningen, men som ARW kan visa är det just vad hon gör.

Fortsätt läsa

Ny Karran-studie: ”högt rankade universitet har mer akademisk frihet”

Finns det ett samband mellan hur mycket akademisk frihet lärare och forskare har och var universitetet placerar sig på Times-rankningen? En ny studie av den brittiske utbildningsforskaren Terence Karran indikerar att så är fallet. Lärare vid de högst rankade brittiska lärosätena svarade genomgående att de har mer akademisk frihet är lärare vid de lägst rankade lärosätena, såväl vad gäller forskning som undervisning. De högst rankade åtnjuter också en högre grad av autonomi och kollegialt styre.

Fortsätt läsa

ÖNH underkänner Uppsala-tillsättning i rasismforskning: ”sakkunnigas bedömningar inte självständiga”

Det var de sakkunnigas mejlkonversationer som till slut gjorde att Överklagandenämnden för högskolan undanröjde den ifrågasatta anställningen som forskarassistent i rasismforskning vid Uppsala universitet. Mejlen visar att sakkunniga samordnat sina utlåtanden och alltså inte agerat självständigt, i strid med universitetets egen anställningsordning. Klagande var Tobias Hübinette, som även yrkat på jäv. Utgången föranledde ÖNH att inte göra någon prövning av jävsfrågan.

Fortsätt läsa

ARW svarar naturvetardekan om ESS-professuren: ”missförstår sakkunnigas uppgift”

ARW:s uppmärksammade inlägg om en professor i fysik med anknytning till prestigeanläggningen ESS är ”gravt missvisande, och innehåller flera halvsanningar och uppenbara felaktigheter”. Det skriver dekanus vid Naturvetenskapliga fakulteten Sven Lidin i ett genmäle. Men ARW:s Erik J Olsson menar att Lidins kritik är missriktad och att han missförstått de sakkunnigas roll.

Fortsätt läsa

Lundafysiker baxar igenom kvinnlig ESS-professor: inte i tätgruppen för någon sakkunnig

Är det meriter eller kön som avgör vem som blir fysikprofessor i Lund och får använda dyra forskningsanläggningar? Frågan inställer sig efter det att Fysiska institutionen anställt en kvinnlig professor som ingen av de tre sakkunniga ansåg tillhöra tätgruppen. Professuren är nära knuten till flaggskeppen ESS och MAX IV. Intrycket kan uppstå att universitetet saknar den meritokratiska anställningskultur som stora internationella forskningsanläggningar förutsätter.

Fortsätt läsa

Academic Rights Watch riktar allvarlig kritik mot KTH: inskränker studenters yttrandefrihet

Vissa uttalanden som personer ur KTH:s ledning gör på en ljudinspelning med anledning av att en student anklagats för att kränka andra studenter kan förstås som att studenter vid KTH inte har rätt till yttrande- och åsiktsfrihet. Detta strider mot svensk grundlag och mot de akademiska principer som bör råda vid ett lärosäte. Den slutsatsen drar Academic Rights Watch, som riktar allvarlig kritik mot högskolan.

Fortsätt läsa

Studier visar: #akademiuppropet avleder uppmärksamheten från högskolans djupare problem

Akademiuppropet visade att sexuella trakasserier förekommer ofta inom högskolan. Därför måste det nu till kraftfulla politiska grepp för att komma tillrätta med problemet (läs jämställdhetsintegrering). Sant? Nej, tvärtom: flera statliga undersökningar visar entydigt att sexuella trakasserier knappt förekommer på högskolan. Däremot uppger i en ny studie 18,3 procent av de tillfrågade att de har praktiserat självcensur på grund av sina akademiska åsikter, och hela 60 procent att de, mot bakgrund av kravet att söka externa medel, inte längre befattar sig med de forskningsfrågor som de anser mest relevanta. ARW reder ut och föreslår omprioriteringar.

Fortsätt läsa

ARW-TV med Terence Karran: bristande akademisk frihet gör Sverige oattraktivt för unga forskare

Unga ambitiösa akademiker måste fråga sig om de verkligen vill jobba i Danmark eller Sverige, där den akademiska friheten är uppenbart begränsad. Det säger den brittiske utbildningsforskaren Terence Karran i en intervju med ARW:s Erik J Olsson. Karrans forskargrupp har mätt hur mycket akademisk frihet lärare och forskare har inom EU. Forskningen har bl.a. lett till ändringar i den danska lagstiftningen.

Fortsätt läsa

Fallet Hübinette: Uppsala-tjänst i rasismforskning blottlägger rekryteringsproblemen inom högskolan

Hur rekryterar man bäst inom det egna nätverket och samtidigt ger sken av att processen varit öppen och objektiv? Välj sakkunniga bland forskare som är knutna till verksamheten. Gör sedan en ”kvalitativ bedömning” som bortser från objektivt konstaterbara tecken på skicklighet. På så sätt kan en kandidat inom nätverket som knappt publicerat något ges företräde framför betydligt mer meriterade och internationellt uppmärksammade forskare. Vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CEMFOR) ledde ett sådant förfarande nyligen till rekryteringen av sambon till en forskare i centrets vetenskapliga råd.

Fortsätt läsa

ARW analyserar: grundlagsbrott när Stockholms konstnärliga högskola trotsar Överklagandenämnden

Att få rätt av Överklagandenämnden för högskolan är inte en garanti för att faktiskt få en chans på den anställning som överklagades. Åtminstone inte om saken gäller en professorstillsättning vid Stockholms konstnärliga högskola. Högskolan har tagit fasta på en dom i Arbetsdomstolen, där intrycket uppstår att NPM-visionen om att avskaffa överklaganderätten för anställningar inom staten förverkligats rättsvägen. ARW analyserar här problematiken och placerar in den i ett större sammanhang.

Fortsätt läsa

JO ger ARW rätt: Lunds universitet bröt mot yttrandefriheten i Molnár-ärendet

Det går inte längre att hänvisa till arbetsmiljön för att inskränka lärares och forskare yttrandefrihet. Det är innebörden i ett viktigt aktuellt avgörande från Justitieombudsmannen (JO) där JO uttalar kritik mot Lunds universitet. Bakgrunden är en anmälan från Academic Rights Watch angående en kvinnlig professor i tyska som fick yttrandefriheten beskuren av sina chefer vid Humanistisk fakultet.

Fortsätt läsa

ARW svarar Konstfacks rektor: ”underminerar förtroendet för myndigheten”

Konstfacks rektor Maria Lantz går nu till angrepp mot Academic Rights Watch, vilket sker på högskolans hemsida. Detta efter att ARW JO-anmält henne som ansvarig myndighetschef i samband med tillsättningen av en professur där det krävs att innehavaren utövat ”normkritik” i sitt konstnärskap. Men Lantz’ argumentation är osaklig och partisk och underminerar förtroendet för henne som myndighetschef, konstaterar ARW, som nu överväger ytterligare en JO-anmälan.

Fortsätt läsa